معرفی نسخه خطی قرآن مترجم 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

3 گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران

چکیده

هدف: گردآوری واژگان سَره فارسی، کمک به افزودن اطلاعات اطلس‌های گویش‌شناسی زبان‌های ایرانی، حل دشواری‌های متن‌های کهن به یاری برابرهای فارسی این ترجمه، برخی از اهداف نقد و بررسی این نسخه است.
روش‌شناسی: این پژوهش، پژوهشی کیفی است، به روش توصیفی-اسنادی و با شیوه گردآوری کتابخانه‌ای انجام یافته است. جامعه آماری و حجم نمونه نیز کل نسخه خطّی قرآن مترجم 704 است که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
یافته‌ها: ترجمه این قرآن زبانی استوار دارد و واژگان فارسی آن متعلق است به سرزمین اصلی زبان دری یعنی ماوراءالنهر و خراسان شرقی. مردم این سرزمین گونه‌ای از زبان را که مرکب از زبان‌های سغدی، دری و عربی بود، با خط عربی به کار گرفتند و آن را فارسی فرارودی نامیدند. فرارود از حیث داشتن ترجمه‌های قرآن به فارسی، یکی از غنی‌ترین و پر بارترین حوزه‌هاست. نسخه مورد نظر با وجود  همخوانی‌های مشترک با برخی آثار در این منطقه، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که مترجم بر اساس گویش خاص، در زمان و مکان خویش آورده است. دقت در ترجمه‌های میان سطری این قرآن نشان می‌دهد از نظر لغوی، نحوی و آوایی ارزش بسیار دارد.
نتیجه‌گیری: زبان ترجمه این قرآن، قدیمتر از اوایل سده هشتم را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که همانند زبان ترجمه قرآن معروف به  1089 در سده پنجم باشد که نجم الثوری نوشته است. همچنین این متن اشتراکات زبانی بسیاری با تفسیر نَسَفی دارد و حروف مقطّعه در آن، همچون ترجمه تفسیر طبری، ترجمه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the manuscript of The Translated Quran 704

نویسندگان [English]

  • Banafshesadat Safavi 1
  • Ata Mohammad Radmanesh 2
  • Mahbobeh Khorasani 3
1 Ph.D candidate, Department of Persian Language and Literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Department of Persian language and literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Objective: Translating and interpreting the Quran into Persian is one of the surprisingly rich and less well-received treasures of the Persian language that in terms of vocabulary, structural diversity and phonetic transformations are much more productive than some of our known and less known Persian texts. The Quran Motarjam 704 with a few drops is a precious manuscript in Transoxianian dialect, with a solid language and its Persian words belong to Dari-speaking mainland namely Transoxiana and eastern Khorasan. The land of Transoxiana was formerly called Fara-rood (on the other side of river) and for over five centuries has been the cradle of Islamic civilization in Iran and the center of Iranian government..  The first translation of a well-known interpretation of the Quran into Persian or translation of the Tabari’s commentary, was done by the Persian scholars of Fara-Rood (Transoxiana) and Nasafi’s commentary along with many other ones such as Darvajegi and Gajdavani, Mogadamatol-Adab, Takmelatol -Asnaf, sahifatol- Azra, Tajol-Asami, Magasedollogat, Anisol- Moasherin and Matlae -Maghased have also been compiled in Persian language in this area.
Methodology: This qualitative research is descriptive documentary which is done by using library method. What follows is an example that introduces the whole manuscript of the Quran 704 which is kept in Astan Ghods Razavi Library.
Findings: Paying attention to the midlines translation of this Quran shows that it is remarkable in terms of lexical, syntactic and phonetic properties, words such as difez (locast, tick) sare row (journey), Barshafidan (to become known), andokhsidan (take refuge), baraf rudan (different miscellaneous) which are not mentioned in the most of Persian dictionaries are found in this translation. collecting pure Persian words enriching vocabulary, developementing of historical grammer, preparing Iranian dialectology atlases, realizing different meanings of Persian vocabulary and solving problems of ancient texts with the help of Persian equivalents in these translations, and accessing to some linguistic differences, disparate Persian species and dialects in the Geographical areas of Persian language.  The last but not the least in this research we seek to take forgotten face of this valuable version, by introducing it to the Quranic researchers and Persian lovers.
Conclusion: The translation of this Quran has many linguistic consonant with Nasafi commentary and its cross-section letters have been translated the same as translation of Tabari commentary event though the first and last pages of this version has dropped and we do not know the exact time of its writing and its scribe’s name but the language of its translation is older than early eight century. Seemingly, it is the same as the translation’s language of Quran 1089 written in the fifth century by Najm-suri.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manuscript
  • Transoxiana
  • Quran Motarjam (translated Quran)
  • translation
  • dialect translation
قرآن قرآن مترجم 704 (قرن هشتم). نسخه خطّی، مشهد: کتابخانه آستان قدس رضوی.
قرآن مجید (1374). ترجمه محمّدمهدی فولادوند، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قرآن مجید (1384). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قرآن مجید (1372). ترجمه کاظم پور جوادی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اخوینی بُخاری، ابوبکر (1344). هدایه المتعلمین فی‌الطب، به اهتمام جلال متینی، مشهد: دانشگاه مشهد.
اسدی طوسی، ابومنصور احمدبن علی (1365). لغت فرس، به تصحیح فتح الله مجتبایی و علی اشرف صادقی، تهران: خوارزمی.
انجوی شیرازی، میرجمال‌الدین حسین (1351). فرهنگ جهانگیری، ویراسته رحیم عفیفی، مشهد: دانشگاه مشهد.
اوبهی هروی، حافظ سلطانعلی (1365). فرهنگ تحفه‌الاحباب، مشهد: آستان قدس رضوی.
برونوهنینگ، والتر و دیگران (1387). ده گفتار درباره زبان خوارزمی، ترجمه یدالله منصوری، تهران: طهوری.
پادشاه، محمّد (1336). آنندراج، زیر نظر محمّد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات کتابخانه خیّام.
برهان تبریزی، محمّدحسین (1330). برهان قاطع، به اهتمام محمّد معین، تهران: زوّار.
جعفری دهقی، محمود؛ خلیلی‌پور، نازنین، (1394). مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی).
جوینی، عزیزالله (1378). تفسیر مفردات قرآن، نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
حسن دوست، محمّد (1393). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 5.
دهخدا، علی‌اکبر (1347). لغت‌نامه دهخدا، زیر نظر محمّد معین، تهران: سیروس.
رامپوری، غیاث‌الدین محمّد (1363). غیاث‌اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.
رجایی بخارایی، احمدعلی (1363). فرهنگ لغات قرآن خطّی، با ترجمه فارسی کهن، تهران: آستان قدس رضوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، شماره 4.
رضایی باغ بیدی، حسن (1390). واژه‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران (1)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
رکنی، محمّد (1363). نامه هدایت، مقدمه‌ای بر آشنایی قرآن، مشهد: امورفرهنگی آستان قدس، ص. 263.
رکنی، محمّد مهدی (1357). نکاتی چند از دقّت مترجمان قرآن مجید، مجله دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 2، ص. 330.
رواقی، علی (1381). ذیل فرهنگ‌های فارسی، با همکاری مریم میرشمسی، تهران: هرمس.
رواقی، علی (1385). تفسیر قرآن پاک، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
رواقی، علی (1386). ترجمه فارسی از قرآن مجید، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
رواقی، علی (1392). زبان فارسی افغانستانی (دری)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، نشر آثار، شماره 115.
رواقی، علی (1395). گونه‌شناسی متن‌های فارسی (2) گونة فارسی هروی، با نگاهی به کلمات شیخ الاسلام در کتاب «در هرگز و همیشه انسان»، تهران: گزارش میراث.
رواقی، علی (1394). گونه فارسی فرارودی (ماوراءالنهری) با نگاهی به کتاب ارشاد، فصلنامه آینه میراث، دوره جدید، سال سیزدهم، ضمیمه شماره 39، 17-5.
روشن، محمّد (1392). بخشی از تفسیر کهن، با یادداشتی از مجتبی مینوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سازمان مطالعه و تدریس کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دوم.
سادات ناصری، سیدحسین (1369). هزار سال تفسیر فارسی، تهران: البرز.
