توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده مواد و چرخه سوخت هسته‌ای، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش: این مقاله با هدف توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران ارائه می‌شود. به این منظور از دو نظریه تناسب وظیفه- فناوری و نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، جهت بررسی تناسب فناوری اطلاعات با وظایف موجود و نیز واکاوی ابعاد روان‌شناختی افرادی که در شکل‌گیری فرایند خلق دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذارند استفاده شده است.
روش‌شناسی: مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای متون انجام گرفته که کاربست دو نظریه حوزه روان‌شناختی و فناوری اطلاعات را در توسعه خلق دانش سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد.
یافته‌ها: شرکت‌های دانش‌بنیان، خلق دانش جدید را عنصر کلیدی خود در کسب برتری با سایر سازمان‌ها می‌دانند. ارکان عمده این فرایند را ابعاد روان‌شناختی افرادی که در خلق دانش سازمانی تأثیرگذارند، در کنار تناسب فناوری اطلاعات با وظایف موجود سازمانی تشکیل می‌دهند. مؤلفه‌هایی مانند نگرش، هنجار ذهنی و کنترل، نیت فرد را در خلق دانش سازمانی منعکس نموده و تناسب وظایف سازمانی با فناوری‌های موجود، از ارکان مهم شکل‌گیری و خلق دانش سازمانی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور بهینه‌سازی اهداف عمده خود که عبارتند از استفاده مؤثر از دانش موجود و نیز خلق دانش جدید، لازم است تا در بستر فعالیت‌های دانشی توجه ویژ‌ه‌ای به عوامل شناختی افراد و نیت رفتاری آن‌ها در بحث مشارکت در مراحل چهارگانه خلق دانش داشته باشند. همچنین در نظر داشتن تناسب فرایندهای کاری با فناوری‌های مورد استفاده می‌تواند تسهیل‌گر فعالیت‌ها و عامل سرعت بخشی به آن‌ها باشد؛ چرا که ساختار ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان بر مبنای رقابت، نوآوری و روزآمد بودن در رده فناوری و دانش تخصصی مربوطه است که همگی این موارد از طریق فناوری‌ها تسهیل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Organizational Knowledge Creation model in Knowledge-based Firms of Iran

نویسندگان [English]

  • Anahita Bavakhani 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Amir Ghaebi 3
  • Mohsen Najafi 4
1 Ph.D Candidate in Knowledge and Information Retrieval, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI. I. R. Iran
چکیده [English]

Objective: The main weakness of the previous models in the domain of organizational knowledge creation is the failure to consider psychological aspect of people and information technology. Based on the theoretical literature on knowledge management, if consider individuals, processes and information technology as major elements for knowledge management and creation, so knowledge creation process requires considering the psychological aspect of those who create new knowledge  and also considering information technology, which is instrumental in shaping and implementing the knowledge creation process. In knowledge-based firms of Iran which the activities is based on specialized knowledge and advanced technology, there is an urgent need to consider cognitive and technological aspects governing these firms to provide appropriate developed model. Therefore the main objective of this research is to develop the Organizational Knowledge Creation model for knowledge-based firms of Iran. For this purpose two theories have been used; Task- Technology Fit and Theory of Planned behavior. These theories study the fitness between organizational tasks and existing technologies in mentioned firms. Moreover understanding the psychological aspects of people who influence the knowledge creation process is considered.
Methodology: This paper deals with the content analysis of texts that examines the application of two theories in the fields of psychology and information technology to develop the organizational knowledge creation model through analyzing and integrating the dimensions of the theories.
Findings: Knowledge-based firms need to pay particular attention to the cognitive factors of individuals and their behavioral intentions in discussing participation in the four stages of knowledge creation in order to optimize their major goals, including the effective use of existing knowledge and the creation of new knowledge. Also considering the fit of business processes with the technologies used can facilitate their activities and accelerate them, since the structure of creating knowledge-based firms is based on competitiveness, innovation and up-to-date technology in the field of related specialized knowledge, that all are facilitated through technologies.
Conclusion: Knowledge-based firms need to pay particular attention to the cognitive factors of individuals and their behavioral intentions in discussing participation in the four stages of knowledge creation in order to optimize their major goals, such as making effective use of existing knowledge and creating new knowledge. Also, considering the fit of business processes with the technologies used can facilitate and accelerate activities because the structure of knowledge-based companies is based on competitiveness, innovation and up-to-date technology and specialized knowledge, that all are facilitated through technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational knowledge creation
  • knowledge-based firms
  • Theory of planned behavior
  • Task-Technology fit
نظری، مریم (1392). گسست دانشی در پژوهش‌های مولد چگونه رصد می‌شود؟ پیشنهاد ترسیم دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش. تحقیقات کتابداریواطلاعرسانیدانشگاهی. 47(1). 27-48.
