ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی پارسی‌جو، یوز و ریسمون انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی ارزیابانه بود. جامعه این پژوهش از سه بخش موتورهای کاوش فارسی، وظایف کاری شبیه‎سازی شده (سرعنوان موضوعی) و مشارکت‌کنندگان (دانشجویان) تشکیل شده است. در این پژوهش سه موتور کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون برای ارزیابی انتخاب شدند. همچنین تعداد 32 سرعنوان موضوعی از کتاب سرعنوان موضوعی فارسی انتخاب و سپس براساس آن‌ها، وظایف‌کاری شبیه‌سازی شده تدوین گردید و از 192 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد تا نیاز اطلاعاتی حاصل از وظایف کاری شبیه‌سازی شده را در موتورهای کاوش مربوط جستجو، سپس نشانی اینترنتی مرتبط را کپی و در فرم جستجو ثبت نمایند. در نهایت هرچه یک نشانی اینترنتی به دفعات بیش‌تری از سوی دانشجویان به عنوان وبگاه مرتبط تشخیص داده می‌شد، نمره ربط بیش‌تری به آن اختصاص می‌یافت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که سه موتور کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون در معیار دقت و سود تجمعی نرمال شده تفاوت معنی‌داری با هم داشتند، اما در معیار بازیافت تفاوت معنی‌داری بین سه موتور کاوش مشاهده نشد. یافته‌های کلی پژوهش نیز نشان داد که کارآمدی موتورهای کاوش مورد بررسی تفاوت معنی‌داری باهم داشتند.
نتیجه گیری: به کاربران پیشنهاد می‌شود که جستجوهای خود را در دو موتور کاوش پارسی‌جو و یوز انجام دهند، همچنین لزوم بازنگری در تجهیزات سخت‌افزاری، الگوریتم بازیابی، رابط کاربری و شیوه نمایش اطلاعات در موتورهای کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها