استفاده از فن آوری در کتابخانه های عمومی: پژوهش اجمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی