نظریه درمجموعه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چهار نظریة متفاوت دربارة مجموعه‌سازی با نامهای نظریه‏های متقدم، مجموعه‌سازی به مثابه برنامه‏ریزی، مجموعه‌سازی به مثابه تفسیر و مجموعه‌سازی به مفهوم هرج و مرج سازمان‌یافته در این نوشته مورد توصیف و نقد قرار گرفته‏اند. نشان داده شده است که نظریه در مجموعه‌سازی، اندیشه‏ و الگویی است که از سرچشمه‏های مختلف و درچارچوبهای متفاوت از لحاظ مبانی فلسفه و برای منظورهای متفاوت شکل گرفته‏اند و مقایسه همه آنها با یکدیگر دشوار است.