خدمات راه دور و توسعه کتابخانه سیار آستان قدس رضوی:(راهکاری برای گسترش خدمات در جامعه)

سخن سردبیر

نویسندگان

کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی