پیدایش و دامنه علم اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز