اطلاعات بدنمند در یوگا: طرح موضوع در مرز مشترک اطلاعات و تعمق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دستیار پژوهشی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران. دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت اطلاعات، دانشگاه ویکتوریای ولینگتون، ولینگتون، نیوزیلند.

چکیده

هدف: هدف در مقاله حاضر با نشان دادن اهمیت  دو مفهوم: 1) رفتار اطلاعاتی لذت‌بخش و متعالی و 2) اطلاعات بدنمند، یافتن دامنه‌های پژوهشی در مرز مشترک  رفتار اطلاعاتی، مطالعات تعمقی است.
روششناسی: مقاله مفهومی حاضر مبتنی بر مباحث رفتار اطلاعاتی زندگی روزمره و متعالی است که تاکنون در ادبیات علوم اطلاعات به صورت مفهومی و تجربی ارائه شده است. نخست، ضرورت تحقیق در این حوزه با رویکرد مبتنی بر بدن، مطرح و سپس یوگا به عنوان زمینه‌ای برای ظهور رفتارهای اطلاعاتی متعالی توصیف خواهد شد.
یافته‌ها: زندگی انسان دارای جنبه‌های عمیقی است که تعامل‌اش با اطلاعات نه برای حل مسائل و انجام کارهای روزمره، بلکه به منظور لذت و درک معناست که به آن «سطح بالاتر زندگی روزمره» گفته می‌شود. یکی از نمونه‌های ظهور آن در زندگی انسان‌ها تمرینات تعمقی، همچون یوگاست، که تعداد هنرجویان آن در ایران و جهان رو به افزایش است و افراد زیادی یوگا را به عنوان اوقات فراغت جدی دنبال می‌کنند. نوع اطلاعات در این بافت متفاوت از آنچه به صورت سنتی می‌شناختیم است و اطلاعات وابسته به بدن، مبتنی بر حواس و تجربه‌های بدنی است. اطلاعات بدنمند حوزه جدیدی است که علوم اطلاعات بر آن متمرکز شده  و تلاش می‌کند مفهوم اطلاعات را با توجه به نقش بدن آن‌گونه که در زندگی افراد تجربه می‌شود توصیف کند.
نتیجه‌گیری: با توصیف نقش دانش بدنمند و رفتارهای اطلاعاتی متعالی در بافت یوگا، بخشی از مرزهای مشترک میان رشته علم اطلاعات با مطالعات تعمقی مشخص و پرسش‌ها و مسائل پژوهشی در این زمینه مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embodied Information in Yoga: proposing a research topic at the intersection of information and contemplation

نویسنده [English]

  • Niloofar Solhjoo
Research Assistant, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran, Tehran, Iran. Ph.D Scholar, School of Information Management, Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand
چکیده [English]

Purpose: the aim of this study is to introduce and enable research at the intersection of information behaviour studies and contemplative studies by proposing yoga as a research context in everyday life.
Methodology: This conceptual paper builds on discussions of the everyday information behaviour, transcendental Information, and pleasure and profound in information science. First, contemplation is defined and discussed, along with the movement-based contemplative practices and embodiment approach. Next, yoga is proposed and explored as a contemplative practice in higher level of everyday life which consists embodied and transcendental information.
Findings: Everyday life of people in their modern world involves deep aspects of human engagement with information not only for solving problems and survival, but also for pleasure and profound in daily life. Contemplative practices such as Yoga are examples of higher things in life which become more popular both in Iran and other parts of the world. Due to the COVID-19 pandemic, lockdowns and its psychological impacts the number of people who turned to yoga and online yoga is increasing. Yoga is a movement type of contemplative practice. The information or knowledge in this practice is different from what we have known as traditional definitions of information. Individuals find compassion, meaning, awareness and silence by doing yoga. It engages human body in many ways and changes the perception of human about the strength and functionality of the body. In all the yoga processes information can be involved. It involves various types of sensory, tactile and physical information that are acquired and interpreted, and used with the help of human sensory capacities (such as sight, hearing, smell, taste and touch) and in relation to other forms of information. There are many moving, stretching, and balancing through a series of postures, there are breath practices which are also embodied. The physical environment, such as music, mirrors, smells, or diversity of participants, their body size, age, gender, clothing, and movements shape the information landscape of yoga practices. Embodiment is a new turn in information science which tries to bring the body into focus, as the way individuals experience information. When performing yoga, human receives tactile and audio information from the environment in which she/he is located and adjusts her/his body to prevent unnecessary movements and to perform the desired pose. Sometimes even seeing other people's movements and postures, feeling the pain in the muscles, hearing rhythm of the music or sounds of the nature, and feeling the temperature of breath can be sources of embodied information and sensual knowledge for the practitioner.
Conclusion: This paper builds on discourse at the intersection of contemplative studies and information science, also connecting this with recent turn of embodiment. This study extends the literature on transcendental information behaviour, elaborate yogis’ information experiences with an embodied perspective, and illustrate a relationship between information and contemplation. The kinds of embodied information employed by yoga practitioners might be recognized and appreciated more widely throughout society and opportunities for technological development and further research will be outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Everyday information behaviour
  • embodiment
  • embodied information
  • contemplative practices
  • yoga
افشاری، نفیسه؛ بشارت، محمدعلی؛ صالحی، کیوان (1399). مرور نظام‌مند مطالعات کیفی تجربه‌ یوگا به مثابه روان‌درمانی، رویش روان‌شناسی، ۹(۸)، ۲۲۹-۲۴۸
اله توکلی، محمد (1399). مقابله با استرس ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7(۱)، ۲۵۳-۲۵۴
هوسرل، ادموند (1397). ایده پدیده‌شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 116.
خبازی کناری، مهدی؛ سبطی، صفا (1395). «بدنمندی» در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس، حکمت و فلسفه، 12(3)، 75-98.
مرلو-پونتی، موریس (1391). جهان ادراک، ترجمه فرزاد جابرالانصار، تهران: ققنوس، 104.
 

References

Afshar, N., Besharat, M. A., & Salehi, K. (2020). Systematic Review of Qualitative Studies on Yoga Experience as Psychotherapy, Rooyesh, 9(8), 229-248. (in Persian)
Allahtavakoli, M. (2020). Coping with stress of COVID_19 epidemic, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 7(1), 253-254. (in Persian)
Association for Information Science and Technology (2020). JASIS&T Special Issue on Information Behaviour & Information Practices Theory: Call for Papers, Journal of the Association for Information Science and Technology, Retrieved from: https://www.asist.org/2020/02/25/jasist-special-issue-on-information-behaviour-information-practices-theory
Austin, A. (2020). Participatory Engagement: Embodied Information Behaviors in Performing Arts Programming, (Master dissertation), University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
Basavaraddi, I. V. (2015). Yoga: Its Origin, History and Development. Ministry of External Affairs of Government of India, Retrieved from: https://www.mea.gov.in/search-result.htm?25096/Yoga:_su_origen,_historia_y_desarrollo
Block, C. M., & Proctor, C. L. (2020). The Yoga Sutra of librarianship: Towards an understanding of holistic advocacy, Journal of Librarianship and Information Science, 52(2), 549-561.
Bruce, C., Davis, K., Hughes, H., Partridge, H., & Stoodley, I. (2014). Information experience: Contemporary perspectives. In Information experience: approaches to theory and practice, Library and Information Science, Volume 9, Bingley, U.K.: Emerald Group Publishing Limited, 3-15
Center for Contemplative Mind in Society (2014). The Tree of Contemplative Practices [Illustration], The Center for Contemplative Mind in Society. Retrieved from: http://www.contemplativemind.org/practices/tree
Center for Contemplative Mind in Society (2020). CMind: the center for contemplative mind in society. The Center for Contemplative Mind in Society. Retrieved from: https://www.contemplativemind.org/practices
Chtourou, H., Trabelsi, K., H'mida, C., Boukhris, O., Glenn, J. M., Brach, M., & Bragazzi, N. L. (2020). Staying physically active during the quarantine and self-isolation period for controlling and mitigating the COVID-19 pandemic: a systematic overview of the literature. Frontiers in Psychology, 11.
Clarke, T. C., Barnes, P.M., Black, L. I., Stussman, B. J., & Nahin, R. L. (2018). National Center for Health Statistics Data Brief: Use of Yoga, Meditation, and Chiropractors Among U.S. Adults Aged 18 and over (Report No. 325), National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, MD, Retrieved from: https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db325-h.pdf.
Courtright, C. (2007). Context in information behavior research, Annual review of information science and technology, 41(1), 273-306.
Cox, A. M. (2018). Embodied knowledge and sensory information: Theoretical roots and inspirations. Library Trends, 66(3), 223-238. Retrieved from https://muse.jhu.edu/article/691945
Cox, A. M. (2019). Learning bodies: Sensory experience in the information commons, Library & Information Science Research, 41(1), 58-66.
Cox, A. M., Griffin, B., & Hartel, J. (2017). What everybody knows: embodied information in serious leisure, Journal of Documentation, 73(3), 386-406.
Cox, A. M., Griffin, B. & Hartel, J. (2018). Introduction to the special issue of Library Trends on information and the body. Library Trends, 66(3), 219-222.
Freeburg, D., & Roland, D. (2015). Goals and information behavior in religious sermons, Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 11, 1-19.
Fuller, S. (2018). Afterword: Does the focus on embodied information broaden or narrow library and information science? Library Trends, 66(4), 589-594.
Gorichanaz, T. (2016), Experiencing the bible, Journal of Religious and Theological Information, 15(1-2), 19-31.
Gorichanaz, T. (2019). Information experience in personally meaningful activities, Journal of the Association for Information Science and Technology, 70(12), 1302-1310.
Gorichanaz, T., & Latham, K. F. (2019). Contemplative aims for information, Information Research, 24(3), paper 836.
Griffin, B. L. (2020). Information Practices in Amateur Classical Musicianship, (Ph.D Thesis), University of Toronto, Canada.
Guzik, E. (2018). Information Sharing as Embodied Practice in a Context of Conversion to Islam, Library Trends, 66(3), 351-370.
Hansson, J. (2017). Representativity and complementarity in Tai Chi as embodied documentation, Proceedings from the Document Academy, 4(2).
Hartel, J. (2019). Turn, turn, turn, Proceedings of CoLIS, the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, 24(4), Information Research, Ljubljana, Slovenia, June 1619, 2019, paper colis1901, Retrieved from: http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1901.html.
Hartel, J., Cox, A., & Griffin, B. (2016). Information activity in serious leisure, Information Research, 21(4). Retrieved from http://informationr.net/ir/21-4/paper728.html
Husserl, E. (2016). Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology (A. Rashidian trans), Tehran: Elmi Farhangi. (in Persian)
Kari, J. (2007). A review of the spiritual in information studies, Journal of Documentation, 63(6), 935-962.
Kari, J., & Hartel, J. (2007). Information and higher things in life: Addressing the pleasurable and the profound in information science, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(8), 1131-1147.
Khabazi Kenari, M., & Sabti, S. (2016). "Embodiment" in phenomenology of Husserl, Merleau-Ponty and Levinas, Wisdom and Philosophy, 12(3), 75-98. (in Persian)
Latham, K. F., Hartel, J., & Gorichanaz, T. (2020). Information and contemplation: a call for reflection and action, Journal of Documentation, 76(5).
Latham, K., Hartel, J., Gorichanaz, T., & Nguyen, N. (2018). Contemplating information in the pleasurable and profound, Paper presented at the iConference, Sheffield, England.
Lenstra, N. (2017). Yoga at the public library: an exploratory survey of Canadian and American librarians, Journal of Library Administration, 57(7), 758-775.
Lloyd, A. (2010). Corporeality and practice theory: exploring emerging research agendas for information literacy, Information Research, 15(3).
Lloyd, A. (2014). Informed bodies: Does the corporeal experience matter to information literacy practice, Information Experience: Approaches to Theory and Practice, 9, 85-99.
Lupton, M. (2014). Creating and expressing: Information-as-it-is-experienced, Information experience: Approaches to theory and practice, 9, 69-84.
Mansourian, Y. (2020a). Hedonistic information behaviour: Definition, scope and implications, Paper presented at the School of Information Studies Research Seminars. Wagga, Australia.
Mansourian, Y. (2020b). What is Transcendental Information? A Conceptual Paper, Libres, 30(1), 33-44.
Merleau-Ponty, M. (2019). Phenomenology of Perception (translated by F. Jaberalnasr), Tehran: Ghoghnoos. (in Persian)
Ocepek, M. G. (2018). Bringing out the everyday in everyday information behavior, Journal of Documentation, 74(2), 398-411.
Pyati, A. K. (2019). Public libraries as contemplative spaces: A framework for action and research, Journal of the Australian Library and Information Association, 68)4(, 356-370.
Savolainen, R. (2009). Everyday life information seeking, In M. J. Bates (Ed.), Encyclopedia of Library and Information Sciences (3rd ed.) (pp. 1780–1789), New York, NY: Taylor & Francis.
Savolainen, R. (2020). Elaborating the sensory and cognitive-affective aspects of information experience, Journal of Librarianship and Information Science, 52(3), 671-684
Sayyad Abdi, E. (2018). Put information experience design to work in your library, Incite, 39(7/8), 28.