عوامل و مسایل مهم در تدوین استراتژی... اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی جهاد سازندگی