یک پاره از سی‌پاره قرآن محمدبن عثمان‌بن حسین ور‌ّاق غزنوی به شماره 4680 دفتر جزوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جزء 4680 و 30 پاره قرآن دیگر، به ترتیب از محمدبن عثمان و پدرش، از آثار برجستة مکتوب دوره سلجوقی می‌باشد که در بخش مخطوطات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. در این مقاله فقط قرآن محمدبن عثمان معرفی گردیده است.
این جزء قرآن با توجه به سبک نگارش و تزئینات و رقم کاتب که خود تزئینات و کتاب‌آرایی را برعهده داشته، از مصاحف ‌نفیس و شناسنامه‌دار دورة سلجوقی می‌باشد و با توجه به آثار مکتوب اندکی که از دورة سلجوقی در دست است، معرفی این اثر انشاءالله برای شناخت بیشتر هنر دورة مذکور مفید و مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها