ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی پارسی‌جو، یوز و ریسمون انجام گرفت.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی ارزیابانه بود. جامعه این پژوهش از سه بخش موتورهای کاوش فارسی، وظایف کاری شبیه‎‌سازی شده (سرعنوان موضوعی) و مشارکت‌کنندگان (دانشجویان) تشکیل شده است. در این پژوهش سه موتور کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون برای ارزیابی انتخاب شدند. همچنین تعداد 32 سرعنوان موضوعی از فهرست سرعنوان موضوعی فارسی  انتخاب و سپس بر اساس آن‌ها، وظایف‌کاری شبیه‌سازی شده تدوین گردید و از 192 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد تا نیاز اطلاعاتی حاصل از وظایف کاری شبیه‌سازی شده را در موتورهای کاوش مربوط جستجو، سپس نشانی اینترنتی مرتبط را کپی و در فرم جستجو ثبت نمایند. در نهایت هرچه یک نشانی اینترنتی به دفعات بیشتری از سوی دانشجویان به عنوان وبگاه مرتبط تشخیص داده می‌شد، نمره ربط بیشتری به آن اختصاص می‌یافت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که سه موتور کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون در معیار دقت و سود تجمعی نرمال شده تفاوت معنی‌داری با هم داشتند، اما در معیار بازیافت تفاوت معنی‌داری بین سه موتور کاوش مشاهده نشد. یافته‌های کلی پژوهش نیز نشان داد که کارآمدی موتورهای کاوش مورد بررسی تفاوت معنی‌داری باهم داشتند.
نتیجهگیری: هرکدام از موتورهای کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون سیاست‌ها و قابلیت‌ها و راهبرد خاص خود را دارند. از این رو به کاربران پیشنهاد می‌شود که جستجوهای خود را در دو موتور کاوش پارسی‌جو و یوز انجام دهند، همچنین لزوم بازنگری در تجهیزات سخت‌افزاری، الگوریتم بازیابی، رابط کاربری و شیوه نمایش اطلاعات در موتورهای کاوش پارسی‌جو، یوز و ریسمون احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Persian Search Engines Based on a Dialectical Paradigm: Parsijoo, Yooz, and Rismoon

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zeynali Tazehkandi 1
  • Mohsen Nowkarizi 2
  • Hassan Behzadi 3
1 Ph.D. student of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Assistant professor of Knowledge and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Parsijoo, Yooz, and Rismoon search engines to determine the efficient search engine to retrieve relevant documents to users.
Methodology: This research was an applied evaluative study. The population of this research consists of three sections: Persian search engines, simulated work tasks (thematic title), and participants (students). In this study, three search engines, Parsijoo, Yooz, and Rismoon, were selected for evaluation. Also, 32 subject headings were selected from the list of Persian subject headings, and then, based on them, simulated work tasks were compiled. 192 students of Ferdowsi University of Mashhad were asked to search the information created from the simulated work tasks in the relevant search engines, then copy the relevant URL and register it in the search form. The 192 students of Ferdowsi University of Mashhad were asked to enter the information required from the simulated work tasks in the relevant search engines, then copy the relevant URL and register it in the search form. Finally, when an URL was chosen more often by students as a relevant website, it was given a higher relevance score.
Findings: Findings showed that the three search engines including Parsijoo, Yooz, and Rismoon had a significant difference in the metrics of normalized discounted cumulative gain, and precision, but no significant difference was observed between the three search engines in the recall metric. The general findings of the study also showed that the effectiveness (mean of normalized discounted cumulative gain, precision, and recall) of the search engines was significantly different. In addition, at a 95 percent confidence level, the effectiveness of Parsijoo about 42 percent to 45 percent; Yooz about 43 percent to 46 percent; and Rismoon about 15 percent to 17 percent are estimated. Our estimate indicates that the Rismoon search engine is performing poorly. Also, the effectiveness of Yooz search engine is slightly higher than Parsijoo search engine.
Conclusion: Each of Parsijoo, Yooz, and Rismoon search engines has their own policies, capabilities and strategies; hence the effectiveness of each of them is different. Users are advised to use efficient search engine to get the information they want. In this regard, Yooz, Parsijoo, and Rismoon search engines are the most efficient, respectively. In addition, policymakers of Parsijoo, Yooz, and Rismoon search engines are also recommended revising hardware equipment, retrieval algorithms, user interfaces, and information display methods. Finally, it can be concluded that despite the low age of native search engines, the effectiveness of both Yooz and Parsijoo search engines is at a satisfactory level.
