دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 95، مهر 1400، صفحه 5-241 
کتابخانه دوستدار معلول: شاخص‌ها و الزامات

صفحه 138-169

10.30481/lis.2020.253231.1768

منصوره فیض آبادی؛ اسماعیل وزیری؛ سیدعلی حسینی؛ نازیلا اکبرفهیمی


معرفی نسخه خطی قرآن مترجم 704

صفحه 214-241

10.30481/lis.2020.213768.1726

بنفشه السادات صفوی؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی