مدیریت هنری و کتابخانه‌های دوره ایلخانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی ساختار کتابخانه و سایر نهادهای فرهنگی، چگونگی مدیریت آن، گزینش و به کارگیری منابع انسانی در آن‌ها در دوره ایلخانی است.
روش پژوهش: در این پژوهش از تئوری مدیریت هنری استفاده شده تابه روش استقرایی، عملکردهای ایلخانان، مدیریت و برنامه‌ریزی کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی آن دوره مورد ارزیابی قرار گیرد و موفقیت آن‌ها در تبدیل ایده به عمل یا از تعریف ارزش‌ها و اهداف به مرحله اجرا از خروجی کتابخانه‌ها (آثار) تثبیت شود. منابع این پژوهش کتابخانه‌ای‌ و تصاویر از منابع دیجیتال موزه‌ها تهیه شده است.
یافته‌ها:در دوره ایلخانان سازمان فرهنگی هنری با عناوین کتابخانه، دارالمصحف و محلات هنرمندان با ساختار و وظایفی معین به وجود آمدند. این سازمان در رابطه با مؤسسات فرهنگی- هنری یوان و بر اساس ارزش‌ها و اهداف ایلخانان مدیریت راهبردی هنری داشته و هنرمندان، مترجمان و مؤلفانی را جذب کرده که توانایی اجرای آن ارزش‌ها را داشتند. ارزش‌ها برای دستگاه اجرایی از زمان غازان تعریف شد و آن‌ها نیز به نوبه خود ساختار سازمانی ایجاد کردند و برای منابع انسانی بر طبق آن ارزش‌ها برنامه‌ریزی نمودند. ایلخانان با تغییر دین متوجه تاریخ اسلام شدند و مباحث به وجود آمده باعث مصورسازی قصص و وقایع اسلامی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد ارزش‌های گفتاری به صورت مدون درآمده‌اند. موضوعات مورد علاقه چون ستاره‌شناسی، هندسه، حکمت، طب و تاریخ مورد حمایت قرار گرفت. ارزش‌های آیینی بصری در تزئینات معماری به کار رفت، سپس در دوره اسلامی در تذهیب و نگارگری وارد و با مفاهیم اسلامی تلفیق شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Art Management and Ilkhanid Libraries

نویسندگان [English]

  • Solmaz Amirrashed 1
  • Yaghoub Azhand 2
1 Ph.D. Candidate in Art Research, Department of Art, kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
2 Professor, Department of Visual Arts, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to examine the structure of the library and other cultural institutions, how they are managed and the selection and use of human resources in the Ilkhanid period.
Methodology: In this study, artistic management theory is used to evaluate inductively, using Ilkhan's practices, management and planning, and their success in transforming ideas into action or defining values and goals to the stage of implementation of library outputs (works). To be consolidated. The sources of this library research and images are from digital sources in museums.
Findings: The importance and value of preserving ancestral information among the Mongols led to the writing of books on Mongol history as well as an increase in historiography during this period. The Mongols, by gaining military and political power and conquering vast territories, not only needed to run the country but also had to build cultural infrastructure. Art and writing were two essential elements for introducing, propagating, justifying and bringing cultures together by combining them. The purpose of the Ilkhanid is clearly stated in the Ghazan reforms and Oljaito's words about combining the law and policy of Genghis with Islamic laws. It is considered to be the most important duties and deeds of the Mongol and Ilkhanid rulers. The design and painting of patterns in this period began and expanded in relation to architectural decorations. Then, from the Ghazan period onwards, the same colors, patterns and ritual values ​​manifested in the art of architecture were transferred to the art of book decoration. The subjects of the paintings are inspired by the subjects of books written, translated and compiled by the Ilkhanid. Paintings are intersexual works and are the same subjects that the Ilkhanid were interested in or wanted to visualize in order to become familiar with religious subjects. The predominance of dark blue, light blue and gold colors in gilding is precisely related to the colors mentioned in the description of the values ​​of the Ilkhanate religion. Attention to geometric patterns and support of geometric sciences, which led to an increase in patterns in this period. Geometric patterns expressing the sun and Khaqan in a symbolic pattern can be found not only in gilding but in all works of this period. These motifs have found Islamic meanings after Ilkhan became a Muslim. To implement the cultural composition strategy, they likely selected and employed artists and writers tailored to the organization's goals. This first affects the transfer and implementation of values ​​and also facilitates the institutionalization of values.
Conclusion: The results show that speech values are compiled. Topics such as astronomy, geometry, wisdom, medicine and history were supported. Religious values were used in architectural decoration, then combined in Islamic design and painting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Management
  • Ilkhanid Libraries
  • religious values
  • Speech Values
آژند، یعقوب (1393). هفت اصل تزئینی هنر ایران، تهران: پیکره.
ابن فوطی، کمال الدین عبدالرزاق بن احمد شیبانی (1374‌). مجمع الآداب فی معجم القاب، تحقیق محمد الکاظم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات.
القاشانی، ابوالقاسم عبدالله (1348). تاریخ اولجایتو، تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.
الیاده، میرچا (1376). رساله در تاریخ ادیان، مترجم جلال ستاری، تهران: انتشارات سروش.
بیران، میکال (1394). چنگیزخان، سازندگان جهان ایرانی- اسلامی، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: نشر نامک.
پاکباز، رویین (1380). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، تهران: زرین و سیمین.
پوپ، آرتور؛ فیلیس اکرمن (1387-1390). سیری در هنر ایران، مترجمان نجف دریابندی و دیگران، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
پوپ، آرتور (1389). سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
تسوف، ولادیمیر؛ باریس، باکوولیویچ (1383). نظام اجتماعی مغول (فئودالیسم خانه به دوش)، مترجم: شیرین بیانی، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ج‍وی‍ن‍ی‌، ع‍طام‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (۱۳۸۵). تاریخ جهانگشا. مصحح ق‍زوی‍ن‍ی، وی‍راس‍ت‍ار ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ ع‍لیزاده‌، ت‍ه‍ران: ف‍ردوسی.
خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (1363). تنسوخ‌نامه ایلخانی، مقدمه و تعلیقات محمد تقی مدرس رضوی، تهران: اطلاعات.
خ‍وان‍دم‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ال‍دی‍ن‌ (۱۳۸۷). حبیب‌السیر فی اخبار افراد‌البشر، جلد 3-4، با مقدمه جلا‌‌‌ل‌‌‌‌‌الدین همایی؛ زیرنظر دبیر‌سیاقی، تهران: هرمس.
رحمانی، رضا (1388). مجموعه مقالات درباره خواجه رشیدالدین فضل‌الله و ربع رشیدی تبریز، جلد اول و دوم، تهران: رضا رحمانی.
رشیدالدین، فضل الله (1373). جامع التواریخ، جلد اول و دوم، به تصحیح و تحشیه محمد روشن، مصطفی موسوی، چاپ اول، تهران: نشر البرز.
رشیدالدین، فضل‌الله (1350). وقفنامه ربع رشیدی، به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار و همکاری عبدالعلی کارنگ، چاپ اول، تهران: چاپخانه بیست و پنجم شهریور.
رشیدالدین، فضل الله (1394). مبارک غازانی، به تصحیح و تحشیه محمد روشن، مصطفی موسوی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
سودآور، ابوالعلاء (1380). هنر دربارهای ایران، ترجمه ناهید محمد شمیرانی، چاپ اول، تهران: کارنگ.
شبانکاره‌ای، محمد بن علی بن محمد (1363). مجمع الانساب، به تصحیح میر هاشم محدث، تهران: امیرکبیر.
شراتو، امبرتو؛ گروبه، ارنست (1376). هنر ایلخانی و تیموری، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.
فایفر، یودیت (1395). بیان الحقایق رشیدالدین فضل الله و زمینه تاریخی- اجتماعی آن یک بررسی مقدماتی، ترجمه حمید عطائی نظری، گزارش میراث، فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران شناسی، دوره سوم (پیاپی ضمیمه 9) ضمیمه شماره 75-74 .
فرهنگی، علی اکبر (1386). مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی، مدیریت: مدیریت بهره‌وری،1(1) 83-103.
قلی‌پور، آرین؛  محمد اسماعیلی، ندا (1395). اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
کارپن، پلان (1363). سفرنامه پلان کارپن، ترجمه دکتر ولی الله شادان، تهران: یساولی.
کریم زاده تبریزی، محمد (1370). احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر هند و عثمانی، ج/ 2 و3 ، لندن: مستوفی.
گرابار، اولگ (1390). مروری بر نگارگری ایرانی، مترجم مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: فرهنگستان هنر.
گری، ب (1383). نقاشی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه، تهران: نشر دنیای نو.
گرجی‌دوز، سمیه؛ جوانپور، محمد علی؛ سبحانی، عبدالرضا (1396). تحلیلی بر تغییر سازمانی سازمان آموزش و پرورش بر اساس مدل ادگار شاین، فصلنامه مدیریت و حسابداری، 3(4)، 73-94.
گروسه، رنه (1368). امپراتوری صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
لاهوتی، محمدرضا (1377). مجموعه مقالات گردهمایی پژوهش مدیریت هنر، تهران: موسسه گسترش هنر.
لمب، هارولد (1392). چنگیزخان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.
مایل هروی، نجیب (1372). کتاب آرایی در تمدن اسلامی، چاپ اول، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
محمد نژاد چاوشی، حبیب (1386). مدیریت فرهنگ، نشریه علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 11(2)، 39-63.

مشکور، محمدجواد (1348). ربع رشیدی، هنر و مردم، 7 (84)، 32-42.

منشی کرمانی، ناصرالدین (1337). نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ وزرا، به تصحیح و مقدمه میرجلال‌الدین ارموی، دانشگاه تهران.
منشی قمی، احمد بن حسین (1383). گلستان هنر، چاپ چهارم، تهران: منوچهری.
مورگان، دیوید (1389). مغول‌ها، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
نصری اشرفی، جهانگیر؛ شیرزادی آهو دشتی، عباس (1391). تاریخ ادبیات و هنر ایران 2. چاپ: اول. تهران آروَن.
ویلبر، دونالد نیوتن (1393).معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان، مترجم عبدالله فریار، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
هاگورت، گیپ (1390). مدیریت فرهنگی-هنری، با رویکرد کارآفرینی، مترجمان سهیل سمّی و زهره حسین زادگان، تهران: ققنوس.
Reference
Allsen, T. T. (2001). Culture and Conquest in Mongol Eurasia. Cambridge, Cambridge University Press (first edition: 1997).
Alghashni, A. (1970). Tarikh Oljaytu,Tehran: Bonghah Nashr va Terjome. (in Persian)
Azhand, Y. (2014). Haft Asle Tazeini Honer Iran, Tehtan: Peikere. (in Persian)
Biran, M. (2007). Chinggis khan, Tehran: Namek. (in Persian)
Berlekamp, P., Lo, V., & Wang, Y. (2015). Rashid al-Din and Bolad Chengxiang, Administering Art, History, and Science in the Mongol Empire. Pearls on String: Artists, Patrons, and Poets at the Great Islamic Courts. https://www.researchgate.net/publication/312317549.
‌Boyle, J. A. (1968). Cambridge History of Iran, vol. 5: The Seljuq and Mongol periods, p. 349.
Eliade, M. (1976). Treatise on the history of religions, Tehran: Sorush.
Farhangi, A. A. (2007). Public Management and Social Culture, Management: Productivity Management, 1, 83-103. (in Persian)
Grousset, R. (1980(. Ignahraf imlE: narheT, seppets des L’empire.
Gholipour, A., & Mohammad Esmaeili, N. (2016). Ethics, Values, and Organizational Culture, Tehran: Mehraban Publishing institute.
Gorjiduz, S., Javanpour, M. A., & Sobhani, A. (2018). An Analysis of Organizational Change in Education Organization Based on Edgar Shine Model, Management and Accounting Quarterly, 3(4), 73-94.
Grabar, O. (2000). Mostly miniatures: an Introduction to Persian painting, Translate by M. Vahdati, Tehran: Farhanghestane Honer.
Hagoort, G. (2003). Art management entrepreneurial style.3th, Translate by Smi and Hossein zadeghan, Tehran: GhoGhnus. (in Persian)
  Hillenbrand, R. (2016). The Edinburgh Biruni Manuscript: A Mirror of Its Time?” in T. May (ed.), The Mongols and Post-Mongol Asia: Studies in Honour of David O.Morgan, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, 26, 1-2, 171-99.
Ibn Foveti, K. A. A. (1996). Majmae aladab fi maejm 'alqab, Tehran: Vezareti Ershad. (in Persian)
Jawani, A. M. (2007). Jahan Ghosha History, Editor A. Alizadeh, Taheran: Ferdowsi. (in Persian)
Karimzadeh Tabrizi, M. (1991). The Works and Works of Ancient Iranian Painters and Some Indian and Ottoman Celebrities, Volume 2 and 3, London: Mostofi.
Karpen, Plan (1985). Karpen Plan Travelogue, translated by Dr. Waliollah Shadan, Tehran: Usavli.
Khwandmadir, G. A. D. (2009). Habib al-Asir fi Akhbari bashar, Vol. 3-4, with introduction by Jalal al-Din Homayi, Tehran: Hermes. (in Persian)
Khaje Nasiruddin Tusi, M. I. M. (1985). The Ilkhani Tansokh name, Introduction and Suspensions of Mohammad Taghi Modares Razavi, Tehran: Etelaat. (in Persian)
Komaroff, L., & Carboni, S. (2003).  The Legacy of Genghis Khan Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256–1353, published by the Metropoliten museum of art, New York.
