خوشه ‏بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازماندهی دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مرکز منطقه‏ای اطلاع‏رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‏شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه سازمان‌دهی دانش در وبگاه علم در بازه زمانی 1900-2018 و خوشه‏‌بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید این قلمرو موضوعی است.
روش‌‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش هم‌‏واژگانی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. به‌ منظور انجام تحلیل هم‌واژگانی، از خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی و مقیاس چندبُعدی استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمامی کلیدواژه‏‌های (27124 کلیدواژه) مقالات قلمرو موضوعی سازمان‌دهی دانش است که از وبگاه علم در بازه زمانی 1975-2018 استخراج شده است. به منظور تحلیل داده‏‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهای SPSS،UCINET، VOS Viewer و NetDraw استفاده شده است.
یافته‏‌ها: تحلیل داده‏‌ها حاکی از آن است که زوج‌های هم‌واژگانی «سیستم اطلاعات جغرافیایی- سیستم اطلاعات جغرافیایی» و «کتابخانه دانشگاهی- سواد اطلاعاتی» بیشترین هم‌رخدادی را به خود اختصاص داده‌‏اند. خوشه‌بندی موضوعات سازمان‌دهی دانش به روش تحلیل خوشه‏‌ای حاکی از آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع 27 خوشه وجود دارد که 10 خوشه مربوط به بازه زمانی 1975-1999 و 17 خوشه به بازه زمانی 2000-2018 اختصاص دارد.
نتیجه‌‏گیری: نتایج نشان داد که در دوره‌های زمانی، خوشه‌ها از نظر همپوشانی موضوعی تا حد زیادی مشابه‌اند. به بیان دیگر، شش خوشه و تعدادی از کلیدواژه‌ها از لحاظ محتوا شباهت دارند. با این وجود در بازه زمانی دوم، خوشه‌‏ها به دلیل تعداد و وسعت گسترده‌‏تر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering the Concepts and Emerging Events of Knowledge Organization

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Zahra Neamatollahi 2
1 Assistant Professor, Information Management Research Department, Regional Information Center for Science and Technology (RICeST), Shiraz, Iran.
2 Ph.D. Student in knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: Knowledge organization is one of the key pillars of Library and Information Science (LIS) studies and is one of the important steps and approaches in the process of knowledge intellectual structure of the knowledge organization in the Web of Science (WoS) from 1975 to 2018 and to cluster emerging concepts and events of this subject area.
Methodology: In this paper, researchers applied scientometrics methods. We used a  co-occurrence analysis method with an analytical approach. In order to do the research, we utilized hierarchical clustering and multidimensional scaling. The research population consists of all keywords (27124 keywords) of articles in the field of knowledge organization retrieved from the Web of Science (WOS) citation database between 1975 and 2018. SPSS, UCINET, VOS Viewer and‏ NetDraw utilized for preparing and analyzing data and also for visualizing maps.
Findings: We selected the most frequent keywords to provide a complete overview of current studies. The data analysis showed that between 1975 and 1999 the keywords “information technology”, “information system” and “internet” and between 2000-2018 the keywords “information literacy”, “information retrieval” and “information” were most frequent. Findings also showed that the keywords “geographic information system- geographic information system” and “information literacy- academic library” have the most co-word occurrence. In the first period (1975-1999), 10 clusters including information retrieval, multimedia, Automatic cataloging and indexing, library and education, knowledge management, information system research, strategic planning, information retrieval system, user training, information resource management, and the second period (2000-2018), 17 clusters formed including user training, information literacy training, librarianship, and information research, uncertainly in Health Information Behavior, information behavior, Measurement studies, electronic government, social network, knowledge sharing, knowledge organization, knowledge management, digital divide, information retrieval, classification, and indexing, Computer Cataloging, data mining, and Social Cataloging
Conclusion: The results showed that despite the relative overlap between clusters of the two periods, the topics in the second period (2000-2018) because of the increasing number and scope of the keywords were of a higher number. Six clusters are similar in content andkeywords in the two periods studied. An overview of the results of cluster analysis between 1975 and 2018 showed that the clusters were similar and overlapped. Although the number of clusters in the second period (2000-2018) were more associated. Six clusters were similar in terms of content and the number of keywords in the two periods. This represents about 60% similarities for the 1975–1999 time period and 35% for the time period 2000–2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge organization
  • co-word analysis
  • scientometric
  • cluster analyses
ابویی اردکان، محمد؛ عابدی، حسن؛ آقازاده، فتاح (1389). کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: موردکاوی نقشه علم مدیریت شهری. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25(3)، 347-371.
احمدی، حمید؛ عصاره، فریده (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 28(1)، 125-145.
احمدی، حمید؛ کوکبی، مرتضی (1394). همایندی واژگان: مطالعه‌ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(3)، 647-676.
اسدی، مریم؛ جولایی، سمیه؛ ثقفی، سامان؛ بذرافشان، اعظم (1392). همکاری‌های علمی و شبکه‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در طول سال‌های 2005-2010. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات،24(1)، 166-186.
امامی، مریم؛ ریاحی نیا، نصرت؛ سهیلی، فرامرز (1397). ترسیم ساختار علمی پروانه‌های ثبت اختراع حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی طی سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۴ میلادی از سامانه USPTO. پیاورد سلامت، ۱۲(۶)، ۴۱۹-۴۳۲.
امیری، محمدرضا؛ خاصه، علی اکبر؛ صادقی، امیر (1398). تشریح ساختار دانش در پژوهش‌های پرستاری با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی. [طرح تحقیقاتی]. همدان: دانشگاه علوم پزشکی همدان.
باجی، فاطمه؛ آزاده، فریدون؛ پارسایی محمدی، پرستو؛ پرماه، شوکت (۱۳۹۷). ترسیم ساختار فکری حوزه سواد سلامت بر اساس تحلیل هم‌واژگانی در وبگاه علم طی سال‌های 1993 تا 2017. مدیریت اطلاعات سلامت، 15(3)، 139-145.
حسن زاده، محمد؛ زندیان، فاطمه؛ احمدی مینق، سیده سمیه (1397). نگاشت ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش‌‌‌‌شناسی: با رویکرد متن‌کاوی (2004-2013). پژوهش نامه علم‌سنجی، 4(8)، 123-142.
خادمی، روح اله؛ حیدری، غلامرضا (1395). ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطلاعات با استفاده از روش همایندی واژگان طی سال‌های 1986 تا 2012. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، (3)، 59 – 93.
خزانه‌ها، مهدیه؛ حیدری، غلامرضا؛ مصطفوی، اسماعیل (1398). تحلیل ساختار مطالعات نظریه‌های علم اطلاعات بر اساس تحلیل شبکه هم‌واژگانی مقالات در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس (۱۹۸۳– ۲۰۱۷). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴(۳)،۱۰۵۱-۱۰۷۶.
دانش، فرشید؛ قویدل، سمیه (1398). دیداری‌سازی خوشه‌ها و پویایی قلمروی موضوعیHPV . مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران، ۱۳(۴)،۲۶۶-۲۷۸.
دانیالی، سمیرا؛ نقشینه، نادر (1393). ترسیم نقشه هم‌استنادی نویسندگان برجسته حوزه‌ بازیابی تصویر. مجله علم‌سنجی کاسپین، 1(2)، 66-73.
ذوالفقاری، ثریا؛ سهیلی، فرامرز؛ توکلی‌زاده‌‎راوری، محمد؛ میرزایی، احمد (1394). تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکارسازی زمینه‌های موضوعی فناوری. رهیافت، (59)،51-65.
راچمنی، اکرم؛ نوکاریزی، محسن؛ شریف، عاطفه (1397). وضعیت کمی تولید پایان‏‌نامه‌‏ها و رساله‌‏های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1363-1393. پژوهشنامه علم سنجی، 8، 161-183.
رستمی، مصطفی؛ سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی اکبر (1398). ساختار دانش در پروانه‌های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان، پژوهش نامه علم‌سنجی (زودآیند).
رئیس زاده، محمد؛ کرمعلی، مازیار (1397). ترسیم نقشه علمی مقالات حوزه ترومای نظامی با استفاده از تحلیل هم واژگانی در مدلاین. مجله طب نظامی، ۲۰(۵)،۴۷۶-۴۸۷.
زوارقی، رسول (1397). ترسیم نقشه‌های علمی: اصول، فنون و ابزارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
زوارقی، رسول؛ فدایی، غلامرضا (1393). نگاشت ساختار فکری حوزه ترمودینامیک بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در وبگاه علوم موسسه تامسون رویترز. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48(1)، 1-38.
سلطانی زرندی، زهره؛ نگهبان، محمدباقر؛ مکی زاده، فاطمه (1395). تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی. نشریه مدیریت اطلاعات، 2(3)، 74-96.
سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی‌اکبر؛ کرانیان، پریوش (1397). روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29(2)، 171-190.
سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی اکبر؛ کرانیان، پریوش (1398). ترسیم ساختار فکری حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴(۴)، ۱۹۰۵-۱۹۳۸.
سهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی؛ خاصه، علی‌اکبر (1394). ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطلاعاتی: مطالعه هم‌واژگانی. فصلنامه تعامل انسان و اطلاعات، 2(4)، 21-36.
صدیقی، مهری (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع‌سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(2)، ۳۷۳-۳۹۶.
عباداله عموقین، جعفر؛ شریف مقدم، هادی؛ ضیائی، ثریا (1397). مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی. پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، 4(8)، 297-321.
عصاره، فریده؛ احمدی، حمید؛ حیدری، غلامرضا؛ حسینی بهشتی، ملوک السادات (1396). ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی ساختار دانش حوزه علم‌سنجی ایران. فصلنامه کتابداری و علم اطلاعات، 9(3)، 1-20.
عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا؛ زارع فراشبندی، فیروزه؛ حاجی زین العابدینی، محسن (1388). از کتاب­سنجی تا وب­سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها. تهران: نشر کتابدار
فتاحی، رحمت‌الله (1391). مفهوم سازمان‌دهی دانش: زمینه‌های مشترک و متفاوت با سازمان‌دهی اطلاعات. قابل دسترس در http://iskoiran.org/ir/?paged=13&cat=10 تاریخ دسترسی (11 مرداد 1398).
قاضی زاده، حمید؛ سهیلی، فرامرز؛ خاصه، علی اکبر (1397). ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث ایران با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی. پژوهش نامه علم‌سنجی، 4(8)، 101-122.
کشوری، مریم؛ همتی، زینب (1397). ترسیم نقشه علمی حوزه کتابخانه‌های عمومی با استفاده از تحلیل شبکه هم‌واژگانی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴(۴)، ۵۴۵-۵۶۸.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده؛ توکلی زاده راوری، محمد (1396). شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس واژگان و مفاهیم مقالات آن در پایگاه اطلاعاتی وبگاه علم (2009-2013). پژوهشنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 33(3)، 1271-1299.
مکی‌زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ حسینی نسب، سیدحسین؛ سهیلی، فرامرز (1395). تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی پاب مد. فصلنامه مدیریت سلامت، 19(65)، 51-63.
مهدی زاده مرقی، رضیه؛ نظری، مریم؛ مینایی، محمدباقر (1392). ترسیم نقشه علم ماساژدرمانی طی سال‌های 2008-2013 در پایگاه اسکوپوس. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 4(4)، 334- 343.
ناصری جزه، محمود؛ طباطبائیان، سید حبیب الله؛ فاتح راد، مهدی (1391). ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاستگذاری دانش در این حوزه. سیاست علم و فناوری، 5(1)، 45-72.
نوروزیان امیری، سید محمد؛ خلخالی، علی؛ شکیبایی، زهره (1398). تدوین نقشه دانش برای پژوهش‌های حکمت. پژوهشنامه علم‌سنجی، 9، 117-138.
 
Reference
Abuei Ardakan, M., Abedi Jafari, H., & Aghazadeh, F. (2010). Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map for Urban Management Science. Iranian Journal of Information Processing and Management, 25(3), 347-371. (in Persian)
Ahmadi, H., & Kokabi, M. (2015). Co-word analysis: a study on the links and boundaries between information and knowledge management according to Iranian press authors. Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(3), 647-676. (In Persian)
Ahmadi, H., & Osareh, F. (2017). Co-word Analysis Concept, Definition and Application. National Studies on Librarianship and Information Organization, 28(1), 125-145. (In Persian)
Amiri, M. R., Khaseh, A., & Sadeghi, A. (2019). Investigating knowledge structure in nursing researches using co-word analysis [Research Project]. Hamadan: Hamadan University of Medical Sciences. (In Persian)
Asadi, M., Joulaei, S., Saqafi, S., & Bazrafshan, A. (2013). Scientific Collaborations and Co-Authorship Networks in Scientific Publications of Sharif University of Technology during 2005-2010. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(1), 166-186.
Baji, F., Azadeh, F., Parsaei-Mohammadi, P., & Oarmah, S. (2018). Mapping Intellectual Structure of Health Literacy Area Based on Co-Word Analysis in Web of Science Database during the Years 1993-2017. Iranian Journal of Health Information Management, 15(3), 139-145. (In Persian)
Blessinger, k., & Frasier, M. (2007). Analysis of decade in library literature: 1994-2004. College & Research Library, 68(2), 155-170.
Callon, M., Courtial, J. P., Turner, W. A., & Bauin, S. (1983). From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis. Information (International Social Science Council), 22(2), 191-235.
Chang, Y. W., Huang, M. H., & Lin, C. W. (2015). Evolution of research subjects in the library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071-2087.
Chen, W., Chen, J., Wu, D., Xie, Y., & Li, J. (2016). Mapping the research trends by co-word analysis based on keywords from the funded project. Procedia Computer Science, 91(4), 547-555.
Danesh, F., & Ghavidel, S. (2019). Visualizing the Clusters and Dynamics of HPV Research Area. Iranian Journal of Medical Microbiology, 13(4), 266-278. (In Persian)
Danialy, S., & Naghshineh, N. (2014). Co-citation map of outstanding authors in the field of image retrieval. Caspian Journal of Scientometrics, 1(2), 66-73. (In Persian)
Dehdarirad, T. Villaroya, A., & Barrios, M. (2014). Research trends in gender differences in higher education and science: a co-word analysis. Scientometrics, 101(2), 273-290.
Deng, Y. H., Hao, X. Y., Zhang, H., & Song, G. M. (2018). Co-word clustering analysis for nursing safety management research focuses on PubMed. TMR Integrative Nursing, 2(3), 108-114.
Ebadollah Amoughin, J., Sharif Moghaddam, H., & Ziaei, S. (2018). A Review of Important Indicators in Scientometrics (Co-Citation & Co-Word) and the Necessity of Using Them in Scientific Products Analysis. Comparative Tafsir Studies, 4(8), 297-321.(In Persian)
Emami, M., Riahinia, N., & Soheili, F. (2019). Mapping the Scientific Structure of Medical and Laboratory Equipment Patents in the USPTO database between 1984 and 2014. Payavard, 12(6), 419-432. (In Persian)
Fattahi, R. (2012). The concept of knowledge organization: Common and different areas of information organization. Available at: http://iskoiran.org/ir/?paged=13&cat=10. (In Persian)
Gan, J., Cai, Q., Galer, P., Ma, D., Chen, X., Huang, J., & Luo, R. (2019). Mapping the knowledge structure and trends of epilepsy genetics over the past decade: A co-word analysis based on medical subject headings terms. Medicine, 98(32), e16782.
Ghazizadeh, H., Soheili, F., & Khasseh, A. A. (2018). Mapping Knowledge of Quran and Health Studies in Iran: Aco-Word Analysis. Scientometrics Research Journal, 4(8), 101-122. (In Persian)
González-Teruel, A., González-Alcaide, G., Barrios, M., & Abad-García, M. F. (2015). Mapping recent information behavior research: An analysis of co-authorship and co-citation networks. Scientometrics, 103(2), 687-705.
Hassanzadeh, M., Zandian, F., & Ahmadi Meinagh, S. (2018). Mapping the Cognitive Structure and Its Evolution in Knowledge and Information Science: A Text Mining Approach (2004-2013). Scientometrics Research Journal, 4(8). 123-142. (in Persian)
Hu, C., Hu, J., Deng, S., & Liu, Y. (2013). A co-word analysis of library and information science in China. Scientometrics, 97(2), 369-382.
Janssens, F., Leta, J., Glanzel, W., & Moor, B. (2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management, 42(6), 1614-1642.
Khademi, R., & Heidari, G. (2016). Mapping the intellectual structure of Information Management using Co-words from 1986 to 2012. Iranian Journal of Science and Techniques of Information Management, 2(3), 59-93. (in Persian)
Khasseh, A. A., Soheili, F., Moghaddam, H. S., & Chelak, A. M. (2017). Intellectual structure of knowledge in iMetrics: A co-word analysis. Information Processing & Management, 53(3), 705-720.
Khazaneha, M., Heidari, G. R., Mostafavi, E. (2019). Structural analyzing of Information Science Theories based on co-word network analysis of articles in Web of Science database (1983-2017). Iranian Journal of Processing and Management, 34(3), 1051-1076.
Keshvari, M., & Hemati, Z. (2019). Mapping Scientific Outputs of Public Libraries Using Co-word Network Analysis. Research on Information Science & Public Libraries, 24(4), 545-568. (in Persian)
Kliewer, K., Melcer, E., & Glisic, B. (2019). A co-word analysis of the structural health monitoring field. In 12th International Workshop on Structural Health Monitoring: Enabling Intelligent Life-Cycle Health Management for Industry Internet of Things (IIOT), IWSHM, 1512-1516.
Lee, T. S., Lee, Y. S., Lee, J., & Chang, B. C. (2018). Analysis of the intellectual structure of human space exploration research using a bibliometric approach: Focus on human-related factors. Acta Astronautica, 143, 169-182.
Liu, G. Y., Hu, J. M., & Wang, H. L. (2011). A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics, 91(1), 203-217.
Makkizadeh, F. (2019). Intellectual structure of knowledge in Nanomedicine field (2009 to 2018): A Co-Word ‎Analysis. Nanomedicine Research Journal, 4(2), 101-110 (in Persian)
Makkizadeh, F., Hazeri. A., Hosininasab, S., & Soheili, F. (2016). Thematic Analysis and Scientific Mapping of Papers related to Depression Therapy in PubMed. Journal of Health Administration, 19(65), 51-63. (In Persian)
Mehdizadeh-Maraghi, R., Nazari, M., & Minaii, M. (2014). Mapping science of Massage therapy during 2008-2013 in the Scopus database. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 4(4), 333-342.
Mostafavi, I., Osareh, F., & Tavakolizadeh-Ravari, M. (2017). Identifying Content Structure of Knowledge and Information Science (KIS) Studies Based on Co-word Analysis of Articles in “Web of Science (WoS)” Database (2009-2013). Iranian Journal of Information Processing and Management, 33(3), 1271-1300. (in Persian)
Nájera-Sánchez, J. J. (2020). A Systematic Review of Sustainable Banking through a Co-Word, Sustainability, 12(1), 278.
Nájera-Sánchez, J. J., Mora-Valentín, E. M., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., & Moura-Díez, P. (2019). Mapping the conceptual structure of environmental management: a co-word analysis. Business: Theory and Practice, 20, 69-80.
Naseri jezeh, M., Tabatabaeean, S, H., & Fatehrad, M. (2012). Science Mapping of Management of Technology in Iran: A Tool for Knowledge Policy Making. Iranian Journal of Science AND Technology Policy, 5(1), 45-72. (in Persian)
Norozian amiri, S., Khalkhali, A., & Shakibaei, Z. (2019). CompilIng the Knowledge Map of Wis-dom Research. Journal of Scientometrics, 5(9), 117-138. (in Persian)
Osareh, F., Ahmadi, H., Heidari, G., & Hosseini Beheshti, M. (2017). Mapping and Analysis of Iranian Conceptual Network of the Structure of Scientometrics. Iranian Journal of Studies in Library & Information Science, 9(3), 1-20. (in Persian)
Osareh, F., Heidari, G., Zare farashbandi, F., & Haj zeinolabedini, M. (2013). From Bibliometrics to Webometrics. Tehran: ketabdar. (in Persian)
Qiu, J. P., Dong, K., & Yu, H. Q. (2014). Comparative study on structure and correlation among author co-occurrence networks in bibliometrics. Scientometrics, 101(2), 1345–1360.
Raeeszadeh, M., Karamali, M. (2018). Scientific Mapping of Military Trauma Papers using Co-Word Analysis in Medicine. Journal of Military Medicine, 20(5), 476-487. (in Persian)
Rachemani, A., Nowkarizi, M., & Sharif, A. (2018). Investigating the Quantitative Status of Theses and Dissertations in Humanities with an Islamic Approach at Ferdowsi University of Mashhad in 1984-2014. Journal of Scientometrics, 4(8), 161-183. (in Persian)
Ravikumar, s., Agrahari, A., & Singh, S. N. (2015). Mapping the intellectual structure of scientometrics: A co-word analysis of the journal Scientometrics (2005-2010). Scientometrics, 102(2), 929-955.
Rostami, F., soheili, F., & Khasseh, A. (2019). Knowledge Structure in Knowledge Discovery Patents: Visualization based on Co-word Analysis. Scientometrics Research Journal. (Preprint). (in Persian)
Sedighi M. (2015). Using of co-word analysis method in the mapping of the structure of scientific fields (case study: The field of Informetrics). Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(2), 373-396. (in Persian)
Soheili, F., Khasseh, A. A., & Koranian, P. (2019). Mapping Intellectual Structure of Knowledge and Information Science in Iran based on Co-word Analysis. Iranian Journal of Information and Processing Management, 34(4), 1905-1938. (in Persian)
Soheili, F., Khasseh, A. A., & Koranian, P. (2018). Thematic trends of concepts in Knowledge and Information Science based on co-word analysis in Iran. National Studies on Librarianship and Information Organization, 29(2), 171-190. (in Persian)
Soheili, F., Shaban, A., & Khase, A. (2016). Intellectual Structure of Knowledge in Information Behavior: A Co-Word Analysis. Human Information Interaction, 2(4), 21-36. (in Persian)
Soltani, Z., Neghahban, M.B., Makkizadeh, F. (2016). Co-word Analysis of articles in related to kerman Agriculture in Islamic World Science Citation (ISCI) According to an Approach of Scientific map. Iranian Journal of Information Management, 2(3), 74-96. (in Persian)
Sugimoto, C., Li, D., Russell, T., Finaly, C., & Ding, Y. (2011). The shifting sands of disciplinary development: Analyzing North American library and information science dissertations using latent dirichlet allocation. Journal of the Association for Information Science and Technology, 62(1), 185-204.
 Sun-Kyum, K., Wan-Jong, K., Tae-Sul, S., & Hyun-Jin, C. (2019). Domain Analysis on the Field of Open Access by Co-Word Analysis: Based on Published Journals of Library and Information Science during 2013 to 2018. Korean Library and Information Science Society, 50(1), 333-356.
Wang, H., Deng, S., & Su, X. (2016). A study on construction and analysis of the discipline knowledge structure of Chinese LIS based on CSSCI. Scientometrics, 109(3), 1725-1759.
Wang, X. D., Liu, J. J., & Sheng, F. S. (2014). Analysis of hotspots in the field of domestic knowledge discovery based on a co-word analysis method. Cybernetics and Information Technologies, 14(5), 145-158.
Wei, W. J., Shi, B., Guan, X., Ma, J. Y., Wang, Y. C., & Liu, J. (2019). Mapping theme trends and knowledge structures for human neural stem cells: a quantitative and co-word biclustering analysis for the 2013–2018 period. Neural Regeneration Research, 14(10), 1823.
Yan, B. N., Lee, T. S., & Lee, T. P. (2015). Mapping the intellectual structure of the Internet of Things (IoT) field (2000–2014): A co-word analysis. Scientometrics, 105(2), 1285-1300.
Ye, Y., & Ge, Y. (2018). A bibliometric analysis of inventory management research based on knowledge mapping. The Electronic Library, 37(1), 127-154.
Zavaraqi, R., & Fadaie, G. (2014). Visualizing the scientific network of thermodynamics subject area based on outputs of Iranians scholars of the field indexed in Thomson Reuters Web of Science. Journal of Academic librarianship and Information Research, 48(1), 1-38. (in Persian)
Zavaraqi, R. (2018). Projection of scientific maps: Principles, Teckniques and Tools. Tehran: The Organization for Researching and Composing University textbooks in the Humanities.
Zolfaghari, S., Soheili, F., Tavakolizade Raveri, M., & Mirzaee, A. (2015). A Patents’ Co-word Analysis for Determining the Subject Trends of Technology. Rahyaft, 25(59), 51-64. (in Persian)