 

آشنایی با موتورهای جستجو (1396). ویکی کتاب، بازیابی شده در 5 مهر 1395 ازhttps://fa.wikibooks.org/wiki/
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ بهاری موفق، زهره (1391). میزان هم‌پوشانی نتایج بازیابی شده‌ کلیدواژه‌های تخصصی پزشکی در موتورهای کاوش عمومی، مدیریت اطلاعات سلامت، 9(2)، 203-214.
پارسی‌جو (1394). پیام دیدرس، 1(2)، 13-14.
خاکی، غلامرضا (1387). روش پژوهش در مدیریت، تهران: بازتاب.
خوانساری، محمد ( 1394). مهمترین سیاست‌ها و راهبردهای جویشگر ملی، پیام دیدرس، 1(2)، 4-8.
رجبی، سیدمنصور؛ نوروزی، یعقوب (1394). موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت و تعیین میزان همپوشانی آن‌ها، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(3)، 133-150. 
عبدالهی، محمدصادق؛ جوکار، عبدالرسول (1388). چالش‌های شیوه نگارش زبان فارسی در بازیابی اطلاعات از موتورهای کاوش وب، مطالعات تربیتی و روا‌‌‌ن‌شناسی، 10(2)، 67-90.
عظیم‌زاده، معصومه؛ فرهادی، نوید؛ اثنی‌عشری، محمدمهدی (۱۳۹۴). تحلیل رضایت کاربر مبتنی بر رفتار ضمنی در حین جستجو، اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ بازیابی شده در 25 مهر 1396 ازhttps://civilica.com/doc/378228/
عظیم‌زاده، معصومه؛ فرهودی، مژگان (1394). وب آزما ارزیابی و تحلیل نتایج، پیام دیدرس، 1(5)، 24-26. 
فتحی، حسن (1386). آیا افلاطون مرتبه عالم محسوس را پایین آورده است، مجله دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی اصفهان، 2(51)، 119-128.
فتحی، حسن؛ موسی‌زاده، صدیقه (1390). دیالکتیک هگل: سنتزی از دیالکتیک کانت در برابر دیالکتیک افلاطون، تاریخ فلسفه، 2(1)، 49-80. 
قنبری، برات (1394). جویشگرهای درآمدزا و دارای ایده کسب و کار حمایت می‌شوند، پیام دیدرس، 1(2)، 10-11.
کوشا، کیوان (1381). ابزارهای کاوش اینترنت: اصول، مهارت‌ها و امکانات جستجو، تهران: کتابدار.  
گلزردی، الهه؛ مقدادی، مجید؛ قادرزاده، عبدالباقی (1392). مقایسه عملکرد موتورهای جستجوی رایج در جستجوی صفحات وب فارسی، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه‌های کامپیوتری، مدل‌سازی و امنیت سیستم‌ها، مشهد، مؤسسه آموزش عالی خاوران، بازیابی شده در 5 خرداد 1395 از
مروارید، نعیمه؛ بهزادی، حسن؛ رداد، ایرج (1395). رتبه‌بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیرفارسی در بازیابی اطلاعات در حوزه اسلام، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(3)، 44-77.
معصوم، حسین (1384). مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون، اندیشه‌های فلسفی، 1(3)، 107-119.
نوکاریزی، محسن؛ زینالی، مهدی (1396). ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی اصلی: پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون، مجله تعامل انسان و اطلاعات، 4(3)، 48-59.
یوز (1394). پیام دیدرس، 1(2)، 12-13.
 Reference
Abdollahi, M. S., & Jokar, A. (2009). Survey on Morphological Difficulties of Persian Language in Information Retrieval from Web Search Engines, Studies in Education and Psychology, 10(2), 67-90. (in Persian)
Anderson, B. (2006). Indexing the Internet, Behavioral & Social Sciences Librarian, 25(1), 135-139.
Azimzadeh, M., & Farhoodi, M. (2017). Web test evaluation and analysis of results, Payame didras, 1(5), 24-26. (in Persian)
Azimzadeh, M., Farhadi, N., & Esna Ashary, M. M. (2017). User satisfaction analysis based on implicit behavior during search, First International Conference on Web Research, Tehran. Retrieved from https://civilica.com/doc/378228/ (in Persian)
Bookstein, A. (1979). Relevance, Journal of the American Society for Information Science, 30(5), 269 – 273. 
Borlund, P. (2003). The concept of relevance in IR, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(10), 913-925.
Clarke, S. J. (2000). Search Engines for the World Wide Web, Journal of Internet Cataloging, 2(3-4), 81-93.
Connaway, L. S., & Powell, R. R. (2010). Basic research methods for librarians, ABC-CLIO.
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research, Sage publications.
Erfanmanesh, M. A., & Didegah, F. (2012). Evaluating Function of Persian Search Engines on the Web Using Correspondence Analysis, International Journal of Information Science and Management (IJISM), 8(2), 77-87. 
Familiarity with search engines (2019 July 5), Wikibook, Retrieved from https://fa.wikibooks.org/wiki/ (Persian)
Fathi, H. (2008). Did Plato bring down the tangible world? Journal of Studies and Research in the Faculty of Literature and Humanities at the University of Isfahan, 2(51), 119-128. (in Persian)
Fathi, H., & Mosazedeh, S. (2010). Hegel's dialectic: A synthesis of Kant's dialectic versus Plato's dialectic, History of philosophy, 2(1), 49-80. (in Persian)
Fattahi, R., Parirokh, M., Dayyani, M. H., Khosravi, A., & Zareivenovel, M. (2016). Effectiveness of Google keyword suggestion on users’ relevance judgment, The Electronic Library, 34(2), 302-314. 
Ganbari, B. (2017). Revenue generators with business ideas are supported. Payame didras, 1(2), 10-11. (in Persian)
Golzardi, E., Megdadi, M., & Gaderzadeh, A. (2015). Comparison of the performance of common search engines in searching Persian web pages. National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development with a focus on computer networks, modeling and systems security, Mashhad. Retrieved from https://civilica.com/doc/239092/ (in Persian)
Greene, J. C., & Caracelli, V. J. (1997). Defining and describing the paradigm issue in mixed‐method evaluation, New directions for evaluation, 1997(74), 5-17.
Hariri, N. (2011). Relevance ranking on Google: Are top ranked results really considered more relevant by the users?,Onlin
Hayati, Z., & Alijani, R. (2012). The Web Search Engines and General Reference Questions, International Journal of Information Science and Management, 3(1), 18-32.
Hjørland, B. (2010). E Information Review, 35(4), 598-610.
Hjørland, B. (2010). The foundation of the concept of relevance, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(2), 217-237.
 Huang, X., & Soergel, D. (2013). Relevance: An improved framework for explicating the notion. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(1), 18-35.
Introna, L., & Nissenbaum, H. (2000). Defining the web: The politics of search engines. Computer, 33(1), 54-62.
 Isfandyari Moghaddam, A., & Bahari Movaffagh, B. (2012). The Overlap Rate of Searching Medical Keywords in General Search Engines, Health Information Management, 9(2), 203-214.
Khaki, G. (2008). Research Method in Management, Tehran: Baztab. (in Persian)
Khansary, M. (2017). The most important national effluent policies and strategies, Payame didras, 1(2), 4-8. (in Persian)
Kosha, K. (2000). Internet Search Tools: Principles, Skills, and Search Features, Tehan: Ketabdar. (in Persian)
Kumar, B. T., & Pavithra, S. M. (2010). Evaluating the searching capabilities of search engines and metasearch engines: A comparative study. Annals of Library and Information Studies, 57(2), 87-97
Lawrence, S., & Giles, C. L. (1999). Accessibility of information on the web, Nature, 400(6740), 107-107.
Lewandowski, D. (2008). The retrieval effectiveness of web search engines: considering results descriptions, Journal of Documentation, 64(6), 915- 937.
Lewandowski, D. (2015). Evaluating the retrieval effectiveness of Web search engines using a representative query sample, Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(9), 1763-1775.  
Masoum, H. (2003). The concept of dialectics in Plato's philosophy, Quarterly Journal of Philosophy of Religion, 1(3), 107-119. (in Persian)
 Morvarid, N., Behzadi, H., & Radad, I. (2016). Qualitative ranking of Persian and non-Persian search engines in information retrieval of Islamic subjects, Iranian Journal of Library and Information Science, 3(75), 44-72. (in Persian)
Nowkarizi, M., & Zeynali Tazehkandi, M. (2017). The overlap and coverage of 4 local search engines: Parsijoo, Yooz, Parseek and Rismoon, Human Information Interaction, 4(3), 48-59. (in Persian)
Pandia website (2017). The Size Of The World Wide Web, Retrievated 9 December 2017 from www.pandia.com/articles/web-size
Parsijoo (2017). Payame didras, 1(2), 13-14. (in Persian)
Rajabi, M., & Norouzi, Y. (2015). Persian Search Engines: Evaluating Search Features, Information Retrieval, Precision and Recall and Their Overlaps, National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 26(3), 133-150. (in Persian)
Saracevic, T. (2007). Relevance: A Review of the Literature and a Framework for Thinking on the Notion in Information Science. Part II: Nature and Manifestations of Relevance, Journal of the American society for information science and technology, 58(13), 1915-1933.
Swanson, D. R. (1986). Subjective versus objective relevance in bibliographic retrieval systems, The Library Quarterly, 56(4), 389-398.
Yooz (2017). Payame didras, 1(2), 12-13. (in Persian)