مدیریت هنری و کتابخانه‌های دوره ایلخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی- گروه هنر

2 دانشکده پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران

10.30481/lis.2020.223456.1690

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی ساختار کتابخانه و سایر نهادهای فرهنگی، چگونگی مدیریت آن، گزینش و به کارگیری منابع انسانی در آنها در دوره ایلخانی است.
روش پژوهش: در این پژوهش از تئوری مدیریت هنری استفاده شده تا به روش استقرایی، از عملکردهای ایلخانان، مدیریت و برنامه‌ریزی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی آن دوره مورد ارزیابی قرار گیرد و موفقیت آنها در تبدیل ایده به عمل یا از تعریف ارزش‌ها و اهداف به مرحله اجرا از خروجی کتابخانه‌ها (آثار) تثبیت شود. منابع این پژوهش کتابخانه‌ای و تصاویر از منابع دیجیتال موزه‌ها تهیه شده است.
یافته‌ها: در دوره ایلخانان سازمان فرهنگی هنری با عناوین کتابخانه، دارالمصحف و محلات هنرمندان با ساختار و وظایفی معین به وجود آمدند. این سازمان در رابطه با موسسات فرهنگی- هنری یوان و بر اساس ارزش‌ها و اهداف ایلخانان مدیریت راهبردی هنری داشته و هنرمندان و مترجمان، مؤلفانی را جذب کرده که توانایی اجرای آن ارزش‌ها را داشتند. ارزش‌ها برای دستگاه اجرایی از زمان غازان تعریف شد و آنها نیز به نوبه خود ساختار سازمانی ایجاد کردند و برای منابع انسانی بر طبق آن ارزش‌ها برنامه‌ریزی نمودند. ایلخانان با تغییر دین متوجه تاریخ اسلام شدند و مباحث به وجود آمده باعث مصورسازی قصص و وقایع اسلامی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد ارزش‌های گفتاری به صورت مدون درآمده‌اند. موضوعات مورد علاقه چون ستاره‌شناسی، هندسه، حکمت، طب و تاریخ مورد حمایت قرار گرفت. ارزش‌های آیینی بصری در تزئینات معماری به کار رفت، سپس در دوره اسلامی در تذهیب و نگارگری وارد و با مفاهیم اسلامی تلفیق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art Management and Ilkhanid Libraries

نویسنده [English]

  • Yaghoub Azhand 2
2 Faculty of Fine Arts Campus-University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to examine the structure of the library and other cultural institutions, how they are managed and the selection and use of human resources in the Ilkhanid period.
Research Method: In this study, artistic management theory is used to evaluate inductively, using Ilkhan's practices, management and planning, and their success in transforming ideas into action or defining values and goals to the stage of implementation of library outputs (works). To be consolidated. The sources of this library research and images are from digital sources in museums.
Findings: During the Ilkhanid period, the Artistic Cultural Organization was created with the titles of libraries, Dar al-Moshaf, and localities for painters and illustrators. The organization has been in contact with Yuan Cultural and Artistic Institutions and Based on the values and goals of the Ilkhanids, the organization had artistic strategic management and hired artists and translators who were capable of enforcing those values. Values have been defined for the executive since Ghazan and the senior manager in turn created the organizational structure and planned the human resources according to those values. Mughal religious values, blue and gold, sacred images and geometric shapes were symbolically incorporated into pre-Islamic Ilkhanid architecture and decorative motifs after this period due to Ghazan and Oljayto's policy of linking Yusun and Yasa of Genghis And Islamic laws and culture had these values and symbols combined with Islamic concepts and re-applied to Islamic architecture and book-making, especially illumination. The Ilkhanids in Iran were confronted with Iranian and Islamic culture and gradually embraced Islam. The acceptance of Islam and the beginning of acquaintance with the culture and history of Islam were accompanied by studies and discussions and debates in court and even on trips. The result of these remarks and discussions not only led to the writing of Islamic history, but also to the important events of those paintings. At no time in the history of Islam did the Prophet, the Imams (as) and the Ascendants, the angels, the heavenly classes and the Qur'anic story, until religious and religious debates flourished in the Oljayto era and at the request of the Sultan to visualize These themes and events were illustrated by two very important works, Jami at al-Tawarikh and the Asar al Baghihe Biruni exterior.
Conclusion: The results show that speech values are compiled. Topics such as astronomy, geometry, wisdom, medicine and history were supported. Religious values were used in architectural decoration, then combined in Islamic design and painting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Management
  • Ilkhanid Libraries
  • religious values
  • Speech Values