تدوین الگوی راهبردهای کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌های ایران : یک مطالعه مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل راهبردی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌های ایران و ارائه الگو انجام شده است.
روش: پژوهش با رویکرد کیفی و به روش داده بنیاد انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و مصاحبه با نمونه آماری 13 نفر از اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. داده‌ها در سه گام کدگذاری باز، محوری، انتخابی و تفسیر گزاره‌های مصاحبه و الگوی پارادایمی تحلیل گردید. سنجش روایی به روش پاسخگو و پایایی از دو کدگذاری تعیین شد.
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل یافته‌ها تعداد 35 مقوله اصلی از خرده مقولات و مفاهیم به دست آمد. مقولات اصلی در 8 طبقه: کنترل و نظارت، توسعه خدمات، دسترس‌پذیری، مدیریت هوشمند، تأمین امنیت، نوآوری و توسعه، آموزش سواد اطلاعاتی و انگیزش و کامیابی قرار گرفتند و الگوی پارادایمی و نظری ارائه گردید. در الگوی نظری مستخرج پدیده اصلی کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌های ایران است و از طرف طبقات مکشوفه و پدیده اصلی به طرف طبقه اصلی راهبردها ارتباط داده شد.
نتیجه‌گیری: نشان داد که عوامل راهبردی مؤثر برکاربردپذیری اینترنت اشیاء به عنوان یک فرایند پیشگام کتابخانه‌ها را متحول می‌سازند. راهبردها تأثیر بسزایی در کاربردپذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها و توسعه آتی آن‌ها دارند. طبقات هشتگانه مکشوفه در الگوی ارائه شده در کانون توجه مصاحبه‌شوندگان قرار داشته و با توجه به ارزیابی به عمل آمده، اهمیت راهبردهای مستخرج در موفقیت کتابخانه‌هایی که از اینترنت اشیاء استفاده ‌کنند، آشکار و روشن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Internet of things Usability Strategies in Iranian Libraries: A Grounded Theory Study

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ali Ehsanian 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
  • Mitra Ghiasi 2
1 Ph.D candidate, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the strategic factors of Internet of Things usability in Iranian libraries and to provide a model.
Methodology: The research was conducted with a qualitative approach and grounded theory. To collect information, documentary method and interview with the statistical sample of 13 professors of information science and science in the country was used by snowball sampling method. Data were analyzed in three steps of open, axial, selective coding and interpretation of interview propositions and paradigm model. Responsive method was used to assess validity and double coding method was used for reliability.
Findings: After analyzing the findings, 8 main categories of 35 subcategories and concepts were obtained. The main categories were classified into 8 categories: control and supervision, service development, accessibility, intelligent management, security, innovation and development, information literacy training and motivation and success, and a paradigm model and a theoretical model were presented. In the theoretical model extracted, the main phenomenon is the usability of the Internet of Things in Iranian libraries, and it has been linked from the discovered classes and the main phenomenon to the main class of strategies. Findings show that the interviewees or the actors viewed the strategies as a mechanism and measure with the phenomenon of Internet of Things usability in libraries, which by adopting them, the consequences of the main phenomenon are realized. Therefore, based on the results, the strategic factors affected by the use of the Internet of Things in libraries can be considered.
 
Conclusion: The strategic factors affecting the Internet of Things usability as a pioneering process transform libraries. Strategies have a significant impact on Internet of Things usability in libraries and their future development. The eight classes identified in the presented model have been considered by the interviewees, and according to the evaluation, the importance of the strategies extracted in the success of libraries that use the Internet of Things is obvious. The extracted model shows the dimensions and strategic factors affecting the use of the Internet of Things in libraries that play an important role in achieving the consequences. The rapid adoption and expansion of the new internet of things approach and its application to library development programs is, above all, the result of the benefits of this technological approach. Based on the research results, by adopting a qualitative approach and using the method of basic theory, the model has presented the strategic factors of internet of things usability in Iranian libraries based on the mental perceptions and interpretations and definitions of the interviewees of this concept. Regarding the concept of internet of things usability strategies, the interviewees believe that the use of modern internet of things technology for information management and service development is Promotes libraries. And the concepts of traditional approaches give way to new values and new approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic factors
  • usability
  • libraries
  • Internet of things
  • model
اصنافی، امیررضا؛ مرادی، شیما؛ رضوی، سحر (1398)، درنگی بر استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد آن در دانشگاهی، مطالعات دانش‌شناسی، 5(19).
تاجداری، پرویز (1369). روش‌های علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی، اصفهان: اتا.
سرمدی، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1394). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
سلمانی، محسن؛ فضائلی، احمد (1391). مدل مدیریت آموزش عالی مبتنی بر فرهنگ سپاه، دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگ انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، 2(5).
سلیمان زاده نجفی، نیره سادات؛ عاصمی، عاصفه؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ شعبانی، احمد (1396). اینترنت اشیاء: فناوری کارآمد در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، اولین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیاء، کاربردها و زیرساخت‌ها، دانشگاه اصفهان.
لیندلف، تامس آر (1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، تهران: همشهری.
مرسلی، رضا؛ عظیمی، رویا؛ خلیل نسل، حسین (1396). اولویت‌بندی کاربردهای اینترنت اشیاء در بخش هوشمندسازی خدمات کتابخانه‌ دانشگاه رازی کرمانشاه، نخستین همایش ملی فرصت‌ها و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: دانشگاه فرهنگیان.
نوری حسن‌ابادی، کرامت اله؛ سبحانی، عبدالرضا؛ هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا؛ عباس پور اسفدن، قنبر (1399). ارائه الگوی ارتقای کیفیت یا استفاده از فناوری نوظهور در هوشمندسازی مدارس، فصلنامه علمی مدیریت مدرسه، 8(1).
 
References
Alagumalai, E., & Natarajan, R. (2020). Internet of Things and Libraries: An Empirical Study of Selected Educational Institutions in United Arab Emirates, Library Philosophy and Practice (e-journal), Libraries at University of Nebraska-Lincoln
Asnafi, A. R., Moradi, S., & Razavi, S. (2020). Using the Internet of Things in Academic Libraries based on the views of the Librarians of Top Academic Central Library in Iran, Knowledge Studies, 5(19). (in Persian)
Benisha, M., Surya, A., Kumar, M., Livingston, V., & Merlin, L. M. (2019). Smart Library management System Using IOT, HES, CASS, 3(1).
Diène, B., Rodrigues, Joel, J. P.C., Diallo, O., Malick Ndoye, EL H., & Korotaev, V. V. (2020). Data management techniques for Internet of Things, Mechanical Systems and Signal Processing, 138, 106564, Elsevier Ltd, All rights reserved.
Bhalachandra, S. D., & Sajana, C. (2020). Internet of things in library: A Scientometric Study, International Journal of library and information studies, 10(2), 2231-4911.
Hou, H., China, B., Chen, Y., & Yu, M. (2019). A material delivery system built on Internet of Things and the role of libraries, Internet of Things and the role of libraries, Library Hi Tech, Emerald Publishing.
Kaladhar, A., & Rao, K. (2017). Internet of things: A Route to Smart Library, Journal of Advancements in Library Sciences, 4(1), 29-34.
Kumar, A., & Kumar, S. (2019). Application of Internet of Things in Library: a Scientometric Assessment of Global Publication Output During 1999-2019, librarian Development through Internet of Things & customer Service (LDITCS), International Conference Proceedings.
Lindelf, T. R. (2010). Qualitative Research Methods in Communication Sciences, Tehran: Hamshahri. (in Persian)
Morsali, R., Azimi, R., & Khalil Nasl, H. (2018). Prioritizing IoT applications in the intelligence service of Razi University of Kermanshah, First National Conference on Information and Communication Technology Opportunities and Advances, Tehran: Farhangian University. (in Persian)
Nag, A., & Nikam, K. (2016). Internet of Things Applications in Academic Libraries, International Journal of Information Technology and Library Science, 1(7).
Noori Hassanabadi, K., Sobhani, A., Hashemzadeh Khorasgani, G., & Abbaspour Esfadan, G. (2021). Presenting a model of quality improvement or the use of emerging technology in school intelligence, Scientific Journal of School Management, 8(1). (in Persian)
Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2017). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity, Technological Forecasting and Social Change, 136. 10.1016/j.techfore.2017.02.034.
Salmani, M., & Fazaeli, A. (2013). Higher Education Management Model Based on IRGC Culture, Journal of Islamic Revolution Culture Protection, Faculty of Humanities and Soft Power, Imam Hossein University of Officers and Guards Training, 2(5). (in Persian)
Sarmadi, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2016). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Agah. (in Persian)
Schopfel, J. (2018). Smart libraries, Infrastructures, 3(43).
Soleimanzadeh Najafi, N. S., Asemi, A., Cheshmeh Sohrabi, M., & Shabani, A. (2017). IoT: Efficient Technology in Libraries and Information Centers, First International IoT, Conference, Applications and Infrastructure, University of Isfahan. (in Persian)
Straus, A., & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory, Third edition. Sage publications.
Tajdari, P. (1991). Scientific research methods along with evaluation theory, Isfahan, Eta. (in Persian)
Upala, M., & Wong, W. (2019). IoT Solution for Smart Library Using Facial Recognition, Materials Science and Engineering 495 (2019) 012030, IOP Publishing.
Vandana, C. P. M., Bhattacharjee, M. A., & Gopta, M. A. (2017), library management system Based on IOT, TJRDO-Journal of Computer Science Engineering, 3(4).