نویسنده = سلیمان شفیعی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی پیرامون تدوین برنامه ریزی راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 241-265

حمید احمدی؛ سلیمان شفیعی