حجم نمونه در پژوهشهای پیمایشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی