شناسایی روابط کتابشناختی موجود در میان خانواده های کتابشناختی شاهنامه و نهج البلاغه و فیلدهای مورد نیاز برای نمایش آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد عاوم کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی روابط کتابشناختی موجود در میان خانواده‎های کتابشناختی فارسی و فیلدهای مورد نیاز برای نمایش آنهاست تا از این طریق بتوان به فیلدهای پرکاربرد در نمایش انواع روابط کتابشناختی دست یافت.
روش: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از طریق سیاهه‎های وارسی محقق ساخته بود.
یافته‎ها: داده‎های حاصل از بررسیها نشان داد درصد بالایی از انواع روابط کتابشناختی در خانواده‎های کتابشناختی وجود دارد. همچنین، 85/42% از فیلدهای رابطه‎ای در نمایش روابط کتابشناختی موجود در پیشینه‎های کتابشناختی کاربرد دارند.
نتیجه‎گیری: آنچه از یافته‎های پژوهش به‎دست می‎آید، کاربرد فیلدهای رابطه‎ای خاص برای نمایش انواع روابط کتابشناختی موجود در میان خانواده‎های کتابشناختی فارسی است.

کلیدواژه‌ها