کتاب و کتابت در قرون اولیه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و معاون کل کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی