رویکرد مفهومی به اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله به بررسی مفهومی اتحادیه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی در دنیا می‌پردازد و هدف آن شفاف‌سازی کار اتحادیه‌ها و ارائة مفاهیم و نمونه‌هایی است که راهنمای اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی ایران که در شرف راه‌اندازی است می‌باشد. اتحادیه‌ها را به شیوه‌های مختلف می‌توان سازماندهی کرد، از این رو الگوی واحدی برای تشکیل اتحادیه‌ها وجود ندارد. شرایط حاکم بر بازار نشر جهانی و تشکیل شرکت‌های بزرگ فرامرزی، این بازار را با پیچیدگی زیادی روبرو کرده است. کسب پایین‌ترین یا بهترین قیمت برای اطلاعات الکترونیکی، تخصص و مهارت‌های عملی زیادی را از سوی کتابخانه‌ها می‌طلبد. بنابراین شرکت فعال در اتحادیة جهانی، امکاناتی را در اختیار اتحادیه‌های ملی قرار می‌دهد که دسترسی به آن‌ها، اکنون دیگر به تنهایی امکان‌پذیر نیست.