ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی آرشیو ابری ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف: رایانش ابری یکی از اشکال نوین ارائه خدمات اطلاعاتی است که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به‌ منظور بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و خدمات رایانش ابری در مراکز آرشیوی، نیاز است تا با ارائه مدل‌هایی، خدمات و برنامه‌های کاربردی این مراکز، در فضای ابری مستقر شوند؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی مفهومی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده‌سازی رایانش ابری در مرکز آرشیو ملی ایران است.
روش‌شناسی: رویکرد پژوهش حاضر ترکیبی است و در آن از روش‌های کتابخانه‌ای، فراترکیب و پیمایشی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه‌ای و فراترکیب فیش‌برداری؛ و در روش پیمایش پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل خبرگان موضوعی که دارای تجربه یا تخصص در زمینه موضوعات آرشیوی و رایانش ابری یا هر دو حوزه هستند می‌باشد که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از شناسایی 59 مؤلفه در 11 بعد کلی است که پس از تأیید توسط خبرگان موضوعی به ارائه مدل پیشنهادی منتج شد.
نتایج: نتیجه پژوهش ارائه مدلی در دو بخش کلی، واسط کاربری مبتنی بر وب و ابر خصوصی است که ابر خصوصی دارای معماری 5 لایه که شامل لایه‌های تعامل، مدیریت، امنیت، فراداده و زیرساخت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Conceptual Model for Designing and Supporting the Implementation of the National Clouding Archive of Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Izadi 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 3
1 Doctoral candidate of Information Science and Knowledge study. Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Professor of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran.
3 Professor of Knowledge and Information Science, Alzahra University Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Cloud computing is one of the new forms of information services that has attracted a lot of attention in recent years. In order to use the infrastructure and cloud computing services in the archive centers, it is necessary to be located in the cloud space by providing models, services and applications of these centers. Therefore, the aim of this study is to provide a conceptual model for designing and supporting the implementation of cloud computing in the National Archive of Iran.
Methodology: The approach of the present study is combination and is based on Library Studies, Meta-synthesis and survey. In Meta-synthesis and library study method research slips were used for gathering data, and in survey method a researcher-constructed questionnaire was used. The statistical population of the present study includes experts on the subject have experience or expertise in archival and cloud computing, or both. The selection of thematic experts has been done by snowball sampling method.
Findings: The findings show that 59 components were identified in 11 general dimensions, includes service management, resource management, communications management, cloud management and control, security management, implementation and deployment models, IaaS, PaaS, SaaS, user interface and metadata which were confirmed by subject matter experts.
Conclusion: The result of the present study is to provide a model in two general sections: web-based user interface and private cloud. The user interface consists of four sections (Service Catalog, Gateway, Search & Online browsing and Database) and two modules (User registration and security). The private cloud has a 5-layer architecture that includes the interaction which includes three sections: communication services, interoperability, migration and data entry; management includes four sections: cloud management and control, service management, resource management and scalability; security includes eight sections: User authentication, Track Changes, Access control, Digital Signature, encryption and decryption during storage, ISO 27000 series of standards, Methods and levels of authority and Rules of governance;  metadata includes four sections: Descriptive metadata, Administrative metadata, Structural metadata, Preservation metadata; and infrastructure layers. In this layer provides the computing resources, databases, and networks needed to store and retrieve different types of digital objects tailored to deployment patterns. Also, the data stored in the model infrastructure layer can be stored in several other places, taking into account all the security principles, and in a way help to increase the data security and prevent data corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Cloud Archive
  • National Archives of Iran
انتهائی، علیرضا (1396). تدوین راهبرد مدیریت اسناد الکترونیکی: تجربه دولت مالزی (1)، فصلنامه آرشیو ملی، 3(4)، 29-8.
انتهائی، علیرضا (1397). تدوین راهبرد مدیریت اسناد الکترونیکی: تجربه دولت مالزی (2)، فصلنامه آرشیو ملی، 4(1)، 29-8.
باب‌الحوائجی، فهیمه؛ حسینی بهشتی، ملوک؛ قدیمی، مهدیه (1391). بررسی وضعیت نمایه‌سازی منابع دیداری- شنیداری در مراکز آرشیوی شهر تهران و کارایی آن از دیدگاه کاربران، گنجینه اسناد، 22(1)، 108-123.
حسن‌پور، طلعت؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). پذیرش نظام آرشیو رقمی صدا توسط برنامه‌سازان رادیویی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها، موانع و راهکارها بر اساس «مدل پذیرش فناوری دیویس»، گنجینه اسناد، 21(2)، 80-98.
حسن‌پور، مهدی (1393). طراحی آرشیو دیجیتال در بستر محاسبات ابری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت.
حسن‌پور، مهدی؛ شاه‌بهرامی، اسدالله (1393). آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد رقمی، گنجینه اسناد، 24(3)، 86-109.
رضائی شریف‌آبادی، سعید؛ روحی، صدیقه؛ دهقان ابراهیمی، ملیکا (1386). حفاظت و نگهداری اسناد آرشیوی، گنجینه اسناد، 17(4)، 77-94.
رضوی، سحر؛ رفاهی، عباس؛ اصنافی، امیررضا (1397). تأملی بر مفهوم مهاجرت داده در روند سازگاری با تحول فناوری‌های کتابخانه‌ها و آرشیوها، فصلنامه آرشیو ملی، 4(2)، 21-8.
ژیان پور، حمید (1396). الزامات کارکردی سامانه اسناد الکترونیکی (با نگاهی به آرشیو رقمی در مرکز اسناد آستان قدس رضوی)، فصلنامه آرشیو ملی، 3(3)، 47-28.
صمیعی، میترا (1390). مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهبردها و استانداردها، گنجینه اسناد، 21(2)، 100-115.
ضرغامی، زهرا؛ عزیزی، غلامرضا (1394). معرفی نرم‌افزار مدیریت اسناد الکترونیکی جوو، فصلنامه آرشیو ملی، 1(3)، 65-56.
طباطبائی امیری، فائزه؛ خبازان، بنت‌الهدی (1389). آرشیو رقمی و نقش آن در هدایت مدیران دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری، گنجینه اسناد،20(3)، 92-116.
فدایی عراقی، غلامرضا (1377). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
قبادپور، وفا (1392). بررسی کاربردپذیری رایانش ابری در کتابخانه‌ها، آرشیوها و مراکز اطلاعاتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران.
قبادپور، وفا؛ نقشینه، نادر؛ ثابت پور، افسون (1392). آرشیو ملی ابری: بررسی و ارائه پیشنهاد استقرار آرشیو ملی بر بنیان فناوری محاسبات ابری، پنجمین همایش آرشیو برای همه با محوریت «مدیریت اسناد الکترونیکی»، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
کرمی، مینا (1395). ضرورت ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد آرشیوی برای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در ذخیره‌سازی و دستیابی به اطلاعات، فصلنامه آرشیو ملی، 2(1)، 40-26.
کریمی، شهلا؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید (1394). کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیو، فصلنامه آرشیو ملی،1(1)، 61-49.
کشاورز امامی، فرزانه (1395). مطالعه امکان‌سنجی ایجاد خدمات مجازی برای مجموعه‌داران اسناد آرشیوی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیوی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
لیاقت، ندا (1390). رایانش ابری، فناوری سبز، تهران: ققنوس.
نقشینه نادر، صراف‌زاده، مریم؛ کشاورز امامی، فرزانه (1395). ارائه زیرساخت نرم‌افزاری جهت توسعه سیستم آرشیو ملی ایران به عنوان یک سامانه تعامل اطلاعات، اولین کنفرانس بین‌المللی بازیابی تعاملی اطلاعات، کیش، دانشگاه تهران.
References
Anderson, S. (2014). Feet on the Ground: A Practical Approach to the Cloud, Nine Things to Consider When Assessing Cloud Storage. AV Preserve.
Askhoj, J., Sugimoto, S., & Nagamori, M. (2011, October). A metadata framework for cloud-based digital archives using METS with PREMIS, In International Conference on Asian Digital Libraries (pp. 118-127), Springer, Berlin, Heidelberg.
Barrasso, R., & Wallace, M. (2012). Cloud Storage-Bursting through the hype, ISACA journal, 5, 6-8.
Bassett, C., & Schellnack-Kelly, I. (2018). Risks associated with cloud computing in pursuit of effective records management, ESARBICA Journal: Journal of the Eastern and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives, 37, 89-110.
