واکاوی رابطه بی‌تفاوتی سازمانی، عدالت سازمانی و تعلق سازمانی در بین کتابداران و کارکنان سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام)، مشهد، ایران.

2 مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی، گروه مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام)، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام)، مشهد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه ‌‌‌بی‌­تفاوتی سازمانی و ابعاد عدالت سازمانی و تعلق سازمانی در بین کتابداران و کارکنان سازمان کتابخا‌‌‌‌‌نه‌­ها، موزه‌­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی است. ابزار جمع‌­آوری داده‌­ها، پرسشنامه‌ای است که با استفاده از پژوهش‌های قبلی تهیه شده است و روایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه پژوهش را تمامی کتابداران و کارشناسان سازمان کتابخانه‌­ها، موزه‌­ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تشکیل داده‌­اند. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیلی به کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌­های پژوهش حاکی از رابطه منفی و معنی‌دار بی­تفاوتی سازمانی با تعلق سازمانی و با عدالت سازمانی می‌باشد، که این رابطه در مورد بی‌­تفاوتی سازمانی و تعلق سازمانی دارای ضریب بیشتری است. به عبارتی افزایش عدالت سازمانی و احساس تعلق سازمانی، موجب کاهش بی‌­تفاوتی سازمانی می‌­شود.
نتایج: در مجموع می‌­توان به کمک یافته­‌های این پژوهش راهکارهایی برای کاهش بی‌­تفاوتی سازمانی ارائه داد. این راهکارها مبتنی بر تلاش‌های مدیران برای افزایش عدالت سازمانی و احساس تعلق سازمانی در بین کارکنان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Indifference, Organizational Justice, and Organizational Belonging among Librarians and Employees at the Astan-e Quds Razavi’s Organization for Libraries, Museums, and Document Centers

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradi 1
  • Hamidreza Hamidi 2
  • Atena Eskandari 3
1 Associate Professor, Department of Management, Imam Reza (A) International University, Mashhad, Iran
2 Lecturer, M.A in Religious Holy places Management, Department of Management, Imam Reza (A) International University, Mashhad, Iran.
3 M.A in Accounting, Department of Accounting, Imam Reza (A) international University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: This study was carried out to examine the relationship between organizational indifference, organizational justice, and organizational belonging among librarians and employees at the Astan-e Quds Razavi’s Organization for Libraries, Museums, and Document Centers. Organizational indifference occurs when a person, after a long-lasting setback, loses hope of fulfilling his or her goal or goals in a particular situation and decides to distance himself/herself from the origin of the failure. Organizational justice is an important driver for employees, and when people feel wronged, productive behaviors such as fatigue, boredom, absenteeism, etc. occur. All of this paves the way for organizational indifference.
Methodology: This research is a descriptive survey and an applied one, and the research design is survey and content analysis. The data-gathering tool was a questionnaire. To determine the total number of samples was determined using the statistical sample is proportional to the population size is considered. To analyze the data, descriptive and analytical statistics have been used. The case study was determined for our statistical population of 470 librarians and employees at the Astan-e Quds Razavi’s Organization for Libraries, Museums, and Document Centers. Statistical analyses for the 192 questionnaires were performed in LISREL.
Findings: The results showed a significant negative relationship between organization indifference and organizational belonging and justice, the former being stronger (-.095 compared to -0.15). In other words, an increase in organization justice and belonging reduces organizational indifference. Indifference is a kind of silent crisis, slow decline, and continuous, silent destruction that suppresses creativity and risk-taking, and reduces organizational belonging. Organizational justice and organizational belonging are two influential factors in organizational indifference. Among the dimensions of organizational justice, distributive justice has a significant relationship with the components of organizational indifference such as scheduling satisfaction and pay satisfaction. Also, all dimensions of organizational belonging have a significant effect on organizational indifference. Organizational participation, with a coefficient equal to 81 percent, has the largest impact on the level of organizational indifference.
Conclusion: This study conducted a comprehensive investigation using different factors in order to identify the relationship between and internal organization variables and organizational indifference. These findings could be used to improve staff performance. Therefore, the administrative director of Astan-e Quds Razavi’s Organization for Libraries, Museums, and Document Centers recommended that By paying special attention to the changing organizational justice and belonging; provide Terms of to reduce Organizational indifference staff in the organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational indifference
  • organizational justice
  • organizational membership
  • Libraries
  • Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi containing
احدی‌­نژاد، بهمن؛ محبی‌­فر، رفعت؛ اکبری، امین؛ محتشم‌­زاده، بهاره؛ محقق­‌پور، علی (1394). رابطه عدالت سازمانی و بهر‌ه­وری از نظر کارکنان در بیمارستا‌ن‌های آموزشی - درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله سلامت و بهداشت، 6(2)، 202 - 210.
اسکویی، ابوالفضل (1387). علل بروز بی‌­تفاوتی در کارکنان و روش‌­های مقابله با آن. فصلنامه بانک صادرات ایران، 45(2)، 60-64.
افجه، علی اکبر (1385). مبانی فلسفی تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، تهران: سمت
 پورعزت، علی اصغر؛ قلی پور، آرین (1388). بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. بانک اقتصاد نوین، 8(1).
جلیلیان، حمیدرضا (1396) .بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر تعلق سازمانی کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(3)، 132-105.
حریری، نجلا؛ روتن، سیده زهرا؛ جان محمدی، مریم (1392). سنجش رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و بی­‌تفاوتی در کتابداران (مطالعه موردی: کتابخانه­‌های مرکزی دانشگاه‌­های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(4)، 397 – 414.
دانایی‌­فرد، حسن؛ حسن‌­زاده، علیرضا؛ سالاریه، نورا (1389). طراحی سنجه اندازه­‌گیری بی­‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی اندیشه مدیریت راهبردی، 4(2)، 99-79.
زارع نیستانک، محمد؛ طاهری عطار، غزاله؛ حبیبی، شقایق؛ نائینی، محمد امین (1397). رابطه رهبری اخلاقی با فساد اداری، نقش میانجی عدالت سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 13(3)، 137-131.
طالبی، معصومه؛ حسنی، محمد؛ کبیری، افشار (1398). مدل سازی روابط علّی بین احساس عدالت با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دبیرستانی. جامعه شناسی کاربردی، 30 (74)، 178-165.
علی احمدی، علیرضا (1383). شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن. تهران: انتشارات تولید دانش.
قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ امانی، سعادت (1396). رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی در پرستاران. مدیریت پرستاری، 6(4)، صص16-9.
کشاورز حقیقی، مهدی (1391). ارایه الگوی مدیریت بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه یک بانک خصوصی). مدیریت منابع سازمانی، 4(2)، 183 – 203.
مدنی، حسین؛ زاهدی، محمد جواد (1384). تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه موردی شرکت‌های پالایش گاز فجر و بید بلند، جامعه شناسی ایران، 6(1)، 72- 86.
میر حسینی زواره، سید مهدی (1374). بی تفاوتی سازمانی. تهران: ماهنامه تعاون، 53.
References
Afjahi, A. K. (2006). The Philosophical Foundations of Leadership Theories and Organizational Behavior. Samt Press. (in Persian)
Ahadinezhad, B., Mohebifar, R., Akbari, A., Mohtashamzade, B., &  Mohagheghpoor, A. (2014). The Relationship between Employees’ Perception of Organizational Justice and Their Productivity in Selected Educational Hospital at Tehran University of Medical Sciences, Journal of Health. Ardabil Universty of Medical Sciences. 6(2), 202-210. (in Persian)
Ahmad, S. A. A., & Fattahi, M. (2016). Investigating factors of organizational indifference and proper strategies, in Iran Infrastructural Communication Company. International Business Management, 10(6), 968-973. (in Persian)
Aliahmadi, A. (2004). Understanding the Culture, Organizational Culture and Its Management. Tehran: Knowledge Production Press. (in Persian)
 Alvani, M., & Puorezat, A. (2009). The Relationship between Organization Commitment and Justice. Journal of Human Resource Management in the Oil Industry, Institute of international energy studies, (4), 22-29. (in Persian)
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of the Academy of Marketing Science, 6(1), 74–94.
