برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد