بررسی سطح خوانایی کتابهای فارسی منتشر شده برای کودکان و نوجوانان در سالهای 1371_1357 با دو فرمول فلش / دیانی و گانینگ / دیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد راهنمای پایان نامه و شکل دهنده به این مقاله