نویسنده = هاجر ستوده
تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

دوره 22، شماره 3، آبان 1398، صفحه 91-111

10.30481/lis.2019.81993

پگاه تاجر؛ عبدالرسول جوکار؛ سیدمصطفی فخراحمد؛ هاجر ستوده؛ علیرضا خرمایی


بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی

دوره 20، شماره 4، دی 1396، صفحه 80-105

مریم ذوالفقاری؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


بررسی تأثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جستجوی مروری کاربران در تعامل با وب

دوره 18، شماره 4، دی 1394، صفحه 99-122

نعیمه بحرینی؛ مهدیه میرزا بیگی؛ هاجر ستوده


نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن

دوره 13، شماره 4، دی 1389، صفحه 27-50

هاجر ستوده؛ نجمه رفیع؛ زهرا میرزایی