جستجو آثار و متون الگوی کتابخانه برای آموزش مهارتهای اطلاع یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد