دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، تیر 1400، صفحه 5-249 
ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

صفحه 140-165

مهدی زینالی تازه کندی؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی


تأمّلات روشی و معناشناختی در بازشناسی سیره عفیفی

صفحه 193-220

10.30481/lis.2020.249487.1764

محمد رضا ملک ثابت؛ ابراهیم نوئی؛ محمد حاجی تقی؛ عباس میرزایی