Camgoz, S. M., & Karapinar, P. B. (2011). Managing Job Satisfaction: The Mediating Effect of Procedural Fairness. International Journal of Business and Social Science, 2(8), 234-243.
Charash, Y. C., & Spector, P. E. (2001). The Role of Justice Inorganizations: A Meta-analysis. Organizational Behavior & Human DecisionProcess. 86(2), 1-10
Cohen-Charash, Y., & Spector, P. E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321
Crow, M. S., Lee, C., & Joo, J. (2012). Organizational Justice and Organizational Commitment among South Korean Police Officers: an investigation of job satisfaction as a mediator, policing, International Journal of Police Strategies & Management, 35(2), 402-423.
Danaeefard, H., & Eslami, A. (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory Strategy, European Journal of Scientific, 40(3), 450-460.
Danaee Fard, H., Hasanzadeh, A., & Salarieh, N. (2011). Exploring Organizational Indifference: Creating and Validating a Measure. Strategic Management Thought (Management Thought). 4(2), 79-99. (in Persian)
Fields, D., Pang, M., & Chiu, C. (2000). A Comparative Field Study of the Effects of Distributive and Procedural Justice in Hong Kong. Journal of Organizational Behaviour, 21(5), 547-562.
Folger, R., & Konovsky, M. A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactionto Pay Raise Decision. Academy of Management Journal, 32, 115-130.
Ghanbari, S., Zandi, K., & Amani, S. (2018). The Relationship between Organizational Socialization and Organizational indifference in Nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 6(3-4), 9-16. (in Persian)
Giap, B. N., Hachermeier, X. J., & Wagdarikar, S. J. (2005). Organizational Citizenship and Perception of Organizational Justice in Student Jobs. Psychology of Excellence, MA Ludwing-Maximilians-University Munich.
Greenberg, J. (1990). Organizational justice: Yesterday, Today, and Tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432
Greenberg, J. (1990). Looking fair versus being fair: Managing Impressions of Organizational Justice. In Staw BM and Cummings LL (Eds), Research in Organizational Behavior, JAI Press, Greenwich, CT, 111-157.
Hariri, N., Rootan, S. Z., & Janmohammadi, M. (2014). Assessing the Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Indifference in Librarians Case Study: Central Libaries of Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran. Journal of Academic librarianship and Information Research. 47(4), 397-414. (in Persian)
Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level Relationship between Employee Satisfaction, Employee Engagement, and Business Outcomes: A Meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 258-268.
Jalilian, H. (2017). Investigating the Effect of Individual and Organizational Factors on Employee Organizational Belonging. Organizational Behavior Studies Quarterly. 6(3), 105-132. (in Persian)
Johnson, J. S. (2007). Organizational Justice, Moral Ideology, and Moral Evaluationas Antecedents of Moral Intent (Ph.D. Dissertation).Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. 77-83
Keshavarz Haqiqi, M. (2013). Organizational Indifference Model in a Bank System (Case Study: A Private Bank). Journal of Research in Human Resources Management. 4(2),183-202. (in Persian)
Lam, S. S., Schaubroeck, J., & Aryee, S. (2002). Relationship between Organizational Justice and Employee Work Outcomes: A cross‐national study. Journal of Organizational Behavior, 23(1), 1-18.
Lee, C. C., Wu, C. C., & Lee, H. M. (2009). Factors that Influence Employees Organizational Identity after M & A: the acquirer and acquired perspective, African Journal of Business Management,3(11), 695-704.
Lee, H. (2004). The Role of Competence Based Trust and Organizational Identification in Continuous Improvement, Journal of Managerial Psychology, 19(6), 623-639.
Macey, W. H., Schneider, B., Barbara, K. M., & Young, S. A. (2009). Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice and Competitive Advantages. Willey- Blackwell, UK.
Madani, H., & Zahedi, M. J. (2005). Determining the Priority of the Affecting Factors in the Organizational Commitment of Employees in Fajr and Bidboland Gas Companies. Iranian Journal of Sociology. 6(1), 3-33. (in Persian)
Mael, F. A., & Tetrick, L. E. (1992). Identifying Organizational Identification. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 813-824.
 Mael, F., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123.
Mirhosseinizaveh, S. M. (1995). Organizational Indifferer. Taavon. 53. (in Persian)
Nadiri, H., & Tanova, C. (2010). An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29(1), 33-41.
Nazim, A., & Shahid, J. (2012). Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment and Turnover Intentions amongst Medical Representatives of Pharmaceuticals companies of Pakistan, Journal of ManagerialSciences, 5(2), 201-212.
Ozsahin, M., & Yurur, S. (2019). Does Organizational Justice Increase or Decrease Organizational Dissent? Research Journal of Business and Management, 6(1), 1-8.
Oskuee, A. (2008). Causes of Employee Indifference and Ways to deal with it. Bank Saderat Iran Journal. 45(2), 60-64. (in Persian)
Pan, X., Chen, M., Hao, Z., & Bi, W. (2018).The Effects of Organizational Justice on Positive Organizational Behavior. Frontiers in Psychology, 8, 15-23.
Pratt, M. G. (1998). To Be or Not to Be? Central Questions in Organizational Identification, in D. A. Whetten., & P. C. Godfrey (Eds.), Identity in Organizations: Buildingtheory through Conversations, 171−207, Thousand oaks, CA: sage.
Pzapata, C., Phelan, J. A., Colquitt, B. A. & Scott, B. L. (2008). Procedural Justice, Interactional Justice and Task Performance: The mediatingrole of intrinsic motivation. Organizational Behaveor & Human Decision Process.
Pourezzat, A. A., & Gholipour, A. (2009). Investigating the Structural Barriers to Realizing Justice in the Organization. Eghtesad Novin Bank. 8(10) 1-10. (in Persian)
Ravishankar, M. N., & Pan, S. L. (2008). The Influence of Organizational Identification on Organizational knowledge Management (KM). Omega, 36(2), 221-234.
Reade, C. (2001). Antecedents of Organizational Identification in Multinational Corporations: Fostering psychological Attachment to the local Subsidiary and the Global Organization. International Journal of Human Resource Management, 12(8), 1269-1291.
Riketta, M. (2005). Organizational Identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 358-384.
Riketta, M., & Van Dick, R. (2005). Foci of Attachment in Organizations: A meta-analytic comparison of the strength and correlates of workgroup versus organizational identification and commitment. Journal of Vocational Behavior, 67(3), 490-510.
Shahinpoor, N., & Matt, B. F. (2007). The power of one: Dissent and Organizational Life. Journal of Business Ethics, 74(1), 37-48.
Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. (2001). The Impact of Employee Communication and Perceived External Prestige on Organizational Identification. Academy of Management journal, 44(5), 1051-1062.
Talebi, M., Hassani, M., & Kabiri, A. (2018). Modeling the Casual Relationship between Sense of (Distributive and Procedural) Justice and the Sense of Belonging to School by Mediating Trust Among Middle School Students. Journal of Applied Sociology, 74(2), 31-34.
Tyler, T. R., Boeckmann, R. J., Smith, H. J., & Huo, Y. J. (1997). Social justice in a diverse  society, Westview Press.
Walster, E., Walster, G.W., & Berschield, E. (1978). Equity: Theory and research. Allyn & Bacon, Boston, MA, (1), 176-194.
Wan, H., & Semarak, J. (2012) Organizational Justice as a Determinant of Organizational CitizenshipBehaviors. Business and Information, Sapporo, 3-5, 382–405.
Zainali pour, H., Fani, A. A. S., & Mirkamali, S. M. (2010). A Study of Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction among Teachers in Bandar Abbas middle school. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1986-1990.
Zhang, Y., & Frenkel, S. (2018). Employee Indifference and Inaction against Abusive Supervision. Employee Relations, 40(6), 981-998.
Zareh Neyestanak, M., Taheriattar, G., Habibi, S., & Naeini, M. A. (2018). The Relationship between Ethical Leadership with Administrative Corruption: The Mediating Role of Organizational Justice. Journal of Ethics in Science and Technology. 13(3), 131-137. (in Persian)