دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1399، صفحه 5-150 
توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

صفحه 121-150

10.30481/lis.2020.199360.1618

آناهیتا باواخانی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ امیر غایبی؛ محسن نجفی