ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مجموعه فازی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تحت مجموعه فازی نوع دو است.
روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. ابعاد بلوغ مدیریت دانش توسط هفت نفر از خبرگان رتبه‌بندی شد. گروه خبرگان شامل اعضای هیئت علمی بخش مدیریت دانشگاه‌ها می‌شود که دارای تألیفات کتاب و مقاله در حوزه مدیریت دانش هستند. برای شفاف‌سازی فرایند ارزیابی، یک شرکت فعال حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب گردید و از مدل مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC) استفاده شد. سطوح بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره­وری و بلوغ آمریکا نقشه راهی برای حرکت از وضعیت نابالغ و فعالیت‌های ناسازگار مدیریت دانش به سمت بلوغ و فعالیت­‌های ساختارمند هم‌راستا با راهبردهای کسب و کار ترسیم می­کند. جامعه آماری شامل 273 نفر از مدیران و کارکنان یک شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات بود.
یافته‌­ها: بر اساس نتایج حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، فرایند مدیریت دانش (24/0)، فناوری (23/0)، ارزیابی (20/0)، فرهنگ (18/0) و رهبری (15/0) از مهمترین ابعاد بلوغ مدیریت دانش هستند. همچنین یافته‌­ها نشان داد نمونه مطالعاتی در سطح سوم بلوغ مدیریت دانش (استانداردسازی)  قرار دارد.
نتیجه‌گیری: به‌ کارگیری تحلیل سلسله مراتبی تحت مجموعه فازی نوع دو در ارزیابی بلوغ مدیریت دانش و اهمیت بالای ابعاد فناوری و فرایندها در بلوغ مدیریت دانش از بخش­‌های مهم یافته‌های پژوهش هستند. تمرکز اصلی در سطح سوم بلوغ شرکت مورد مطالعه، مدیریت راهبرد، فرایندها و رویکردهای مدیریت دانش که در سطح دوم تعریف شده، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Knowledge Management Maturity by interval type 2 fuzzy sets