Borglund, E. A. (2015). What about Trust in the Cloud? Archivists' Views on Trust/La question de la confiance dans le nuage: Le point de vue des archivistes sur la question, Canadian Journal of Information and Library Science, 39(2), 114-127.
Brown, A., & Fryer, C. (2014). Achieving sustainable digital preservation in the cloud, 2nd annual conference of the international council on archives, Girona, Spain, 11–15 Oct, 2014.
Bushey, J., Demoulin, M., How, E., & Mclelland, R. (2016). Checklist for cloud service contracts, Final version.
Catteddu, D. (2010). Cloud Computing: benefits, risks and recommendations for information security, In Web Application Security (pp. 17-17), Springer, Berlin, Heidelberg.
Duranti, L. (2013). Archival Science in the Cloud Environment: Continuity or Transformation?, V: Atlanti, Special Edition: In honorem Charles Kecskemeti, Trieste, Maribor, 45-52.
Duranti, L. (2014). Preservation in the cloud: towards an international framework for a balance of trust and trustworthiness, In APA/C-DAC International Conference on Digital Preservation and Development of Trusted Digital Repositories (pp. 5-6).
Duranti, L. (2017). Records in the Cloud, Available at: http://www.recordsinthecloud.org/accessed, April  2019
Duranti, L. (2019). Documentary Heritage in the Cloud, In The UNESCO Memory of the World Programme, (pp. 191-201), Springer, Cham.
Duranti, L. [2006]. The Concept of Record in the Digital World: The View of InterPARES. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Luciana_Duranti/publication/ 239586722_The_Concept_of_Record_in_the_Digital_World_The_View_of_InterPARES/links/543fbc0d0cf2be1758cf8e6c/The-Concept-of-Record-in-the-Digital-World-The-View-of-InterPARES.pdf  accessed 25 April  2019
Duranti, L., & Jansen, A. (2013, October). Records in the Cloud: Authenticity and jurisdiction, In Digital Heritage (2), pp. 161-164.
Endo, P. T., Gonçalves, G. E., Kelner, J., & Sadok, D. (2010, May). A survey on open-source cloud computing solutions, In Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems,vol. 71.
Franks, P. C. (2015). New Technologies, New Challenges: Records Retention and Disposition in a Cloud Environment, Canadian Journal of Information and Library Science, 39(2), 191-209.
Gantz, J., & Reinsel, D. (2010). The Digital Universe Decade–Are You Ready? IDC iView, Available at: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-are-you-ready.pdf accessed 13, April  2019
Guo, W., Fang, Y., Pan, W., & Li, D. (2016). Archives as a trusted third party in maintaining and preserving digital records in the cloud environment, Records Management Journal, 26(2), 170-184.
InterPARES Trust (ITrust; 2012-2019). Available from https://interparestrust.org/trust
Kimpton, M., & Markow, J. (2014). Annual Report 2013. DURASPACETM. Available at: http://www.duraspace.org/sites/duraspace.org/files/2013-DuraSpace-Annual-Report_0.pdf
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity, Personnel psychology, 28(4), 563-575.
McLeod, J., & Gormly, B. (2017). Using the cloud for records storage: issues of trust, Archival Science, 17(4), 349-370.
Miller, M. (2008). Cloud computing: Web-based applications that change the way you work and collaborate online, Que publishing.
Sobczak, A. (2015). Public Cloud Archives: Dream or Reality? /Les archives publiques dans le nuage informatique: Rêve ou réalité?, Canadian Journal of Information and Library Science, 39(2), 228-234.-
Sotomayor, B., Montero, R. S., Llorente, I. M., & Foster, I. (2009). Virtual infrastructure management in private and hybrid clouds, IEEE Internet Computing, 13(5).
Stančić, H., Rajh, A., & Brzica, H. (2015). Archival Cloud Services: Portability, Continuity, and Sustainability Aspects of Long-term Preservation of Electronically Signed Records, Canadian journal of information and library science, 39(2), 210-227
Stančić, H., Rajh, A., & Milošević, I. (2013, January). " Archiving-as-a-Service", Influence of Cloud Computing on the Archival Theory and Practice, In The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation.