نگاهی نوین به تقسیم بندی داستان های واقعی در ادبیات کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کتاب «گذری در ادبیات کودکان» از جمله کتاب‌هایی است که مفاهیم پایه در ادبیات کودکان و نوجوانان را به‌گونه‌ای جامع مورد بررسی قرار داده است. این کتاب حد‌ّاقل پنج بار تجدید چاپ شده و چارچوب کتابی را به نام «ادبیات کودکان: ویژگی‌ها و جنبه‌ها» نیز تشکیل داده که در سال 1374 برای نخستین بار چاپ شد و تا سال 1382 به چاپ ششم نیز رسیده است. نوشتة زیر در پی طرح این پرسش است که آیا تقسیم‌بندی مورد استفاده برای داستان‌های واقعی در کتاب «گذری در ادبیات کودکان» و به دنبال آن، در کتاب «ادبیات کودکان و نوجوانان، ویژگی‌ها و جنبه‌ها» به اندازة لازم، دقیق هست و اگر نیست چه تقسیم‌بندی دیگری بهتر است جایگزین آن شود. به همین منظور، نخست گروه‌های موضوعی بررسی می‌گردند و آن‌گاه، طبقه‌بندی نوینی برای گروه‌بندی داستان‌های واقعی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها