سطح خوانایی مقاله‏های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مسئول بررسی های مبتنی بر آمار استنباطی روی داده ها

چکیده

در این نوشته حاصل بررسیهای انجام شده بر اساس معیارهای سطح خوانایی نوشته‏های فارسی محمدحسین دیانی بر روی مدخلهای نمونه از جلدهای اول تا چهارم و ششم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان از انتشارات شورای کتاب کودک گزارش شده است. بررسی نشان داد که جلدهای متفاوت فرهنگنامه به لحاظ سطح خوانایی همسان هستند، ام‍ّّا به‌لحاظ کاربرد تعداد کلمات دشوار و تعداد مفاهیم مندرج در هر جمله یکسان نیستند و هر تغییر در متن‏های آینده باید به این دو مورد توجه داشته باشد.