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi
Assistant Professor, Department of Management, College of Econimics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: Knowledge management (KM) is a concept of managing knowledge in the company. The implementation of concept has different levels in each company. Organizations implement KM practices and technologies based on the promise of increasing their effectiveness, efficiency, and competitiveness. The concept of maturity can be used for defining the state of effectiveness of an organization or the state of its capability and competency in managing the processes, programs or projects effectively. KM maturity is a guide or measure of the company's position in managing of knowledge. The multi-criteria decision making (MCDM) is widely used method to evaluate criteria that are typically multiple. crisp decision-making method is not appropriate because many of the maintenance goals taken as criteria are non-monetary and difficult to be quantified. Type-2 fuzzy sets are used for modeling uncertainty and imprecision in a better way because of fuzzy membership function. Some fuzzy multicriteria methods have recently been extended by using type-2 fuzzy sets. Analytic Hierarchy Process (AHP) is a widely used multicriteria method that can take into account various and conflicting criteria at the same time. Therefore, the aim of this study is to evaluate KM maturity using Analytic Hierarchy Process method under interval type-2 fuzzy environment.
Methodology: This research is a descriptive survey. KM dimensions were ranked by a panel of experts, which consists of seven members. Experts panel consist of faculty of management who published papers and books in KM field. To clarify the evaluation process, an IT company is taken as a case and using APQC's (American Productivity and Quality Center) model. APQC’s Levels of KM maturity provide a road map for moving from immature, inconsistent KM activities to mature; disciplined approaches aligned with strategic business imperatives. The survey sample population consisted of 273 employees and managers of the case.
Findings: According to fuzzyanalytic hierarchy process results KM process (0.24), technology (0.23), evaluation (0.20), KM culture (0.18) and leadership (0.15) are the most important dimensions of KM maturity. it was revealed that the importance of KM processes could be ordered as following: Knowledge Capturing, Knowledge Creation, Knowledge Transferring, and Knowledge Reusing. Also, the results showed the case is located on third level of KM maturity (standardize). The primary focus at Level 3 is to manage the KM strategy, processes, and approaches identified and defined in Level 2.
Conclusion: An important part of the results revealed how to use fuzzy analytic hierarchy process for evaluating KM maturity and the importance of processes and technology in KM maturity. In addition, the case is located on third level of KM maturity; during this third level, the KM team often evolves into a KM Center of Excellence with oversight responsibilities for the KM approaches and processes. Oversight includes identifying opportunities to apply select KM approaches and processes, securing funding and resources for the pilots, marketing and communicating the strategy, implementing a change management strategy, and refining the KM approaches and processes into standard, replicable methodologies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • KM Maturity
  • KM Process
  • KM Technology
  • AHP
  • Type-2 fuzzy sets
اخگر، بابک؛ جهانیان، خشایار (1389). قطبنمای‌مدیریت‌دانش، تهران: انتشارات نگاه دانش.
اخوان، پیمان؛ فیلسوفیان، مریم؛ کریمی، محمدحسین (1395). ارائة الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(2)، 397-420.
حسنقلی پور، طهمورث؛ عابدی جعفری، حسن؛ خطیبیان، ندا (1388). سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه یافتۀ مدیریت دانش، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(14)، 121-148.
خدیور، آمنه؛ عباسی، فاطمه (1395). ارزیابی بلوغ مدیریت دانش در سیصد شرکت برتر ایرانی، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 1(3)، 23-42.
خدیور، آمنه؛ نصری نصرآبادی، شهره؛ فلاح، الهام (1393). طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(1)، 91-119.
رضایی نور، جلال؛ لک، بهزاد؛ جعفری، محمد جواد (1396). ارائه مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 5(4)،122-146.
رونقی، محمدحسین؛ زین الدین زاده، سارا؛ علم بلادی، سپهر (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(3)، 112-135.
رونقی، محمدحسین (1398). تأثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی  بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 17، 79-94.
شامی زنجانی، مهدی؛ رونقی، محمدحسین (1395). رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 26، 101-125.
علیپور نرگس (1396). سنجش نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش در رابطه میان فرصت های کارآفرینانه و سازگاری استراتژیک از دیدگاه خبرگان دانشگاهی، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 12(4)، 123-126.
قاسمی، بهزاد؛ والمحمدی، چنگیز (1397). طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(40)، 82-107.
محمدرائی نائینی، سعیده؛ شامی زنجانی، مهدی؛ موسی خانی، محمد (1393). شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمایی استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(1)، 61-89.
هاشمی، پروین؛ خدیور، آمنه؛ شامی زنجانی مهدی (1397). توسعه هستان شناسی فرایند محور برای فناوری‌های مدیریت دانش، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3)، 1153-1176.
یادگاری، مهدی؛ تارخ، محمدجعفر (1396). استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه بندی راهبردهای مدیریت دانش،  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3)، 761-788.
References
Abbasimehr, H., & Tarokh, M.J. (2016). A novel interval type-2 fuzzy AHP-TOPSIS approach for ranking reviewers in online communities, Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering 23(5), 2355-2373.         
Abdullah, L., & Zulkifli, N. (2015). Integration of fuzzy AHP and interval type-2 fuzzy DEMATEL: An application to human resource management, Expert Systems with Applications 42, 4397–4409.
Akhgar, B., & Jahanian, Kh. (2010). Knowledge management compess, Tehran: Negahdanesh Publication. (in Persian)
Akhavan, P. Philsoophian, M., & Kairmi, M.H. (2017). Developing a knowledge management strategy model based on maturity level: A Fuzzy Delphi approach, Iranian Journal of Information Pprocessing and Management, 32(2), 397-420. (in Persian)
Alipoor N. (2017). Assessing Mediating Role of Knowledge Management Maturity in the Relationship between Entrepreneurial Opportunities and Strategic Adaptation from Academic Experts’ Perspective, Journal of Modern Thoughts Education, 12(4), 125-137. (in Persian)
Breznik, K. (2018). Knowledge Management – from its Inception to the Innovation Linkage, Procedia-Social and Behavioral Sciences 238, 141–148.
Centobelli P., Cerchione R., & Esposito E. (2018). Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system, Expert Systems with Applications, 91, 107-126.
Ehms, K., & Langen, M. (2002). Holistic development of knowledge management with KMMM, Siemens AG 1-8.
Gallagher, S., & Hazlett, S. A. (2000). Using the knowledge management maturity model (KM3) as an evaluation tool, In Conference on Knowledge Management Concepts and Controversies, United Kingdom, 10-11.
 
Ghasemi, B., & Valmohamadi C. (2017). Designing a Maturity Model of World-Class Knowledge Management based on the Excellence Model: A Mixed approach, Public Management Researches, 11 (40),79-107. (in Persian)
Hashemi, P., Khadiver, A., & Shamizanjani, M. (2018). Developing Process-based Ontology for Knowledge Management Technologies, Iranian journal of information processing and management, 33(3), 1141-1164. (in Persian)
Hassangholipoor, T., Abedijafari, H., & Khatibian, N. (2010). Measuring Knowledge Management Maturity Level Within Organizations; Using a Developed Maturity Model of Knowledge Management, Iranian journal of Managemenr Science, 4(14), 121-148. (in Persian)
Kahraman C., Oztaysi, B., Sari, I., & Turanoglu. E. (2014). Fuzzy analytic hierarchy process with interval type-2 fuzzy sets, Knowledge-Based Systems, 59, 48-57     
Khadivar, A., & Abbasi, F. (2016). KM Maturity assessment in 300 top Iranian company, Modern Researches in Decision Making, 1(3), 23-42. (in Persian)
Khadivar, A., Nasrinasrabadi S., & Falah, E. (2014). Designing a fuzzy expert system for selecting knowledge management strategy, Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(1), 91-119. (in Persian)
Lee, J., & Kim Y. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis, Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311.
Mardani, A., Nikoosokhan, S., Moradi, M., & Doustar, M. (2018). The Relationship between Knowledge Management and Innovation Performance, Journal of High Technology Management Research, 29, 12–26.
Mehta, N., Oswald, S., & Mehta, A. (2007).  Infosys Technologies:  improving organizational knowledge flows, Journal of Information Technology, 22(4), 456‐464. 

Mendel, J. M. (2007). Type-2 Fuzzy Sets and Systems: An Overview, Computational Intelligence Magazine, IEEE 2,20-29.

Mohammadraei Naeeini, S., Shamizanjani, M., & Mousakhani, M. (2014). Identifying and Ranking Guidelines for the Successful Deployment of Knowledge Management Models Using APQC, Iranian Journal of Information Processing and Management, 30(1), 61-89. (in Persian)

Niewiadomski P., Stachowiak A., & Pawlak N. (2019). Knowledge on IT Tools Based on AI Maturity – Industry 4.0 Perspective, Procedia Manufacturing, 39, 574-582.

O'Dell, C., & Hubert, C. (2011). The new edge in knowledge: How knowledge management is changing the way we do business, New York, USA: Wiley.

Oliveira, M., & Pedron, C. D.  (2014). Maturity Model fro Knowledge Management and Stategic Benefits, Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management (ECKM2014), 748-756.
Petruzzelli, A., Ardito, L., & Savino, T. (2018). Maturity of knowledge inputs and innovation value: The moderating effect of firm age and size, Journal of Business Research, 86, 190–201.
Rezaeinoor, J., Lak B., & Jafari, M. J. (2018). A model for evaluating knowledge management maturity based on knowledge management CSFs, Resource Management in Police, 5(4), 122-146. (in Persian)
Ronaghi, M. (2019). Studying Effect of Creativity and Social Capital on Knowledge Management Maturity in IT industry, Journal of Studies in Library and Information Science, 26, 101-125. (in Persian)
Ronaghi, M., Zeinodinzade, S., & Alambeladi, S. (2019). Identification and Ranking the Factors Affecting the Knowledge Management Implementation Using Metasynthesis Method, Journal of Studies Library and Information Science, 22(87), 112-135. (in Persian)
Serna, E. (2012). Maturity model of Knowledge Management in the interpretativist perspective, International Journal of Information Management 32, 365– 371.
Shamizanjani, M., & Ronaghi, M. (2017). The Relationship between Knowledge Management Processes and Employee's Intelligence in IT companies, Journal of Studies Library and Information Science, 23(17), 79-94. (in Persian)
Soner O., Celik, E. & Akyuz, E. (2017). Application of AHP and VIKOR methods under interval type 2 fuzzy environment in maritime transportation, Ocean Engineering journal 129, 107–116.
Wang J., Ding, D., Liu, O., & Li, M. (2016). A synthetic method for knowledge management performance evaluation based on triangular fuzzy number and group support systems, Applied Soft Computing, 39, 11-20.
Wibowo, M., & Waluyo, R. (2015). Knowledge management maturity in construction companies, The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5), Procedia Engineering 125, 89-94.
Yadegari, M., & Tarokh, M. J. (2017). Using Fuzzy DEMATEL Technique to Ranking Knowledge Management Strategies, Iranian Journal of Information Processing and Management, 32(3), 761-788. (in Persian)