هیسلوپ، د (1394). مدیریتدانشدرسازمان. ترجمه عباس منوریان و ناصر عسگری. ویرایش دوم. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
References
Aggarwal, I., & Woolley, A. W. (2013). Do you see what I see? The effect of members’ cognitive styles on team processes and errors in task execution. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 122(1), 92-99.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behaviour and Human
Decision Processes, (50), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, (32), 665-683.
Alavi, M., &  Leidner, D. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–136.
Argyris, C., Schon, D. A. (1978). Organizational Learning. A Theory of Action Perspective. Reading: Addison Wesley.
Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2014). Knowledge building and knowledge creation: One concept, two hills to climb. In S. C. Tan, H. J. So, J. Yeo (Eds.) Knowledge Creation in Education,35-52.
Bloodgood, J. M., & Chilton, M. A. (2012). Performance implications of matching adaption and innovation cognitive style with explicit and tacit knowledge resources. Knowledge Management Research Practice. 10(2), 106-117.
Bloodgood, J. M., & Salisbury, W. D. (2001). Understanding the influence of organizational change strategies on information technology and knowledge management strategies. Decision Support Systems, 31, 55-69.
Cheng, W. (2017). Applying the Theory of Planned Behavior to Influence Auditors' Knowledge Sharing Behavior. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Business Administration. South Florida University. April 2017.
Choi, B., & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process. Expert Systems with Applications, 23, 173-187.
Chou, S. W., & Chang, Y. C. (2008). An empirical investigation of knowledge creation in electronic networks of practice: social capital and theory of planned behavior (TPB). Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences )HICSS(.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
Daft, R. L. & Weick, K. E. (1984). Toward a Model of Organizations as Interpretive Systems. Academy of Management Review, 9(2).
Davenport, T. H., Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage what they Know. Harvard Business Press, 2000, 2, 124.
Droge, C., Claycomb, C. & Germain, R. (2003). Does Knowledge Mediate the Effect of Context on Performance? Some Initial Evidence. A journal of the Decision Science Institute, 34(3), 541-568.
El Said, G. R. (2015). Understanding knowledge management system antecedents of performance impact: Extending the Task-Technology Fit model with intention to share knowledge construct. Future Business Journal, 1 (1-2), 75-87.
Goodhue, D. L., & Thompson. R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance.  MIS Quarterly, 19 (2), 213-236. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/668e/58d4e3479317257a41ce66c688a8aa663399.pdf
Hargadon, A., & Fanelli, A. (2002). Action and possibility: Reconciling dual perspectives of knowledge in organizations. Organization Science, 13(3), 290–302.
Harmon, P., & Davenport, T. (2007). Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals. MK/OMG Press, Elsevier.
Hislope, D. (2015). Knowledge Management in Organization. 2th Edition. Tehran: Industrial Management Organization Publications. (in Persian)
Holsapple, C. W. (2004) Knowledge and Its Attributes. In: Holsapple C. W. (eds) Handbook on Knowledge Management 1. International Handbooks on Information Systems, vol 1. Springer, Berlin, Heidelberg, 90-102.
Huang, C. C., & Lin, T. C. (2008). Understanding knowledge management system usage antecedents: An integration of social cognitive theory and task technology fit. Informatin & Management, 45(6), 410-417.
Intezari, I., Taskin N., & Paullen D. J. (2017). Looking beyond knowledge sharing: an integrative approach to management culture. Knowledge Management, 21(2), 492-515.
Kankanhalli, A., Tan, B. C. Y., & Wei, K. K. (2001). Seeking knowledge in electronic knowledge repositories: An exploratory study. Twenty-Second International Conference on Information Systems, ICIS 2001 Proceedings.
Kao, S. C., Wu, C. H., & Su, P. J. (2011). Which mode is better for knowledge creation?. Management Decision, 49(7), 1037-1060.
Kurniawan, Y., Erwin Halim, J., & Hartono. H. (2016). Knowledge Management Systems for Information Technology Operations Center. Proceedings of the International Multi-Conference of Engineers and Computer Scientists (IMECS), March 16 - 18, Hong Kong.
Lamsa, T. (2008). Knowledge creation and organizational learning in communities of practice: An empirical organization, Faculty of Economic and Business Administration, Oulu University Press, Finland.
