نظرها و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته‌های ریاضی/ تجربی و انسانی/ اجتماعی در دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش نظرهای دانشجویان با پیشینة تحصیلی در مقطع متوسط در رشته‏های ریاضی/ تجربی و انسانی/ اجتماعی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی همراه با پاسخهای آنها به رضایت از محتوای درسها و استادان و نیز نمرات کسب شده در دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نظرهای اعلام شده درباره رشته، خواهان تغییرات زیاد در محتوای درسها و شیوه تدریس استادان است. دانشجویان در مجموع از محتوای درسها بیشتر از شیوه‏های تدریس استادان راضی هستند. عملکرد تحصیل دانشجویان شبانه بهتر از عملکرد تحصیلی دانشجویان روزانه است، اما رضایت دانشجویان روزانه بیشتر از رضایت دانشجویان شبانه است. عملکرد تحصیلی دختران بهتر از عملکرد تحصیلی پسران است. در مجموع با پذیرش دانشجویان از رشته‌هایی غیر از علوم انسانی/ اجتماعی مدرسان گروه را دچار چالش کرده است، ام‍ّّا گروه آموزشی کتابداری عملاً از همان محتوا، روشها و شیوه‏های آموزشی قبلی استفاده می‏کند. پاسخدهی به شرایط جدید تغییرات زیادی را در محتوای درسها و شیوه‏های آموزشی طلب می‏کند.