اطلاعات ، کتابخانه و توسعه ملی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد یار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد