بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روا‌‌ن‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد معیارهای ذهنی و عینی قضاوت ربط در بازیابی تصاویر از موتور کاوش گوگل به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود رویکرد ذخیره و بازیابی در نظام‌­های بازیابی تصاویر است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و جامعه‌ای متشکل از 30 دانشجوی دوره‌­های تحصیلات تکمیلی از رشته‌­های مختلف دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد
داده‌­های پژوهش از طریق پرسشنامه دربرگیرنده دو بخش که معیارهای ذهنی و عینی قضاوت کاربران در ارتباط با تصاویر را مورد مطالعه قرار داد، گردآوری شد.
یافته‌­ها: یافته‌­های پژوهش نشان داد در مجموع، در هر دو مرحله  قضاوت ذهنی و عینی، به جز معیار «موضوع»، معیارهای «روزآمدی»، «جاذبه تصویر»، «دسترس پذیری» و «کیفیت اطلاعات» به منزله مهمترین معیارهای قضاوت دانشجویان مربوطه درباره ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل شناسایی شد.
اصالت: آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش‌­های دیگر متمایز می­‌سازد، رویکرد این پژوهش به جستجوی تصویر است که با تأکید بر کاربران ایرانی، موتور کاوش گوگل و در دو مرحله قضاوت ذهنی و قضاوت عینی مورد مطالعه قرار گرفته است که متفاوت از پژوهش­‌های دیگر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Users’ Relevance Judgment for Images Retrieved from Google Search Engine

نویسندگان [English]

  • Naeemeh Zarif Ghasemian 1
  • Rahmatollah Fattahi 2
  • Mohsen Nowkarizi 3
1 MS.c in Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: With the development of the web, image search is considered to be one of the most important approaches and one of the major challenges for users. On the other hand, relevance as a cognitive concept has always been of interest and dates back to the time when one tried to retrieve and make good use of information. The inadequacy of the algorithmic approach proved that it is only the user himself who can judge the relevance of the document to its need and use. As a result, mental attitude has replaced military relevance in relevance studies. The purpose of this study is to investigate the viewpoints of graduate students of Ferdowsi University of Mashhad on subjective and objective criteria of relevance judgment in image retrieval from Google search engine in order to provide solutions to improve the retrieval approach in image retrieval systems.
Methodology: This is an applied research using survey method. The statistical population of this study is graduate students of Ferdowsi University. Thirty male and female of BA, MA and doctoral students from various faculties of Ferdowsi University of Mashhad formed the sample of this study. The research data were collected through a questionnaire consisting of four sections. The first and the second part of the questionnaire before the beginning of the search session and the third and fourth part of the questionnaire after the end of the search session were given to the subjects. In this regard, subjective and objective criteria of judgment of the users in relation to the images were studied in order to determine with what criteria the users judge the relevance of the images and make their choice.
Findings: The findings showed that, in both subjective and objective judgment stages, except for "subject" criteria, "updating", "image attraction", "accessibility" and "information quality" criteria were important. The most relevant criteria for judging students regarding the relevance of images retrieved in Google's search engine were identified. In addition to the stated criteria, it was observed that the users focused on the "information effect" with emphasis on criteria such as "interesting" and "enjoyable" and the average score above these criteria indicates their importance. The findings also indicated that users place less importance on the creator(s) of the image as a specific criterion in the web environment, and these criteria are not among their top priorities in information selection. In general, it can be said that the judgment of the user on the basis of their needs, feelings and situation is very important. It is recommended that further research be carried out in order to obtain new findings in order to assist in the design of more efficient and more appropriate image search engines that are consistent with user behavior and characteristics.
Conclusion: What distinguishes the present study from other studies is the image search approach that has been studied with emphasis on Iranian users, Google search engine, and in two stages of subjective judgment and objective judgment that differs from the other researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relevance judgment
  • Google image search
  • Image retrieval
  • Subjective judgment
  • Objective judgment
داورپناه، محمدرضا؛ رمضانی درح، عباسعلی (1385). بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی. مطالعات تربیتی  روانشناسی، 7(1)، 5-29.
جمالی مهموئی، حمیدرضا (1388). وب 2 و دسترسی به اطلاعات. کتاب ماه کلیات، 9(141)، 10-13.
دیانی، محمد­حسین (1387). گلوگاه­‌های پژوهش در علوم اجتماعی. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای.
رحیمی، صالح (زیر­چاپ). بازیابی تصویر به کمک تصویر.
رمضانی درح، عباسعلی (1384). معیارهای قضاوت ربط مدارک الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و مقایسه آن با الگوریتم‌­های رتبه‌­بندی­های کاوش. پایان­‌نامه کارشناسی­ ارشد کتابداری و اطلاع­‌رسانی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
عباس­پور، جواد (1384). نمایه‌­سازی تصاویر، چالش و رویکردها. کتابداری، 9(44)، 167-177.
References
Abas poor, J. (2005). Image indexing, Challenges and Approaches, Librarianship, 9(44), 167-177. (in Persian)
Ahn, M. (2003). Exploring Factors Affecting Users Link-Following Decision & Evaluation Behavior during Web Browsing. School of Information Studies, University of Pittsburgh.
Barry, C. L. (1994). User-Defined Relevance Criteria; An Exploratory study. Journal of the American Society for Information Science and Technology, (45), 149-159.
Choi, Y., & Rasmussen, E. M. (2002). User's relevance criteria in image Retrieval in American history. Information Processing and Management, 38(5), 695-726.
Davarpanah, M. R., & Ramezani Darh, A. (2006). The relevance judgment criteria in electronic environment, Studies in Education & Psychology, 7(1), 5-29. (in Persian)
Ellis, D. (1996). The Dilemma of measurement in Information Retrieval Research. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 47(1), 23-36.
Jamali Mahmuee, H. R. (2009). Web 2 and access to information, Ketab-e Mah, 9(141), 10-13. (in Persian)
Hirsh, S. G. (1999). Children's relevance criteria and information seeking on electronic resources. Journal of the American Society for Information Science, 50(14), 1265-1283.
Kowalski, G. J., & Maybury, M. T. (2002). Information Storage and Retrieval Systems: Theory and Implementation. Second Edition. New York: Kluwer Academic Publishers.
LU, H., OOI, B. C., & TAN, K. L. (2000). Efficient image retrieval by color contents. Applications of Databases, 819, 95-108.
Maglaughlin, K. L., & Sonenwald, D. H. (2002). User perspectives on relevance criteria: A comparison among relevant, partially relevant and not? Relevant judgments. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(5), 327- 342.
Rieh, S. Y. (2002). Judgment of Information quality and cognitive authority in the web. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(2), 145-161.
Schamber, I. (1991). Users criteria for evaluation in a multimedia environment. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 28, 126-134.
Tombros, A., Ruthven, I., & Jose, J. M. (2005). How users assess web pages for information seeking. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(4), 2327-2344.
Vaughan, L. (2004). New measures for evaluation search engines. Information processing & Management, 40(4), 677-691.