مطالعه میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی مفهومی پرس‌اُاُ (نمونه موردی: پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 تحلیلگر پژوهش و سیاستگذاری، کمیسیون آموزش عالی شرق کانادا، کانادا.

چکیده

هدف: الگوی پرس‌اُاُ جدیدترین الگوی ایفلاست که برای توصیف بهتر پیایندها ایجاد شد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی میزان انطباق  پیایندهای فارسی زبان با الگوی پرس‌اُاُ انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از رویکرد ارزیابانه انجام شده است. جامعه پژوهش را 90 پیایند رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی موجود در نرم‌افزار رسا تشکیل داده است. به منظور انجام پژوهش از جداول تطبیقی الگوی پرس‌اُاُ با فیلدهای مارک استفاده شد. در نهایت از این جدول برای شناسایی انطباق پیشینه‌های پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی استفاده شد.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد فیلدهایی که در پیشینه‌های پیایندهای فارسی استفاده شده با 5 رده پرس‌اُاُ در ارتباط هستند. با توجه به صفات و تغییراتی که در پیشینه‌ پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مشاهده شد از بین رده‌های پرس‌اُاُ Z1، Z5، Z6 ،Z11 و Z12 باید در مدل‌سازی پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین از میان 46 صفت پرس‌اُاُ، 18 صفت در پیشینه‌های مورد بررسی یافت شد. که با 5 رده Z1، Z5، Z6، Z11 و Z12 در ارتباط هستند.
 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش انطباق مطلوبی بین الگوی پرس‌اُاُ و پیشینه‌های پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مشاهده نشد. مشکلاتی از قبیل عدم توجه به فهرست‌نویسی درست پیایندها، استفاده از قواعد مسطح انگلوامریکن، مشکلات نرم‌افزاری موجود در رسا به دلیل تبدیل از نسخه قبلی نرم‌افزار کتابخانه ملی به نرم‌افزار فعلی از دلایل این انطباق پایین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Adaptability of Persian Serials to PRESSoo Model (Case Study: Serials of Library and Information Science)

نویسندگان [English]

  • Negin Shokrzadeh Hashtroudi 1
  • Mohsen Haji Zeinolabedini 2
  • Mohammad Amin Erfanmanesh 3
1 Ph.D. student in Information Science, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Faculty member of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Policy & Research Analyst, Maritime Provinces Higher Education Commission, NB, Canada
چکیده [English]

Objective: PRESSoo is a conceptual model for describing serial works. This conceptual model is a formal ontology intended to capture and represent the underlying semantics of bibliographic information about continuing resources. In this research, the feasibility of implementing the PRESSoo model in organizing Persian serials has been studied. The purpose of this study was to identify the degree of adaptation between Persian Bibliographic Records with PRESSoo model.
Methodology: The present study is an applied research which is carried out by evaluation method. The population of this study was 90 Persian serials of the Knowledge and Information Science in the National Library and Archives of Iran. In order to collect the required data, 2 adaptive table utilized to analyze the adaptation between Persian Serials with the PRESSoo conceptual model. The first table has been prepared by using PRESSoo classes and data elements of ISSN manual. The other adaptive table has been based on the UNIMARC fields and PRESSoo classes and Properties. The gathered data was analyzed using the excel 2016 software.
Findings: The results of this study showed that the, fields used in the Persian serials’ records are related to different classes of PRESSoo model. According to the characteristics and changes observed in the Persian serials’ records of the information science and science serials, among the different classes of PRESSoo Z1, Z5, Z6, Z11 and Z12 should be used in modeling Persian Serials. On the other hand, 18 properties of PRESSoo model out of 46 properties are important 
in Organizing Persian serials. The results of this study showed that, in the studied records, adaptation between the IRANMARC fields of the RASA software, with 5 classes and 18 properties of PRESSoo were observed.
Conclusion: The results of this study showed that the Persian Serials in the National Library and Archives of Iran have low adaptation with the conceptual models. The reasons of this low adaptation are: lack of commitment to the Anglo-American Cataloguing Rules 2, software problems and inattention to essential UNIMARC fields. Likewise, the results of this study revealed that, although there is a sufficient adaptation between IRANMARC fields and PRESSoo conceptual model, but due to the lack of attention to UNIMARC fields in RASA, and the standards like Angelo-American, software problems in Iran, appropriate compatibility between IRANMARC fields and PRESSoo classes was not observed in the studied records. In order to correctly use the conceptual models, it is necessary to use more UNIMARC fields depending on the users' needs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PRESSoo
  • Conceptual Models
  • Functional Requirement for Bibliographic Records (FRBR)
  • Object-Oriented Models
  • Organization of Serials
آذرگون، مریم؛ فری‌زاده، زینب (1391). اف‌آر‌بی‌آر و الگوهای وابسته: فراد و فرساد. تهران: چاپار.
ارسطوپور، شعله (1385). انطباق فهرست‌های رایانه­ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب‌شناختی: دو رویکرد عملیاتی. ارائه شده در همایش سازماندهی اطلاعات: رویکردها و راهکارهای نوین. مجموعه مقالات اولین همایش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 16 و 17 اسفند.
امیری، ناهید (1389). بررسی میزان انطباق عناصر دادهای مارک ایران با موجودیتها و ویژگیهای گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی.
حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1389). امکانسنجی بهکارگیری الگوی ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) ایفلا در پیشینههای کتابشناختی فارسی. اهواز: دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی.
خادمی‌زاده، شهناز؛ کوکبی، مرتضی؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین (1389). بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم‌افزار رسا با فرمت یونی مارک برای پیایندها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 61، 45-70.
خوشبخت، ملیکا (1388). بررسی پراکندگی پیشینه‌های کتاب‌شناختی موجود در بانک نسخه خطی خانه کتاب و ارائه الگویی بر اساس مدل اف.آر.بی.آر. جهت تهیه پیشینه‌های کتاب‌شناختی. دانشگاه شیهد بهشتی؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی.
زانک، یین؛ سالابا، آتنا (1390). اجرای اف‌آر‌بی‌آر در کتابخانه‌ها. ترجمه عباس گیلوری. تهران: کتابدار.
عرفان‌منش، محمدامین (1386). بررسی قواعد فهرست‌نویسی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی. شیراز: دانشگاه شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
عمرانی، سیدابراهیم؛ موسوی‌زاده، زهرا؛ امیری، ناهید (1392). بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و صفت‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب‌شناختی (اف‌آر‌بی‌آر): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم‌افزار کتابخانه ملی). پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(3)، 761-787.
فتاحی، رحمت الله (1385). مدیریت نشریات ادواری: جنبه‌های نظری و کاربردی در گزینش، فراهم‌آوری، سازمان‌دهی و ارائه خدمات ادواری. تهران: دبیزش.
فتاحی، رحمت الله (1386). از آرمان‌ها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالش‌ها و رویکردهای سازمان‌دهی اطلاعات در عصر حاضر. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(4)، 183-197
فردحسینی، مهسا (1390). تبیین روابط کتاب‌شناختی حاکم بر پیشینه‌های فهرست‌نویسی مبتنی بر مارک ایران با استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب‌شناختی (اف. آر. بی. آر.). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی.
کشاورزیان، سلما؛ پازوکی، فاطمه؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن (1395). معرفی: از اِف آربی آر تا پِرِس اُاُ: گسترشی برای مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات کتاب‌شناختی پیایندها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 4(118)، 183-190.
محمدی، مسعود (1390). بررسی و تحلیل روابط کتاب‌شناختی کتا‌ب‌های منتشره فارسی حوزه علوم پزشکی در فاصله سال‌های 1385-1389 بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتاب‌شناختی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، دانشکده پیراپزشکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی.
مظفری، علیرضا (1393). مطالعه وضعیت انطباق فهرست پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای). تهران: دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
نیک‌نیا، معصومه (1389). تطبیق عناصر داده‌ای مارک ایران با وظایف کاربری الگوی مفهومی اف‌آر‌بی‌آر. بر مبنای توانمندی‌های کاربران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 References
