بررسی مقررات و آئین نامه های وقف منابع کتابخانه ای و نقش آنها در توسعه یا محدودیت خدمات

سخن سردبیر

نویسنده

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی