مرقعی نفیس از مجموعه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس و فهرست نگار کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی