میراث دانشگاهی علم کتابداری و اطلاع‌‍‌رسانی: منابع و فرصت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی , مسئمل کتابخانه و مدرس دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

دانشکده‌های دکومانتاسیون، کتابداری و مدیریت اطلاعات سنّت‌هایی را به ارث برده‌اند: کتابشناسی، دکومانتاسیون، کتابداری، ذخیره و بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، اطلاع‌سنجی ، ارتباطات، آرشیو، نظام‌های اطلاعاتی، نشر، و غیره. کار ما [کتابداران] با مدارک (شامل کتاب‌ها، پیشینه‌ها، داده‌ها، گفتارها، عناصر نمادین ) و نیز تولید، اشاعه و به‌کارگیری دانش در جامعه مرتبط است. اگر در این باب بیندیشیم که چه کسی و چرا از مدارک استفاده می‌کند، دامنه [این حوزه] وسیع‌تر هم می‌شود. ما با مسائل بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم: درک و باور انسانی، فناوری اطلاعات، و سیاست‌های اجتماعی. مسائل عقلانی و مشکلات عملی مربوط به اهمیت و پیچیدگی‌های اجتماع نیز از جملة این مسائل‌اند. فناوری‌های جدید (نگارش، چاپ، رقومی‌کردن، ارتباطات راه‌دور) ابزار جدید و نه اهداف نو را شامل می‌شوند. ما می‌توانیم و باید به موازات تغییراتی که فناوری موجب می‌گردد، دربارة هر چیزی بازاندیشی و بازآفرینی نماییم. توجه این دانشکده‌ها بر روی تعداد محدودی از دانشجویان متمرکز شده است.
آموزش حرفه‌گرا باعث سلب علاقه نسبت به ماهیت این حوزه می‌گردد. یک برنامة حرفه‌گرای مطلوب برمبنای درآمیختگی بیشتر با تولید، اشاعه و استفادة از دانش شکل می‌گیرد. روش دانش‌اندوزانه، عالمانه و انتقادی آن است که مبتنی بر فنون رسمی (الگوریتم‌ها) و علوم اجتماعی ( مردم‌شناسی فرهنگی ، جامعه‌شناسی تحلیل خط‌مشی ) و نیز علوم انسانی (علم بیان ، معناشناسی ، معرفت‌شناسی ) باشد. اهمیت ما به‌واسطة اهمیت مشکلات و ارتباط آموزش، پژوهش، و نیز خدمات عمومی ما در مواجهه با آن مشکلات است.

کلیدواژه‌ها