دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 90، تیر 1399، صفحه 5-165 
بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

صفحه 137-165

10.30481/lis.2019.186888.1582

محمد حسن زاده؛ حمیدرضا محمودی؛ عمران قربانی؛ ابراهیم زارهی؛ فاطمه هلالیان؛ فاطمه هوشیدری؛ مریم مقدمی