Lee, A. S. H., & Lim, T. M. (2011). Enhance Task-Technology Fit Model by Task Categorization Characteristics for a Proposed Knowledge Creation and Sharing Model via Weblogs. 7th International Conference on IT in Asia (CITA).
Leonard, D., & Sensiper, S. (1998). The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation.California Management Review. 40(3), 112–132.
Liebowitz, J. (2006). What they didn’t tell you about knowledge management. the Scarecrow Press.
Lopez-Nicolas, C., & Soto-Acosta, P. (2010). Analyzing ICT adoption and use effects on knowledge creation: An empirical investigation in SMEs. International Journal of Information Management, 30(6), 521-528.
Luse, A., McElroy, J. C., Townsend, A. M. & DeMarie, S. (2013). Personality and cognitive style as predictors of preference for working in virtual teams. Computers in Human Behavior, 29(4), 1825-1832.
Mitchell, R., Boyle, B. (2010). Knowledge creation measurement methods. Journal of Knowledge Management, 14(1), 67-82.
Mitchell, R., & Nicholas, S. (2006). Knowledge Creation in Groups: The Value of Cognitive Di-versity, Transactive Memory, and Open-mindedness Norms. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4(1), 67-74.
Natek, S., & Lesjak, D. (2013). Improving knowledge management by integrating HEI process and data models. The Journal of Computer Information Systems, 53(4), 81-86.
Natek, S., & Zwilling, M. (2016). Knowledge management systems support SECI model of knowledge-creation process. Management, Knowledge and Learning. Technology, Innovation and Industrieal Management. Joint International Conference 2016.
Nazari, M. (2013). How is the knowledge gap observed in productive research? Suggestion to draw two maps: a knowledge map and a research map. Academic Librarianship & Information Research, 47(1). 27-48. (in Persian)
Nonaka, I. (1994). Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
Nonaka, I., Krogh, G., & Voelpel, S. (2006). Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary paths and future advances. Organization Studies. 27(8). 1179-1208.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). the knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, Oxford.
Negnevitsky, M. (2011). Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent Systems. Pearson Education Limited. 3. Ed.
Oinas-Kukkonen, H. (2004). The 7C Model for Organizational Knowledge Sharing, Learning and Management. Proceedings of the Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities (OKLC ’ 04), Innsbruck, Austria, April 2-3, 2004.
Peterson, E. R., & Meissel, K. (2015). The effect of Cognitive Style Analysis (CSA) test on achievement: a meta-analytic review. Learning and Individual Differences, 38, 115-122.
Rahmanseresht, H. & Habibi Badrabadi, M. (2012). Factors influencing knowledge creation in Taxation Organization of Iran. Journal of Tax Research. 13(61). 191-209. (in Persian)
Schulze. M., & Hoegl, M. (2008). Organizational knowledge creation and generation of new product ideas: a behavior approach, Research Policy, 37, 1742-1750.
Syed Mustapha, S. M. F. D. (2016). Towards Building Monolithic Computational Platform for SECI Model. International Journal of Intelligence Science, (6), 29-41.
Tian, J., Nakamori, Y., & Wierzbicki, A. P. (2009). Knowledge Management and Knowledge Creation in Academia: A Study based on Surveys in a Japanese Research University. Journal of Knowledge Management, 13(2), 76-92.
Tyagi, S., Cai, X., Yang, K., & Chambers, T. (2015). Lean tools and methods to support efficient knowledge creation. International Journal of Information Management, (35), 204-214.
Wang, H. K., Yen, Y. F., & Tseng, J. F. (2015). Knowledge sharing in knowledge workers: The roles of social exchange theory and the theory of planned behavior. Innovation: Organization & Management. 17(4), 450-465.
Wagner, D., Vollmar, G., & Wagner, H. T. (2014). The impact of information technology on knowledge creation: An affordance approach to social media. Journal of Enterprise Information Management, 27(1), 31-44.  
Wipawayangkool, K., &  Teng, J. T. C. (2016). Paths to tacit knowledge sharing: knowledge internalization and individual-task-technology fit. Knowledge Management Research & Practice, 14(3), 309–318.
Wu, C. H., Kao, S. C., & Shih, C. H. (2018). Task-technology fit in knowledge creation: the moderating role of cognitive style. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48(1), 83-102.
Zak, H. M. (1999). Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, 41, 125-145.
Zak, H. M. (2003). Rethinking Knowledge-based Organizations. Retrived from https://sloanreview.mit.edu/article/rethinking-the-knowledgebased-organization, 25 June 2018.
Zhang, X., Ordóñez de Pablos, P., & Zhou, Z. (2013). Effect of knowledge sharing visibility on incentive-based relationship in electronic knowledge management systems: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29(2), 307–313.