علم اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله مشکلات تعریف «علم اطلاع‌رسانی» را به عنوان یک رشتة واحد مورد بررسی قرار می‌دهد و حاکی از آن است که مفهوم سطوح یکپارچه‌ساز، از‌هم‌گسیختگی این حوزه را تبیین می‌کند. «اطلاعات» در سطوح متفاوت بافت‌های گوناگونی دارد و رشته‌‍‌‌های مختلف با این بافت‌ها سروکار دارند. از‌این‌رو، در این مقاله بررسی می‌شود چگونه اطلاعات‌ به‌عنوان یک پدیدة اجتماعی مستلزم روش‌های پژوهش علمی‌ـ اجتماعی است و یک آرایه‌بندی جدید نیز برای روش‌های پژوهش اجتماعی مشخص می‌شود.