نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مشاور علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران، ایران.

چکیده

مسئله پژوهش: نقد و بررسی عناصر فرامتنی 42 پایان نامه فقهی و حقوقی با موضوع یکسان «پیوند اعضا» مسئله این پژوهش است.
روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ابزار، سیاهه وارسی است.
اهداف: بررسی میزان اختلاف دامنه موضوعی با استناد به عنوان آن‌ها؛ بررسی میزان مطابقت محتوای چکیده پایان‌نامه‌های مورد تحقیق با چکیده ساختار یافته؛ بررسی میزان مطابقت ساختار پایان‌نامه‌ها به لحاظ کمی و کیفی با تعداد و محتوای 5 فصل پایان‌نامه.
یافته ها:1- موضوع «پیوند اعضا» در90 درصد از پایان‌نامه‌های مورد پژوهش، موضوع اصلی و یکسان و رویکرد پژوهش در بالغ بر90 درصد از پایان‌نامه‌ها تقریباً یکسان و تکراری است؛ 2- نزدیک به 40 درصد از پایان‌نامه‌ها، 6 عنصر الزامی چکیده ساختار یافته را در بر دارند؛ 3- فقط 5 درصد از پایان‌نامه‌ها منطبق با تعداد و محتوای فصول پنجگانه بر اساس روش تحقیق بوده و 15 درصد هم مطابق با تعداد و نزدیک به محتوای فصول پنجگانه است و فصول 67/5 درصد از پایان‌نامه‌ها نیز کمتر یا بیشتر از 5 فصل بوده است. به لحاظ محتوایی، در 57/5 درصد از پایان‌نامه ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده و در 65 درصد از پایان‌نامه‌ها نیز اشاره‌ای به پیشینه پژوهش نشده و 50 درصد از پایان‌نامه‌ها فاقد ارائه پیشنهاد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Hypertextual Elements of Academic Theses on the Subject of Organ Transplantation in Islamic Jurisprudence and law Subject

نویسنده [English]

  • Habibollah Azimi
Assistant Professor, Scientific Advisor of National Library and Archives of I.R of Iran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this research is the critique of the hypertext elements of 42 Juridical and legal academic theses with the subject of "transplantation of human organs". The hypertextual elements of these academic theses such as title, abstract, structure and chapters are investigated in two ways: the degree of compliance of each with the research method and their duplication.
Methodology: The research method is descriptive-analytic and with a check-list tool. Statistical population of the research were chosen through the websites of the National Library and archives, and Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc) regarding academic theses in the field of jurisprudence and the basics of Islamic law and University Law Sub-fields with the subject "transplantation of human organs".
Findings: The topic of "organ transplantation" in 90 percent of theses is the main issue and is the same. Nearly 40 percent of theses contain 6 elements of a structured abstract. Only 5 percent of the theses correspond to the number and content of the five chapters based on the research method. 15 percent have 5 sections and content is near to the content of the five sections, and 67.5 percent of the theses are less than or greater than 5 sections. In content, 57.5 percent of the thesis were not introduced in any section, general, and research process. In 65 percent of them, there is no reference to the background research and 50 percent are without a suggestion.
Conclusion: According to the research findings, the results are "thesis creators (including author students, supervisors and advisors and university departments) did not pay much attention to the non-duplication of the academic theses topic and there was no comprehensive control and monitoring system to prevent duplication of the topic"; "each thesis abstract has a style tailored to the author's taste, meaning that most authors did not know at all what should be included in the abstract"; "in terms of content, in more than half of the theses in no chapter, generalities and research process are introduced and therefore the creator has not specified what policy he follows in his/her research"; "most of the theses do not mention the background of the research, that is, the author has not done any research in the research done to avoid duplication of work and presentation of purely duplicate content"; and "half of theses did not offer any recommendation. In other words, the author has not been able to provide practical suggestions in the subject of his/her research according to the obtained results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology of Theses
  • Transplantation of human organs
  • Jurisprudential and legal review
  • Hypertext elements
ایمان پور، محمدتقی؛ ناظری، محمدرضا (1395). آسیب‌شناسی عنوان گزینی در پژوهش‌های دانشگاهی، مطالعه موردی: پایان‌نامه‌های رشته تاریخ. دوفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ‌نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا، 17، پیاپی 102، 5-32.
باد، جان (1372). کتابخانه، اطلاعات و معنا. ترجمه محبوبه مهاجر، فصلنامه کتاب، 4(2)، 133-178.
حاجی زین‌العابدینی، محسن (1387). نقش مدیریت اینترنت در اقتصاد دانش‌محور، مجموعه مقالات همایش کتابخانه‌ها: مراکز مدیریت دانش (نخستین: 1387) همدان: سپهر دانش.
حسین قلی زاده، رضوان (1390). تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور. نامه آموزش عالی، (4)13، 121-142.
خسروی، مهوش؛ نیلی، محمدرضا؛ زمانی، بی بی عشرت (1394). آسیب‌شناسی عدم همخوانی موضوعات پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد علوم‌تربیتی با نیاز جامعه. سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
داور پناه، محمدرضا (1382). تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش، فصلنامه کتاب، 14(1)، 73.
غلامی نژاد، محمدعلی؛ قبول، احسان (1386). آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های زبان و ادبیات فارسی. پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، 181-192.
کومبز، فیلیپ (1373). بحران جهانی تعلیم و تربیت، ترجمه فرید آل آقا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
 لطف آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده؛ حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی در ایران، 21(6)، 109-140.
مرجانی، عباس (1396). تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت (خرد) از منظر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اسلام، نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، 9 (34-35)، 1-22.
مطلبی، داریوش (1388). انتخاب موضوع: نیاز یا تفنن. کتاب ماه (کلیات)، 4، 26-27.
منصوریان، یزدان (1389). صد نکته در پایان‌نامه نویسی.کتاب ماه (کلیات)، 4، 78-93.
موسوی، یعقوب؛ ذائرثابت، فروغ (1390). بررسی جامعه‌شناختی موانع ساختاری و انسانی رشد پرورش‌های اجتماعی کاربردی در ایران در سال 89-1388. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 2، 7-34.
نوروزی، یعقوب؛ عبدالمجید، امیرحسین (1387). گام‌های علمی پیاده‌سازی مدیریت دانش در کتابخانه‌ها. مجموعه مقالات همایش کتابخانه‌ها: مراکز مدیریت دانش (نخستین) همدان: سپهر دانش.
یمین فیروز، موسی (1382). دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها.فصلنامه کتاب، 14، 97-108.
 
