واکاوی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار در بهبود بازیابی داستان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار بر بازیابی داستان از دیدگاه خوانندگان به منظور بهبود دسترسی به منابع داستانی است. منظور از پیرامتن‌ها، عناصری هستند که جزء بدنه اصلی متن یک داستان نیستند؛ اما به نوعی با آن در ارتباط بوده و می‌توانند بر خواننده و قضاوت‌های وی در خصوص داستان تأثیر بگذارند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد، از نوع ترکیبی است و با راهبرد متوالی اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در هر دو مرحله از پژوهش، خوانندگان ادبیات داستانی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله اول، مصاحبه نیمه‌ساختار یافته فردی بود و داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. به منظور گردآوری داده‌ها در مرحله دوم پژوهش، از یک پرسشنامه محقق‌ساخته در مقیاس لیکرت استفاده شد و داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SmartPLS استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل مضمون مصاحبه‌های انجام گرفته در مرحله اول پژوهش، 12 عنصر پیرامتنی در قالب 4 مضمون اصلی اطلاعات کتابشناختی، اطلاعات مربوط به نویسنده، مرور و نقد و مشخصات ظاهری شناسایی شد. در ادامه، نتایج آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری معنی‌داری تأثیر مرورها و نقدهای نوشته‌ شده درباره اثر، اطلاعات کتابشناختی و اطلاعات مربوط به وی‍ژگی‌های ظاهری اثر در بهبود بازیابی داستان را تأیید کرد.
نتایج: توجه به عناصر پیرامتنی می‌توانند در درک، ارزیابی، تصمیم‌گیری و انتخاب داستان تأثیر داشته و به جستجوگران در یافتن کتاب‌های داستانی مرتبط کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود از عناصر شناسایی شده در این پژوهش که تأثیر آن‌ها در بهبود بازیابی داستان تأیید شده است، به عنوان بخشی از توصیف محتوای داستان در فهرست‌های کتابخانه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective paratextual elements to improving fiction retrieval by structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Sakineh Ghasempour 1
  • Zoya Abam 2
  • Roya Baradar 3
1 Ph.D candidate of LIS, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify paratextual elements in retrieving fiction from the readers’ perspective in order to provide the most appropriate access points for the readers and improve access to fictions based on the readers’ needs.
Methodology: The approach of this research is mixed method conducted with sequential exploratory strategy. The statistical population in both stages of the study was readers of fiction literature. In the first phase of the study, a number of 14 story readers participated in a semi-structured interview. The collected data was coded and analyzed based on the six-step content analysis framework of Brown and Clark using MAXQDA software version 2018. In the second phase, a questionnaire designed based on 5-point Likert scale was used to data collection and the collected data was analyzed by structural equation modeling. Also, SmartPLS software version 3 was used to analyze the data.
Findings: According to the first stage results of the study, 12 paratextual elements in the form of 4 main themes of bibliographic information (including author name, title, publisher name and date of publication), information about the author (including biography,  awards and other works of the author), review/ criticism (including 3 elements of other readers' comments, literary criticism and reviews and summaries about the work) and physical characteristics (including two elements of cover design and number of pages) were identified by themes analysis of the interviews. In the second phase of the study, the results of the structural equation modeling test confirmed the effect of review and criticism, bibliographic information, and 
information about physical characteristics of work on improving fiction retrieval. Based on the results, reviews and criticism that have been written about the work with path coefficient of 0.517 more than other paratextual elements about the work could help the reader to retrieve fiction. After that, the bibliographic information with path coefficient of 0.287 and the physical characteristics of the work with path coefficient of 0.148 are in the next ranking. Since the value of t-statistic for author information is less than 1.96, the effect of this variable on fiction retrieval is not confirmed.
 
Conclusion: Paratextual elements could be useful in perception, evaluation, making decision, selecting resources and help fiction readers to find relevant fictions. With use of paratextual elements of fiction to enrich library catalogues and create several access points, we could develop and improve search and retrieval systems and also increase the efficiency of these systems in retrieving fiction readers need. Therefore, it is suggested that the paratextual elements identified in this study, whose effect on improving fiction retrieval have been confirmed, be used as part of describing fiction content in library catalogs. It is also suggested that these elements be used in the design and development of fiction storage and retrieval systems in libraries to increase the efficiency of these systems and enable successful search and retrieval for fiction readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paratextual Elements
  • Fiction Literature
  • Information Retrieval
  • Fiction Retrieval
  • structural equation modeling
جوادی سیاهکله، نرجس (1391). بررسی عوامل درون‌متنی و برون‌متنی مؤثر در رونق و رواج رمان عامه‌پسند (با تأکید بر ده رمان پرفروش معاصر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
سلطانی، پوری؛ راستین، فروردین (1398). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران: فرهنگ معاصر.
میرصادقی، جمال (1394). ادبیات داستانی، تهران: نشر سخن. چاپ هفتم.
میرصادقی، جمال (1395). وا‍ژه‌نامه هنر داستان‌نویسی، تهران: کتاب مهناز.
References
Benzon, P. (2013). Bootleg paratextuality and digital temporality: Towards an alternate present of the DVD, Narrative, 21(1), 88–104.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). An expanded typology for classifying mixed methods research into designs, Handbook of mixed methods in social and behavioral research, 209-240.
Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press.
Gray, J. (2015). Afterword: studying media with and without paratexts, In Popular Media Cultures, (pp. 230-237), Palgrave Macmillan, London.
Gross, M., & Latham, D. (2017). The peritextual literacy framework: Using the functions of peritext to support critical thinking, Library and Information Science Research, 39(1), 116-123.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research, Handbook of qualitative research, 2(105),163-194.
Hair, J. F., Black, W., Bablin, B., & Anderson, R. E., (2009). Multivariable data analysis, NJ: Prentice Hall.
Hill, H. L., & Pecoskie, J. (2014). Iterations and evolutions: Paratext and intertext in fanfiction. In Examining paratextual theory and its applications in digital culture,143-158, Hershey, IGI Global.
Javadi Siyahkale, N. (2013). Investigating peritext and epitext factors influencing the popularity of pulp novel, Master dissertation, Ferdowsi University, Mashhad. (in Persian)
Knowlton, S. A., & Hackert, L. N. (2015). Value added: Book covers provide additional impetus for academic library patrons to check out books, Library Resources & Technical Services, 59(3), 112-119.
Koolen, M., Bogers, T., van den Bosch, A. & Kamps, J. (2015). Looking for books in social media: an analysis of complex search requests, Computer Science, 9022(1), 184-196.
Leavenworth, M. L. (2015). The paratext of fan fiction, Narrative, 23(1), 40–60.
Malone, C. N. (2015). Noses in books: Orientation, immersion, and paratext, Interdisciplinary Science Reviews, 40(1), 17–28.
McCracken, E. (2013). Expanding Genette's epitext/peritext model for transitional electronic literature: Centrifugal and centripetal cectors on Kindles and iPads, Narrative, 21(1), 105-124.
Mikkonen, A., & Vakkari, P. (2016). Finding Fiction: Search Moves and Success in Two Online Catalogs, Library & Information Science Research, 38(1), 60–68.
Mirsadeghi, J. (2015). Fiction Literature, Tehran: Sokhan Publication. (in Persian)
Mirsadeghi, J. (2016). The art of fiction glossary, Tehran: Ketab-e Mahnaz. (in Persian)
Nacher, A. (2014). Mashup as Paratextual Practice: Beyond Digital Objects (in the Age of Networked Media), In Examining paratextual theory and its applications in digital culture (pp. 63-82), Hershey, IGI Global.
Ooi, K. & Liew, C. L. (2011), Selecting fiction as part of everyday life information seeking, Journal of Documentation, 67(5), 748-772.
Pöntinen, J., & Vakkari, P. (2013). Selecting fiction in library catalogs: A gaze tracking study, In International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Springer, Berlin, Heidelberg.
Rawlinson, N. (2000). Why Not Judge a Book by Its Cover, Publishers Weekly, 247(6).
Rockenberger, A. (2014). Video game framings, In N. Desrochers, & D. Apollon (Eds.), Examining paratextual theory and its applications in digital culture (pp. 252-286), Hershey, IGI Global.
Saarinen, K., & Vakkari, P. (2013). A sign of a good book: readers’ methods of accessing fiction in the public library, Journal of Documentation, 69(5), 736-754.
Sauperl, A. (2013). Four Views of a Novel: Characteristics of Novels as Described by Publishers, Librarians, Literary Theorists, and Readers, Cataloging & Classification Quarterly, 51(6), 624-654.
Soltani, P., & Rastin, F. (2019). Encyclopedia of Library and Information, Tehran: Farhang e Moaser Publication. (in Persian)
Spiteri, L. F., Pecoskie, J., & Tarulli, L. (2016). In the readers’ own words: how user content in the catalog can enhance readers’ advisory services, Reference and User Services Quarterly, 56(2), 91-95.
Statistics of Finnish public libraries (2020). Available from: https://tilastot.kirjastot.fi/
Strehovec, J. (2017). E-literary text and new media paratexts, In Advertising and Branding: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 186-203). Hershey, IGI Global.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling, Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 1(2), 739-742.
Vakkari, P., Luoma, A., & P€ontinen, J. (2014, August). Book’s interest grade and dwell time in metadata in selecting fiction, In Proceedings of Information Interaction in Context 2014 (pp. 28–37), New York.
Vakkari, P., & Serola, S. (2012). Perceived outcomes of public libraries, Library & Information Science Research, 34(1), 37-44.
Wetzels, M, Odekerken-Schrod er, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessi ng Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration, MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
Wilson, M. D., Spillane, J. L., Cook, C., & Highsmith, A. L. (2000). The relationship between subject headings for works of fiction and circulation in an academic library, Library collections, acquisitions, and technical services, 24(4), 459-465.