Lahoti, M. (1978). Mejmoe Maghalate gherdehemayie Pajohesh modiriet Honari, Tehran: Moassese ghosteresh honer. (in Persian)
Lamb, H. (2014). Chinggis khan, Translate by Rashid Yasemi, Thran: Amir Kabir. (in Persian)
Mashkur, M. J. (1970). Rabi Rashidi, Honer ve Merdom, 7(84), pp. 32-42. (in Persian)
Mayel Heravi, N. (1993). Ketab Arayi in Islamc Civilization, Mashhad: Astane ghodsi Razavi. (in Persian)
Mohammed Nejad Chavoshi, H. (2008). Management of Culture, Journal of Epistemic Studies in Islamic University, 11(2), 39-63.
Monshi ghomi, A. (2004). Gholestan Honer, Tehran: Manochehr. (in Persian)
‌Morgan, D. (2011). The mongol, Translated by Abbas Mokhber, Tehran: Nashre Markaz. (in Persian)
Monshi Kermani, N. (1959). Nesaem ol ashar men Lataeiful Akhbar in Tarikh Vozera, Tehran University. (in Persian)
Nasri Ashrafi, J., & Shirzadi, A. (2013). Tarikh Adabiyat and Honer of Iran, Tehran, Arvan. (in Persian)
Pakbaz, R. (2001). Iranian painting from past to present, Tehran: Zarrin and simin. (in Persian)
Pfeiffer, J. (2016). Excerpts from Rashid al-Din Fazlallah's Excerpts and its Historical and Social Background A Preliminary Survey, Hamid Ataei Nazari's Translation, Heritage Report, Journal of Information Criticism and Correction of Texts, Third Edition and Iranian Studies, Supplement No. 75-74, succession annex 9.
Pope, A. U., & Ackerman, P. (2008-2011). A survey of Persian art, from prehistoric times to the present, translated by Najaf Daryabandi and et al, Tehran Elmi Farhanghi. (in Persian)
Pope, A. U. (2010). Survey of Persian art, translated by Yaghoub Azhand, Tehran: Mola. (in Persian)
Palce, R. M. (2008). Shamanism, Chelsea House publshers, New York.
Rahmani, R. (2009). Collection of Articles on Khajei Rashi al din Fazlollah and Rabai Rashidi Tabriz, Volume I and II, Tehran: Reza Rahmani. (in Persian)
‌Rashid al-Din, F. (2015). Mubarak Ghazani, edited by Mohammad Roshan, Mostafa Mousavi, Tehran: Miras Mektub. (in Persian)
Rashid al-Din, F. (1972). Vaghf name Raba Rashidi, by the efforts of Mojtaba Minavi and Iraj Afshar, and with the cooperation of Abdolali Karang, First Edition, Tehran: 25 Shahrivar. (in Persian)
‌Rashid al-Din, F. (1993). Jami al-Tawarikh Volume I and II, edited by Mohammad Roshan, Mostafa Mousavi, First Edition, Tehran: Alborz Publishing. (in Persian)
Soudavar, A. (2001). Art of courts of Iran, Translated by Nahid Mohammed Shhemirani, Tehran: Karengh. (in Persian)
Shabankareyi, M. A. M. (1985). Majma al Ansab, edited by Mir Hashem Mohammad, Tehran: Amir Kabir. (in Persian)
Tsov, V., & Boris Y. (2005). Social regimes of the Mongols: the nomadic Feudalism, Translator: Shirin Bayani, Second Edition, Tehran: Publishing by Elmi Farhanghi Company. (in Persian)
Thackston, W. M. (‌1989). Dost-Muhammad. Preface to the Bahram Mirza Album, In a Century of Princes: Sources on Timurid History and Art, selected and translated by Cambridge, Massachusetts: Aga Khan Program for Islamic Architecture, London.
Umberto, S. (1997). Encyclopedia of word art, Translated by Yaghoub Azhand, Tehran: Mola. (in Persian)
Wilber, D. (2014). The architecture of Islamic Iran, Tehran: Elmi and Farhangi. (in Persian)
منابع اینترنتی
ULR 1: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/95/77363
ULR 2: kilyos.ee.bilkent.edu.tr/~history/pers-II.html
ULR 3‌: http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin
ULR 4‌: https://www.clevelandart.org/art/1943.658.b
ULR 5: www.library. The University of Edinburg.edu