بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: مطالعه نقش کتابخانه‌ها در زمان بحران‌ها (بحران ریزگرد) از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت کتابخانه‌های عمومی در مواجهه با ریزگردها انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی (کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان) که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای و تصادفی ساده و استفاده از فرمول کوکران 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون t تک نمونه‌ای، نشان داد وضعیت آمادگی کتابخانه‌های مورد مطالعه، در مواجهه با پدیده ریزگردها در هر سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و بعد بحران در سطح مطلوبی قرار ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، بحران ریزگردها در کتابخانه‌های عمومی، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این پدیده می‌تواند بر سطح کارایی و عملکرد کتابخانه‌های عمومی تأثیر منفی داشته باشد. با توجه به نقش کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهادی مردمی و اجتماعی، ضرورت دارد که کتابخانه‌ها به نقش خود که اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در تمامی حوزه‌ها به اجتماع است فعالیت‌هایی چشمگیری انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Readiness of Iranian Public Libraries in Confronting Dust Crisis

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • Hossein Farajpahlou 2
  • Zeinab Mohammadi 3
1 Assistant Prof in Knowledge and Information Science, faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Prof in Knowledge and Information Science, faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 MSc in Knowledge and Information Science, faculty of Education Sciences & Psychology, Shahid Chamran University Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Concerning the importance of the role of libraries in crisis, this study seeks to study the status of public libraries in confronting dust crisis.
Methodology: This study is an applied descriptive survey. The statistical population includes all librarians of public libraries of provinces exposed to duct crisis (Kurdistan, Kermanshah, Ilam, and Khuzestan) which includes 378 individuals. Using simple random cluster sampling method and Cochran formula, 190 have been selected as the sample. A researcher-made questionnaire with 46 close-ended questions (5-point Likert scale) has been used for data collection. The theoretical framework of the study is structured through studying research backgrounds, related literature and basic documentary studies. The questionnaire intends to evaluate the status of libraries in three stages: pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. Data were analyzed using SPSS 24 software.
Findings: The results of single-sample t-test showed that the readiness status of the studied libraries was poor in terms of educational, cultural, informational, and executive dimensions in the face of duct crisis. These libraries are also at a critical status during the crisis (information and administrative). In addition, the findings of the present study showed that the status of public libraries in post-crisis stage is poor in terms of documentation and implementation aspects.
Conclusion: Overall, the results of this study showed that public libraries have no planning in dealing with dust phenomenon. Moreover, no provision has been made for librarians in these libraries for the three stages of pre-crisis, pre-crisis and post-crisis. However, libraries as a social and cultural institution can play an important role in this regard. For example, some of the measures that the libraries could take during dust crisis is to train users in dealing with dust crisis phenomenon, consider some plans to provide services during dust crisis, provide essential resources on dust crisis, communicating with institutions related to dust crisis, and provide the required information resources as they might require and documentation of the obtained experiences and presenting them when required. It should be noted that libraries, like all other public institutions, must be able to deal with all kinds of unexpected events and be prepared to deal with such events as far as this type of events require rapid decision-making and urgent action. Therefore, it seems necessary for public library administrators to pay more attention to the importance of the social activities of libraries and define guidelines for libraries in accordance with social, cultural and economic conditions to introduce the new role of libraries as information centers to the society and make libraries popular in the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Public Libraries
  • Crisis
  • Rainstorms
  • Natural Disasters
  • Dust
پهلوان، الهه (1397). مطالعه اثرات ریزگردها بر تهدیدهای نوپدید. نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی-نظامی.
خادمی زاده، شهناز؛ فاتحی، فرهاد؛ سیفی، لیلی؛ خادمی زاده، معصومه (1397). ارائه خدمات اطلاعات سلامت همراه به منظور مدیریت بحران ریزگردها در استان خوزستان. سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز.
زکیانی، شعله؛ غفاری، سعید؛ غلامی، شهرزاد (1396). بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با بلایای طبیعی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22(4/99)، 83-74.
محمداسماعیل، صدیقه؛ ناصحی اسکوئی، ماهرخ (1393). کتابخانه‌‌ها و مدیریت بحران (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران). مدیریت اطلاعات سلامت ،11(6)، 711-699.
 
References
Aziagba, P. C., & Edet, G. T. (2008). Disaster-control planning for academic libraries in West Africa. Journal of Academic Librarianship, 34(3), 265-268.
Buchanan, S. (1998). Disaster planning: Preparedness and Recovery for Libraries Archives: ARMp study With Guidelines. Paris: UNESCO
Featherstone, R. M., Beckey, L. J., & Ruffin, A. B. (2007). Library roles in disaster response: an oral history project by the National Library of Medicine. Medicine Librarianship Assocciation, 96(4), 343-50.
Frank, J.) 2011). The impact of hurricane Katrina on Gulf Coast libraries and their disaster planning. [Thesis], USA: San Joes State University.
Jaeger, P. T., Langa, L. A., Mc Clure, C. R., & Bertot, J. C. (2007). The 2004 and 2005 Gulf Coast hurricanes: Evolving roles and lessons learned for public libraries in disaster preparedness and community services. Public Library Quarterly, 25(3-4), 199-214.
Ilo, P. I., Izuagbe, R., Mole, A. J., & Ekwueme, L. (2018). Measuring disaster preparedness and response practices in university libraries in Nigeria: The role of disaster equipment. International Journal of Disaster Risk Reduction, 31, 85-91.
Kaur, T. (2009). Disaster planning in university libraries in India: a neglected area. New Library World, 110(3/4), 175-187.
Khademizadeh, S., Fatehi, F., Seifi, L., & Khademizadeh M. (2019). Providing mobile health information services for the management of microcosm crisis in Khuzestan province. 3rd International Congress of Health along with Shiraz. (in Persian)
Mohammad Ismail, S., & Nashei Squoi, M. (2014). Libraries and Crisis Management (Case Study: Libraries of Medical Sciences Universities Affiliated to the Ministry of Health and Medical Education Based in Tehran). Health Information Management, 11(6), 611-699. (in Persian)
Owolabi, K. A., Lawal, W. O., Olukayode, J., Pelemo, G. D., & Odenigbo, P. (2014). Disaster Awareness and Preparedness in Nigerian Polytechenic Libraries: A Survey. SRELS Journal of Information Management, 51(6), 355-361.
Pahlavan, A. (2018). Study of the effects of microgrids on emerging threats. The First National Conference on the Analysis of Emerging Defense-Military Threats. (in Persian)
Rattan, P. (2013). Role of Library and Information Centres In Disaster Management. Library Philosophy and Practice (ejournal), 886, 1-11.
Soehner C., Godfrey, I., & Bigler. G. S. (2017). Crisis Communication in Libraries: Opportunity for New Roles in Public Relations. The Journal of Academic Librarianship, 43, 267-283.
Winston, M. D. & Quinn, S. (2005). Library leadership in times of crisis and change. New Library World, 106 (9/10), 395-415. www.emeraldinsight.com/0143-5124.htm
Young, E. (2017). The Role of Public Libraries in Disasters, New Visions for Public Affairs, 10, 31-38.
 Zach, L. (2011). What do I do in an emergency? The role of public libraries in providing information during times of crisis, Science & Technology Libraries, 30(4), 404-413.
Zakiani, S., Ghafari, S., & Gholami, S. (2017). Assessing the readiness of libraries of Qazvin University of Medical Sciences in the face of natural disasters. Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 22 (99/4), 83-74. (in Persian)