راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی درصنعت چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی ارزیابی و فناوری اطلاعات، مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی باعث گردید بحث اقتصاد مقاومتی به راهبردی برای مقابله با این مسئله مطرح گردد. هدف از این پژوهش شناسایی و ارائه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران است.
روش شناسی: پژوهش حاضر، کـاربردی بوده و به روش پیمایشی-تحلیلی انجام گردید. گردآوری داده‌هـا به صورت ترکیبی با شیوه تحلیل محتوا جهت استخراج راهکارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفت.
یافته‌ها: نظر به وابستگی نسبی صنعت نشر به مواد و منابع وارداتی، یافته‌ها نشان داد که اکثریت ناشران مشکلات مالی و چالش‌های زیادی در این زمینه تجربه ‌‌می‌کنند. مهمترین چالش‌‌ها از دیدگاه ناشران، عبارت از کمبود و گرانی مواد و مصالح چاپ و نشر، وابستگی به بازارهای پرنوسان، کمی ‌سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک‌ها و یا افراد سرمایه‌گذار در حوزه چاپ و نشر، اقتصادی نبودن حوزه نشر و فقدان فرهنگ مطالعه است. از منظر آنان به‌ کارگیری راهکارهایی همچون حمایت دولت درقالب اعطای تسهیلات و اصلاح نظام بازاریابی، تبلیغات و توزیع در حوزه نشر کتاب، دانش محورکردن صنعت نشر، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از منابع مادی و انسانی تأثیر مثبت و معنی‌داری در تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری: اگرچه راهکارهای ارائه شده، در مواردی نیاز به اقدام جمعی ناشران و نظارت عوامل بیرونی همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد ولیکن راهکارهایی نیز خارج از حوزه اختیارات ناشران بوده که قطعاً عز‌‌می ‌جدی در دولت و دستگاه‌های ذیربط را جهت تغییر شرایط ‌‌می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realizing Resistance Economy in Book Publishing Industry: Publisher's Perspective

نویسنده [English]

  • Hajar Safahieh
Assistant Professor, Research Department of Evaluation and Collection Development, Regional Information Center for Research and Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: U.S. sanctions on Iran were first imposed during the U.S.-Iran hostage crisis of 1979-1981. The increase of these imposed sanctions in the recent years has given rise to discussion about resistance economy as a coping Strategy. The Resistance Economy doctrine is intended to make the Iranian economy resistant to all external economic shocks in the long term, including Western sanctions and global financial crises. The purpose of this study is to examine the strategies of realizing resistance economy in the field of book publishing from publishers’ perspective.
Methodology: The content analysis method and survey research design were adopted for this study. The purpose of content analysis was to extract the components of resistance economy in field of book publishing industry and apply them in constructing the research instrument. The instrument for the data collection was a questionnaire which was consisted of 11 questions based of 5 Likert point. The population of the study was 252 active book publishers in the Isfahan city. All of the respective questionnaires had distributed randomly through simple random sampling among sample size of 148 publishers. Out of the 148 questionnaire, 97 were returned and completed. The data were analyzed using IBM SPSS.
Findings: Based on the results obtained, majority of the respondents were male 74 percent followed by 24 percent female. Their median age was 42 years old. Findings revealed that book publishers are experiencing financial problems and challenges. The most important challenges from publishers’ point of view were insufficiency and expense of publishing materials, dependence on lucrative markets, lack of material capital, lack of participation of banks or investors in the field of book publishing and lack of study culture from their perspective. Based on the questionnaire results, the respondents provided suggestions on how overcome financial problems by applying resistance economy. They recommended that using strategies such as government support in form of facilitating and reforming the marketing system in book publishing industry, promotion of knowledge-based publishing industry, consumption management and maximizing use of material and human resources have a positive and significant impact on the realization of a resistance economy.
Conclusion: This is the first study that addressed realizing resistance economy in book publishing industry in Iran. Therefore, the results can be applied to improve book publishers’ situation. From the findings it can be concluded that, although some of the solutions presented in this study may require the collective action of publishers and external agents, some of them certainly require serious attention and actions from the government and relevant agencies to change the situation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • book publishers
  • resistance economy
  • publishing industry
اشرفی ریزی حسن؛ کاظم پور، زهرا؛ پاپی، احمد (1389). بررسی میزان انتشارات ناشران تخصصی غیردولتی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال‌های 1387-1380، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(2)، 319-296.
باب الحوائجی، فهیمه؛ مطلبی، داریوش؛ حریری، نجلا؛ مومنی، فرشاد (1390). تحلیل آماری سیر تحول و زمینه‌های نشر کتاب ایران میان سال‌های 1387-1358، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1(1)، 264-241.