Antelman, K. (2004). Identifying the serial work as a bibliographic entity. Library Resources & Technical Services, 48(4), 238-255.
Amiri, N. (2010). Study of Mapping Iran Machine Readable Cataloging (IranMARC) Data Elements to Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) Group one Entities and Attributes. Tehran: Allameh Tabataba’i University, M.Sc. Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
Arastoopoor, F. (2006). Adaptation of computer catalogs to the functional requirements Bibliographic records: Two operational approaches. Presented at the Conference on Organizing Information: New Approaches and Strategies. Proceedings of the First Conference of the Iranian Library and Information Association. (in Persian)
Azargon, M., & Farizadeh, Z. (2012). FRBR and related models: FRAD and FRSAD. Tehran: Chapar. (in Persian)
Chen, Y. N., & Chen, S. J. (2004). A metadata practice of the IFLA FRBR model: A case study for the National Palace Museum in Taipei. Journal of Documentation, 60(2), pp 128-143.
Emrani, S. E., Mosavizade, Z., & Amiri, N. (2014) Study of Mapping Iran Machine Readable Cataloging (Iran MARC) Data Elements to Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) Entities and Attributes. Iranian Journal of Information Processing and Management, 28(3), 761-786 (in Persian)
Erfanmanesh, M. A.  (2010). Investigation of Anglo-American Descriptive Cataloguing Rules and Functional Requirements for Bibliographic Records Model. Shiraz: Shiraz University, Master Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
Fardehoseiny, M. (2011). Survey on Bibliographic Relationship on Iran MARC cataloging records with use of Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) model. Islamic Azad University, North Tehran Branch. Master Thesis, Library Science and Information Science. (in Persian)
Fattahi, R. (2006). Management of periodicals: Theoretical and practical aspects in selecting, providing, organizing and providing periodic services. Tehran: Dabish. (in Persian)
Fattahi, R. (2007). From Ideals to Reality: An Analysis of the Most Important Challenges and Approaches to Organizing Information in the Present Age. Library and Information Science, 10(4), 183-197 (in Persian)
Haji Zeinolabedini, M. (2010). Functionality of authority records of IranMarc on the basis of Functional Requirements of Authority Data (FRAD) & Functional Requirements of Subject Authority Data (FRSAD). Ahvaz: Shahid Chamran University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ph.D Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
IFLA (2017). Definition of PRESSoo. A conceptual model for Bibliographic Information Pertaining to Serials and Other Continuing Resources (version 1.3). available from: http://www.issn.org/wp-content/uploads/2017/05/pressoo_v1-3.pdf accessed 12/09/2017.
Jones, E. (2005). the FRBR Model As Applied to Continuing Resources. Library Resources & Technical Services. 49(4). p. 227-242. Available from :http://www.ala.org/alcts/sites/ala.org.alcts/files/content/resources/lrts/archive/49n4.pdf.
Keshavarzian, S., Pazooki, F., & Haji Zeinolabedini, M. (2016). Introduction: From FRBR to PRESSoo: An Expansion for Modeling and Managing Bibliographic Information on Processes. National Library and Information Organization Studies 4(118), 183-190. (in Persian)
Khademizadeh, S., Kokabi, M., & Farajpahloo, A. (2010). Comparative study of IRANMARC format in Rasa software with UNIMARC format for serials, Research on Information Science and public libraries, 61, 45-70. (in Persian)
Khoshbakht, M. (2009). Study of the distribution of bibliographic records in the manuscripts of the book house and provide a model based on the FRBR model for the preparation of bibliographic records. Shahid Beheshti University; National Archives and Library of Iran. Faculty of Educational Sciences and Psychology. Master Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
Le Boeuf, P. (2008). A Strange Model Named FRBRoo. Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), pp. 422-438.
Le Boeuf, P., & Pelegrin, F. X. (2014). FRBR and serials: the PRESSoo model. Paper presented at IFLA WLIC 2014, Lyon: International Federation of Library Associations and Institutions.
Le Boeuf, P. (2015). A basic introduction to FRBRoo and PRESSoo. Paper presented at: IFLA WLIC 2015, Cape Town: International Federation of Library Associations and Institutions.
Merges, J., Scholz, M., & Goerz, G. (2012). Erlengan Implementation of FRBRoo. Available at: http://network.icom.museum/fileadmin/userupload/minisites/cidoc/ConferencePapers/2012/merges.pdf.
Mohammadi, M. (2011). Analyzing Bibliographic Relationships between Persian Medical Books Based on Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) During 2006-2010. Tehran University of Medical Sciences and Health Services, School of Paramedical Sciences, Master Thesis in Library Science and Medical Information. (in Persian)
Mozaffari, A. (2014). A Study of Serial's Adaptation to Resource Description and Access in National Library and Archives of IR Iran. Tehran: North Tehran Branch of Azad University, Master Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
Niknia, M. (2010). Matching the data elements of IRANMARC with the user tasks of the FRBR conceptual model. Based on user tasks. Tehran: Tarbiat Modares University, Master Thesis in Library and Information Science. (in Persian)
OCLC research activities and IFLA's Functional Requirements for Bibliographic Records (2007). [Online]. Available at: http://www.oclc.org/research/projects/frbr/
Oury, C. (2015). PRESSoo: A formal ontology for continuing resources [phamphelet]. Frankfurt, Deutsche National bibliothek.
Oury C. (2016). ISSN: Transitioning to linked data. Paper presented at: IFLA WLIC 2016, Columbus: International Federation of Library Associations and Institutions.
Riva, P., Doerr, M., & Zumer, M. (2008). FRBRoo: enabling a common view of Information from memory instutions. Paper presented at World Library and Information Congress. 10-14 August 2008, Quebec Canada.
Tillett, B., & IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. Available from: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr.pdf.