References
Amin, T. T., Kaliyadan, F., Al Qattan, E. A., ALMajed, M. H., Al Khanjaf, H.S ., & Mirza (2012). Knowledge, attitudes and barriers related to participation of medical students in research in three Arab Universities Posted. Med Education online, 4(1), 7-14.
Griffin, M. F., & Hindocha, S. (2011). Publication practices of medical students at British medical schools: Experiences, attitudes and barriers to publish. Jou Medical Teacher, 33(1), 1-8.
Bad, J. (1993). Library, Information and Meaning. translated by Mahboubeh Mohajer. Book Quarterly, 4(2), 133-178
Haji Zineh Al-Abedini, M. (2008). The Role of Internet Management in Knowledge-Based Economy, Proceedings of the Library Conference: Knowledge Management Centers (First: 2008: Hamedan) Hamedan: Sepehr Danesh. (in Persian)
Davarpanah, M. R. (2003). An Analysis on the Conversion of Data into Information and Knowledge, Book Quarterly, 14(1), 73. (in Persian)
Gholaminejad, M. A., & Qabul, E. (2007). Pathology of Persian language and literature Theses, Research Journal of Persian Language and Literature (Gohar Goya), 1, 181-192. (in Persian)
Coombs, P. (2015). The World Crisis of Education, translated by Farid Al-Agha. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, Second Edition. (in Persian)
Griffin, M. F., & Hindocha, S. (2011). Publication practices of medical students at British medical schools: Experiences, attitudes and barriers to publish. Jou Medical Teacher, 33(1), 1-8.
Hossein Gholizadeh, R. (2011). Proportion of higher education with emphasis on the social role of the university in a knowledge-based society. Letter of Higher Education, (4)13, 121-142. (in Persian)
Imanpour, M. T., & Nazeri, M. R. (2016). Pathology select of title in academic research, case study: Theses in history. Al-Zahra University Journal of Attitudes towards history and historiography, 17, 102 consecutive, 5-32. (in Persian)
Khosravi, M., Nili, M. R., & Zamani, B. E. (2015). Pathology of incompatibility of the topics of master's Theses in educational sciences with the needs of society. Third International Conference on Psychology and Social Sciences. (in Persian)
Lotfabadi, H., Norouzi, V., & Hosseini, N. (2007). Study of teaching research methodology in psychology and educational sciences in Iran. Quarterly Journal of Educational Innovations in Iran, 21(6), 109-140. (in Persian)
Marjani, A. (2017). An Analysis of Knowledge and Wisdom from the Perspective of Library, Information Science and Islam, Electronic Journal of Libraries, Museums and Archive Centers of Astan Quds Razavi, 9(34-35), 1-22. (in Persian)
Matlabi, D. (2009). Choice of topic: need or hobby. Book of the Month (Generalities), 4, 26-27. (in Persian)
Mansoorian, Y. (2010). Hundred points in Theses writing. Book of the month (generalities), 4, 78-93.
Mousavi, Y., & Zaer Sabet, F. (2011). Sociological study of structural and human barriers to the growth of applied social education in Iran in 2009-2010. Journal of Social Development Studies of Iran, 2, 7-34. (in Persian)
Nowruzi, Y., & Abdolmajid, A. H. (2008). Scientific Steps for Implementing Knowledge Management in Libraries. Proceedings of the Library Conference: Knowledge Management Centers (First) Hamedan: Sepehr Danesh. (in Persian)
Yamin Firooz, M. (2003). .Knowledge and knowledge management in organizations. Book Quarterly, 14, 97-108. (in Persian)