نویسنده = غلامرضا حیدری
پیش‌فرضهای معرفت‌شناختی علم‌سنجی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 71-96

غلامرضا حیدری