ترحمی، فرهاد؛ اسفندیاری، علی اصغر. (1396). نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17(9)، 51-27.
توکل، محمد؛ بنی جمالی، سید محسن (1394). بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایران و چگونگی مصرف کتاب الکترونیکی در بین کاربران ایرانی، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 24، 127-142.
حمیدی فر، ریحانه (1391). راهکاری به نام اقتصاد مقاومتی، بازیابی شده در تاریخ تیر 97 از http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=212705                                                                 
راد، ایرج؛ ملکوتی نسب، عصمت (1392). بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت نشر کتاب در استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه ناشران و کتابفروشان (1380-1390)، پژوهشنامه چاپ و نشر، 41-59.
سالار، حبیب الله؛ خراسانی، فاطمه (1396). بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد سبک زندگی، مجله اقتصادی، 3-4، 79-106.
شمسی، اشرف؛ مطلبی، داریوش (1389). بررسی وضعیت نشر کتاب در استان قم بین سال‌های 1377-1386، کتاب ماه، 14(1)، 58-66.
صابر نعیمی، المیرا (1391). مدل کسب و کار صنعت نشر و اقتصاد نشر،  فصلنامه تحلیلی پژوهش کتاب مهر، 7، 34-51.
گویا، محمد علی (1394). اقتصاد مقاومتی چیست؟ تأملی بر تعاریف اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تعریفی جدید، اندیشکده حکمرانی شریف، بازیابی شده در تاریخ خرداد 97 از /#_2-1/ftn2 http://gptt.ir/
فرج پهلو، عبدالحسین؛ مطلبی، داریوش؛ اصغر نژاد، حسین (1395). تأثیر فناوری‌های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(4)، 109-85.
فشاری، مجید؛ پو‌رغفار، جواد (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی، 5-6، 40-29.
فهیمی‌فر، سپیده؛ حیدری، ابراهیم (1393). بررسی ابعاد اقتصاد نشر کتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 98، 6-20.
محسنی، محمد رضا (1378). بررسی نشر کتاب در استان خراسان (1373-1377)، فصلنامه کتاب، 94-103.
مطلبی، داریوش (1387). سیمای نشر کتاب در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلا‌‌می‌ (1358-1387)، کتاب ماه (کلیات)، 2(134)، 97-88.
مفتخری نظری‌پور، طاهره؛ میرحسینی، زهره (1387). بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سال‌های 1376-1386،  فصلنامه دانش‌شناسی، 1(3)، 97-112.
مکی زاده، فاطمه (1382). بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد، فصلنامه کتاب، 56، 23-34
مهدیانی، علیرضا؛ مرتضوی، سید حسن. (1382). سیمای نشر کتاب در ایران طی دو دهه اخیر، رهیافت، 13، 24-31.
نمامیان، فرشید؛ میرعلی، ترسیم (1396). مدل بومی سرمایه اجتماعی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با روش کیفی نظریه داده بنیاد، مدیریت سرمایة اجتماعی، 4(1)، 27-44.
                                                                                                                                               Reference
Ashrafi Rizi, H., Kazempour, Z., & Papi, A. (2010). Investigating the publications of specialized non-governmental publishers in the field of librarianship and information 2001-2008, Library and Information Science, 13(2), 319-296. (in Persian)
Bab al-Huaiji, F., Matlabi, D., Hariri, N., & Momeni, F. (2011). Statistical analysis of the evolution and fields of Iranian book publishing between 1978-2008, Journal of Library and Information Science, 1(1), 264-241. (in Persian)
Content, D. (2008). The image of book publishing in Iran after the victory of the Islamic revolution (1358-1387), Book of the Month, 2(134), 97-88. (in Persian)
Fahimifar, S., & Heidari, I. (2014). Investigating the economics of e-book publishing: Iranian publishers’ perspective, National Studies on Librarianship and Information, 98, 6-20. (in Persian)
Faraj Pahlou, H., Motlabi, D., & Asgharnejad, H. (2016). The impact of information technologies on book publishing in Iran: the publishers' perspectives, Library and Information Science, 19(4), 109-85. (in Persian).
Faraj Pahlou, H., Matlabi, D., & Asgharnejad, H. (2016). The future of publishing industry in iran: challenges and opportunities ahead of traditional publishers in their transformation into modern and electronic publisher, Human Sciences Research Journal, 3(12), 39-59.
Feshari, M., & Pourghafari, J. (2014). Investigation and explanation of resistance economics pattern in Iranian Economy, Journal of Economics, 5 & 6, 29-40. (in Persian)
Goya, M. A. (2015). What is a resistance economy? Reflect on the definitions of resistive economics and propose a new definition, Sharif Governing Thought, retrieved June 2018 from / # _ 2-1 / ftn2 http://gptt.ir. (in Persian)
Haji Zeinolabedini, M., Hemmat, M., Rahmani Katigari, M., Keshtkar, Z., & Talebi Azadboni, T. (2019). What challenges does the publishing industry face in Iran? Publishing Research Quarterly (Book research quarterly), 1-15.
Hamidi Far, R. (2012). A solution called the resistance economy, Retrieved 10 Sep 2019, from http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=212705.
House, E. (2013).  Challenges facing the UK book industry, Publishing Research Quarterly, 29(3), 211-219.
Hung, N. M. (2016). Vietnam: challenges and opportunities for publishers, Publishing Research Quarterly, 32, 266–271.
Hviid, M., Izquierdo-Sanchez, S., & Jacques, S. (2019). from publishers to self-publishing: disruptive effects in the book industry, International Journal of the Economics of Business, 26(3), 355-381.
Juliana, J. I. (2011). Problems of the book publishing industry in Nigeria: The Onibonje Publishers Experience after 50 Years, PNLA Quarterly, 75(3), 105-111.
Lin, C., Chiou, W., Huang, S. (2013). The challenges facing e-book publishing industry in Taiwan, Procedia Computer Science, 17, 282 – 289.
Mehdiani, A. & Mortazavi, S. H. (2003). the landscape of book publishing in Iran during the last two decades, Approach, 13, 24-31. (in Persian)
Mekizadeh, F. (2003). Investigating the status of book publishers and publishers in Yazd province, Quarterly Book, 56, 23-34. (in Persian)
Moftakhari Nazaripour, T. & Mir Hosseini, Z. (2008). Investigating the problems of publishers in Tehran province during 1997-2006, Journal of Epistemology, 1(3), 97-112. (in Persian)
Mohseni, M. R. (1999). A Study of book publishing in Khorasan province (1997-1997), Book Quarterly, 94-103. (in Persian)
Namamian, F., & Mir Ali, T. (2017). An indigenous model of social capital for the realization of the objectives of resistance economics by the qualitative method of fundamental data theory, Social Capital Management, 4(1), 27-44. (in Persian)
Rad, I. & Malakuti Nasab, E. (2013). Investigating the factors affecting the status of book publishing in Kohgiluyeh and Boyerahmad province from the perspective of publishers and bookkeepers, Journal of Publishing, 8, 41-59. (in Persian)
Rodrigues, M. A., Chimenti, P., Nogueira, A. R. R., Hupsel, L. F., & Repsold, A. (2014). From print to screen: changes and challenges facing the Brazilian publishing industry. São Paulo, 49(3), 491-505. Retrieved 3 April 2018, from http://www.scielo.br/pdf/rausp/v49n3/a05v49n3.pdf.
Saber Naimi, E. (2012). Publishing industry business model and publishing economy, Journal of Mehr Book, 7, 34-51. (in Persian)
Salar, H. & Khorasani, F. (2017). Examining appropriate strategies for achieving a resilient economy with a lifestyle approach, Economic Journal, 3 & 4, 79-106.
Shamsi, A. & Mutlib, D. (2010). Investigating the status of book publishing in Qom province from 1998-2007, Book of the Month, 14(1), 58-66. (in Persian)
Tarahi, F., & Esfandiari, A. A. (2017). A Critique of the dimensions of resistance economics in the oil industry, Critical Research Journal of Texts and Humanities Programs, Institute for Humanities and Cultural Studies, 17(9), 27-21. (in Persian)
Tavakol, M., & Bani Jamali, S. M. (2015). Investigating the status of e-book publishing in Iran and how e-books are used among Iranian users, Strategic Studies of Sport and Youth, 24, 127-142. (in Persian).
Throsby, D., Zwar, J., & Morgan, C. (2018). Australian book readers: survey method and results, Macquarie Economics Research Paper, 1/2018, Macquarie University, Retrieved 22 Jan 2020, from https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2018/02/apo-nid140701-1149511.pdf.
Trentacosti, G. (2016). Exploring the current Polish publishing market. 2SEAS Agency, Retrieved 5 June 2018, from http://2seasagency.com/exploring-polish-publishing.
Zell, H. M. (2017). Publishing & the book in Africa: A literature review for 2016, The African Book Publishing Record, 43(2), 1-74. Retrieved 9 April 2018, from: https://www.degruyter.com/view/j/abpr.