نویسنده = علی منصوری
چگونگی تشخیص چرخۀ حیات فناوری در حوزۀ آندوسکوپی بر اساس مدل مخفی مارکوف

دوره 20، شماره 3، مهر 1396، صفحه 95-121

علی منصوری؛ مریم محمد پور؛ سعید حیاتی


جریان دانش میان شبکه مخترعان حوزه برق والکترونیک

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 143-167

فریده عصاره؛ علی منصوری


نظریه معناشناختی اطلاعات

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 101-129

علی منصوری


بررسی انگیزه‌‌های انتشار آثار علمی توسط کتابداران

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-74

علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ نورالله کرمی