سعادت، اسماعیل (1386). دانشنامه زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شریعتمداری، جعفر (1372). شرح و تفسیر لغات قرآن، بر اساس تفسیر نمونه، مشهد: آستان قدس رضوی.
صادقی، علی اشرف (1379). نگاهی به گویش نامه‌های ایرانی (مجموعه‌ای از نقدها و بررسی‌ها)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری مرکز نشر دانشگاهی.
فکرت، محمد آصف (1363). فهرست نسخ خطّی قرآن‌های مترجم، مشهد: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
قریب، بدرالزمان (1374). فرهنگ سُغدی (سغدی فارسی انگلیسی)، تهران: فرهنگیان.
کرمینی، علی (1385). تکمله الأصناف، به کوشش علی رواقی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
لازار، ژیلبر (1366). پرتوی نو بر چگونگی شکل‌گیری زبان فارسی، ترجمه‌ای از قرآن به پارسی گویشی، ترجمه احمد سمیعی، مجله زبان‌شناسی، مرکز نشر دانشگاهی، 1 و 2.
محمّدی، محمّد (1372). تاریخ و فرهنگ ایران، تهران: یزدان.
مکارم شیرازی، ناصر (1363). تفسیر نمونه، به قلم جمعی از نویسندگان، تهران: دارالکتب الاسلامی.
نسفی، عبدالله (1385). ارشاد، تصحیح و مقدمه عارف نوشاهی، تهران: میراث مکتوب.
نسفی، ابوحفض نجم‌الدین عمر (1362). تفسیر نسفی، به تصحیح عزیزالله جوینی، تهران: بنیاد قرآن.
هاجری، سیدضیاءالدین (1394). فرهنگ ساختاری واژگان فارسی، ج 2، تهران: شورآفرین.
یاحقّی، جعفر (1373). فرهنگنامه قرآنی، فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس 142 نسخه خطّی، مشهد: آستان قدس رضوی، گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
یغمایی، حبیب (1393). ترجمه تفسیر طبری، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوّم، ج 7.
 
References
 The Translated Quran 704, (8th Century). Hand written manuscript, Mashhad, Astan Ghods Razavi.
 The Holy Quran, (1995). Translated by Fuladvand. M., Tehran Publications Ministry of Culture and Islamic Guidance.
 The Holy Quran, (2005). Elahi Ghomshei. M., Tehran, Publications Ministry of Culture and Islamic Guidance.
 The Holy Quran, (1993). Purjavadi. K., Tehran, Publications Ministry of Culture and Islamic Guidance. 
Akhavayni-Bokhari, A. (1965). The Guidance of Medical Studends, by Matini. J., Mashhad, Publications of the University of Mashahd. (in Persian)
AsadiTusi, A. (1986). Lugate Fars, Dary, Mogtabaei. F, Sadeghi. A., Tehran, Publication of Kharazmi. (in Persian)
Enjavi-Shirazi, M. (1972). Jahangiri dictionary, Afifi. R., Mashhad, Publication of the University of Mashhad. (in Persian)
Obahi-Heravi, H. (1986). Friends gift dictionary, Mashhad, Publication of Astan Ghods Razavi. (in Persian)
Brono-Hening, W. (2008). The ten speeches about Kharazmi Language, Translation by Mansuri. Y. Tehran,Tahuri Publication.
Padeshah, M. (1957). Anendraj, under the watch Dabir-Siyagi, M., Khayyam library Publication. (in Persian)
Borhan-Tabrizi, M. (1951). Borhan-Ghate, by Moein. M., Tehran, Zavvar Publication. (in Persian)
Jafari-Dehagi, M., & Khalilipur, N. (2015). Proceeding of the second international conference on Iranian languages and dialects, Tehran, Publications of the center of the great Islamic Encyclopedia. (Iranian and Islamic research center)
 Joeyni, A. (1999). Interpretation of the singularities of the Holy Quran from the version that belongs to Astan Ghods Razavi, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies, second edition. (in Persian)
Hasan-Dust, M. (2014). Root cagnet dictionary of Persian Language/MerPrephonemic, dictionary of Persian Language, Tehran. Publications Academy of language and Persian Literature, first edition, a course of five volumes. (in Persian)
Dehkhoda, A. (1968). Dehkhoda’s dictionary. (in Persian)
Rampuri, Gh. (1984). Ghiyasolloghat, by Servat. M., Tehran, Amir Kabir Publication. (in Persian)
RajaeiBakharaci, A. (1984). Dictionary of Quran manuscript with an ancient translation, Tehran, Publication of Astan Ghods Razavi. N. 4. (in Persian)
Rezaci-Bag Bidi, H. (2011). thematic Lexicon of the ancient language of Iran, Tehran, Publication Academy of language and Persian literature. (in Persian)
Rokni, M. (1991). Chronicle of codification and writing of Quran, Mashhad: Publication of Astan Ghods Razavi. (in Persian)
Kokni, M. (1978). A few points about accuracy of the translators of the Holy Quran, Publication of the University of Mashhad, N. 2, p. 330. (in Persian)
Ravaghi, A. (2002). An appendix of Persian dictionaries, Mirshamsi. M., Tehran: Hermes Publication. (in Persian)
Ravaghi, A. (2006). The interpretation of the pure Quran, Tehran: Publication institute of humanities and cultural studies second edition, organization of study and compilation of humanities textbooks of universities. (in Persian)
Ravaghi, A. (2007). Persian translation of the Holy Quran, Tehran: Publication society of cultural works and Celebes. (in Persian)
Ravaghi, A. (2013). Afghanistan Persian language (Dary), Academy of language and Persian literatures, Tehran: Publication of works, N. 115. (in Persian)
Ravaghi, A. (2016). The typology of Persian texts (2), Heravi’s Persian species with a look at the words of Sheikh Al-Islam in the book never and always human, Tehran: Heritage Report publications. (in Persian)
Ravaghi, A. (2015). Farsi species of Fara-rood with a look at the Guidance book quarterly, Heritage Mirror, New course, Thirteenth year, appendix N. 39. (in Persian)
Roushan, M. (2013). A part of Ancient commentary with a note written by Minovi. M., Tehran: Publications institute of humanities and cultural studies, second edition. (in Persian)
Sadat-Naseri, H. (1990). A thousand years of Persian commentary, Tehran: Alborz Publication. (in Persian)
Saadat, E. (2007). Encyclopedia of Persian language and literature, Tehran: Publication academy of language and Persian literature. (in Persian)
Shariat-madari, J. (1993). Description and interpretation of the words of the Quran, Basedon sample interpretation, Mashhad: Publication of AstanGhodsRazavi. (in Persian)
Sadeghi, A. (2000). A look at Iranian dialects (A collection of reviews and critiques), Tehran: Publication academy of language and Persian literature, in collaboration with academic publishing. (in Persian)
Fekrat, M. (1984). List of the manuscripts of translated Qurans, Mashhad: Publication central library of Astan Ghods Razavi. (in Persian)
Gharib, B. (1995). Soydian dictionary, Tehran, Teachers publication. (in Persian)
Karameyni, A. (2006). TakmelatolAsnaf, by Ravaghi. A., Tehran, Publication society of cultural works and Celebes, N. 444.
Lazar, J. (1987). New light on how to form Persian language, translated by AdmadSamie, Linguistics Magazine, in collaboration with Academic publishing, N. 702, P. 59. (in Persian)
Mohammadi, M. (1993). History and culture of Iran, Tehran: Publication Yazdan. (in Persian)
MakaremShrazi, N. (1984). Sample interpretation, Some authors, Tehran: Publication DarolKotob. (in Persian)
 Nasafi, A. (2006). Ershad, edited and introduction by Noushahi. A., Teharn: Publication MirasMaktub. (in Persian)
Nasafi, A. (1983). Nasafi’s interpretation, edited by Joveyai, A., Tehran: Publication Quran Foundation. (in Persian)
Hajari, Z. (2015). Structural Dictionary of Persian words, Tehran: Publication ShoorAfarin. (in Persian)
Yahaghi, J. (1994). Quranic Lexicon, Persian Equivalencies of Quran based on 123 manuscripts, Mashhad, Publication of AstanGhodsRazavi, Culture and literature group of Islamic researches foundation. (in Persian)
Yaghmayi, H. (2014). The translation of Tabari’s interpretation, a course of seven volumes, Tehran: Publication of the University of Tehran, third edition. (in Persian)