شناسایی، تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در رشته‌های علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

4 استادیارگروه مدیریت اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص‌های ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم‌انسانی صورت پذیرفت.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و به صورت کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل متخصصان، صاحبنظران و مدیران متخصص مستقر در استان خوزستان بود که در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فعالیت داشتند. پرسشنامه محقق‌ساخته به صورت تصادفی بین 160 نفر نمونه تحقیق که به روش تمام‌شماری انتخاب‌شده بودند، توزیع شد. از آنجا که حجم جامعه با حجم نمونه برابر است از روش تمام‌شماری استفاده شد. در پرسشنامه، روابط بین عناصر و شناسایی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 و رتبه‌بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 انجام شد و نتایج با استفاده از ضریب هماهنگی کندال در معرض آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحقیقات نشان داد که شش شاخص اصلی با 22 شاخص فرعی بر ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم‌انسانی تأثیر دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم‌انسانی به ترتیب اهمیت به شرح زیر است: شاخص فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، شاخص مدیریت و سیاست‌گذاری، شاخص بسترها و زیرساخت‌ها، شاخص ارتباطات و شبکه‌های علمی، شاخص نشر و اشاعه دانش و شاخص نوآوری. نتیجه کلی نشان داد که علوم‌انسانی می‌تواند پیشران تجاری‌سازی در ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان باشد. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان این فرصت را برای حوزه‌های علوم‌انسانی فراهم می‌کند که از حالت نظری فاصله بگیرد و با کاربردی کردن رشته‌های علوم‌انسانی در عرصه‌ عمل و محیط واقعی جامعه، ایفای نقش کند. در نهایت مدل شاخص‌ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم‌انسانی ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, Explaining and Ranking Indicators and Factors for the Creation and Development of knowledge-based Companies in the Humanities

نویسندگان [English]

  • Hoda Roumezi 1
  • Mohammad Hosseinpour 2
  • Leila Bahmei 3
  • Maria Nasiri 4
1 Ph.D student in Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Primary Education, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran
4 Assistant Professor, Department of Information management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to identify the indices of creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities.
Methodology: This is a descriptive and quantitative study. The statistical population of the present study included experts, experts, and expert managers based in Khuzestan province who were active in knowledge and commercialization companies. The researcher-made questionnaire was randomly distributed among 160 subjects who were selected through a census method. Since the population size is equal to the sample size, the whole number method was used. In the questionnaire, the relationships between the elements and the identification of indices were analyzed using Smart PLS3 software and the indices were ranked using SPSS 25 software and the results were tested using Kendall's coefficient of correlation.
Findings: To achieve the goal of the present study, in the first step, with comprehensive library studies and evaluation of the results of relevant past studies, a number of dimensions and indicators of creation and development of knowledge-based companies in the humanities were identified and extracted. In the second step, using the Delphi method and distributing a researcher made questionnaire among 20 experts who were experts in the field of knowledge-based economy, another group of dimensions and indices were extracted. Then, by combining the results of these two steps, the final effective components were developed. The results of the research showed that six main indices and 22 sub-indices influence the creation and development of knowledge based companies in the fields of humanities. The results of ranking the indices of establishing and development of knowledge-based companies in the humanities showed that the indice of educational and research activities is the most important and the indice of publishing and disseminating knowledge is the least important.
Conclusion: The results showed that the research indices are as follows: Educational and research activities index, Management and policy index, Platform and infrastructure index, Communication and scientific networks index, Knowledge dissemination and dissemination index. The overall result showed that the humanities could be the catalyst for commercialization in the creation and development of knowledge-based companies. Knowledge-based companies also provide an opportunity for the humanities to depart from the theoretical field and play a role in the application of humanities in the field of practice and the real environment of society. Finally, a model of indicators and factors for the creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities was presented. The obtained model states that all these indicators are necessary for the success of the applied approach of the humanities in the knowledge-based companies and in the absence of any of these indicators, commercialization and application of the humanities can be challenged. The obtained model indicates that all indices are necessary for the success of the approach to the application of humanities in knowledge-based companies; the absence of any of these indicators can challenge the commercialization and application of the humanities. It is recommended to strengthen the approach of application in the humanities compared to other natural sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge-based companies
  • Humanities
  • Indices identification
  • Knowledge commercialization
  • Resistance economic
اسدزاده، زهرا (1385). بررسی میزان اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه زابل و عوامل مؤثر در کاهش افزایش تولیدات اطلاعات از بدو تاسیس تاکنون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
بیرانوند، علی؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاصفه؛ چشمه سهرابی، مظفر (1398). ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری‌سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و مصوّرسازی علم، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 26(ویژه‌نامه مدیریت دانش)، 26-50.
پایا، علی (1386). دو رساله در باب فرهنگ، فناوری و اخلاق، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
پورعزت، علی اصغر؛ حیدری، الهام (1383). شناسایی و دسته‌بندی چالش‌ها و موانع تجاری‌سازی دانش با استفاده از روش کیو، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری، 4(1)، 49-62.
تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه رشد فناوری، 12(45)، 36-44.
جباری‌پور هریس، م. (1393). تبیین و نقش جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی.
خیاطیان، محمدصادق؛ طباطباییان، سید حبیب ا... ؛ امیری،  مقصود؛ الیاسی، مهدی (1394). تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(5)، 21-47.
رجایی، زهرا؛ براتی، فهیمه (1397). بررسی شاخص‌های عملکرد در شرکت‌های دانش‌بنیان براساس مدل منشور عملکرد (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی. خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت. 9(4) (پیاپی 32 زمستان 1397)، 15-34.
رضائی، مسعود ( ۱۳۹۷). محرک‌ها و موانع انتقال دانش از علوم انسانی به صنعت: مروری بر تجربه‌های جهانی، اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شهنازی، روح‌اله؛ مؤذن جمشیدی، هما؛ اکبری، نعمت‌اله (1392). نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکل‌گیری مناطق ویژه علم و فناوری: مطالعه موردی اقتصاد ایران، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9(2).
شیخان، ناهید؛ بختیاری‌نژاد، فیروز (1393). نقش شناسایی شاخص‌های ارزیابی فناوری در توسعه آموزش‌های مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(63)، 25-38.  
صدری، مسعود (1397). توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از رویکرد BSC- DEA، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس.
عباسی اسفنجانی، حسین (1385). چارچوبی برای پشتیبانی مدیریت دانش فنی، مجله تدبیر، 17(178)، 74-79.
عزیزی، نعمت الله (1385). درآمدی بر توسعه آموزش عالی در ایران با تأکید بر علوم انسانی، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عسکری‌گشت‌رودخانی، علیرضا؛ هاشمی، فرزاد (1398). ارزیابی تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری درروند توسعه اقتصادی. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(43)، 239-258.
عنایتی، ترانه؛ عالی‌پور، علیرضا (1393). پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی برای حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم، فصلنامه‌تخصصی‌رشد فناوری،10(39)، 20-28.
قلی‌پور، مجتبی؛ وحدت‌زاد، محمدعلی؛ اولیا، محمدصالح؛ خادمی زارع، حسن (1394). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد)، فصلنامه رشد فناوری، 44(11)، 51-60.
قنادی‌نژاد، فرزانه؛ یاری، صادق (۱۳۹۶). شناسایی راهکارهای توسعه‌ی تجاری‌سازی دانش در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه اساتید این حوزه در دانشگاه شهید چمران، دهمین همایش ملی ادکا، تهران، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران.
گودرزی، مهدی؛ خالویی، فرزانه ( ۱۳۹۸). راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بر اساس یک مطالعه چند موردی، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 15(59)، 63-70.
محمدی، نعیمه (1393). شناسایی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.
محمودپور، بختیار؛ رحیمیان، حمید؛ عباس‌پور، عباس؛ دلاور، علی (1391). بازشناسی چالش‌های فرا روی تجاری‌سازی پژوهش‌های مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینه‌ای، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(11)، 26-1.
مشیری، ب. (1386). پارک‌های فناوری نسل سوم، فصلنامه پارک فناوری پردیس، 5(14)، 14-10.
ناصحی‌فر، وحید (1395). آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی حمایت‌های دولت از شرکت‌های کوچک و متوسط، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 8(5)، 112-98.
نقی‌زاده، رضا؛ حیدری، جعفر؛ میثمی، علی‌محمد (1397). الگوی عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکت‌های فناور نوپا در ایران، سیاست علم و فناوری، 10(47)، 78-90.  
                                                                                                                                         References
Asadzadeh, Z. (2006). Investigating the amount of scientific information by faculty members of Zabol University and the factors that have contributed to the decline in information production growth since its inception, (M.sc), Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran. (in Persian)
Askari Gasht Roodkhani, A., & Hashemi, F. (2020). Assessing the Impact of Knowledge Base Companies, Growth Centers, and Science and Technology Parks on the Economic Development Trend, Journal of Agricultural Economics Research, 11(43), 239-258. (in Persian)
Azizi, N. (2006). An Introduction to the Development of Higher Education in Iran with an Emphasis on the Humanities, Tehran: Ministry of Science, Research and Technology. Publications of the Research Institute of Cultural and Social Studies. (in Persian)
Biranvand, A., Shabani, A., Asemi, A., & cheshmaeh Sohrabi, M. (2017). Mapping Intellectual Structure of Commercialization of Knowledge Research: Using CoWord Analysis and Science Visualization, Journal of Library and Information Science Studies, 26, 26-50. (in Persian)
Enayati, T., & Alipour, A. (2015). Proposed Model of Academic Human Development Centers for Moving Towards 4th Generation Universities, Journal of Technology Development, 10(39), 20-28. (in Persian)
Ghanadinezhad, F., & Yari, S. (2017). Identifying the Strategies for the Development of
Knowledge Commercialization in the Humanities and Social Sciences from the
Viewpoints of the Professors of this Field at Shahid Chamran University, Paper
presented at the 10th National Conference of Adka, Tehran, Iran. (in Persian)
Gholipour, M., Vahdat Zad, M. A., Oliua, M. S., & Khademi Zare, H. (2015). Identify and Clustering Challenges of knowledge-based Enterprises using ANN and BPMS Approaches; Case study: Yazd KBEs, Roshd-e Fanavari, 11(44), 51-60. (in Persian)
Goodarzi, M., & Khalui, F. (2020) Entrepreneurial University Development Strategies in Humanities and Social Sciences Based on a Multi-Case Study, Journal of Technology Development, 15(59). (in Persian)
Hmieleski, K. M., & Powell, E. E. (2018). The Psychological Foundations of University Science Commercialization: A Review of the Literature and Directions for Future Research, Academy of Management Perspectives, 32(1), 43-77
Hooker, M. (1997). The transformation of higher education, in D. Oblinger. And S. C. Rush (eds), The Learning Revolution, Bolton, MA: Anker Publishing Company, INC.
Khyatyan. M. S., Tabatabaeian, S. H., Amiri, M., & Eliasi, M. (2015). Content Analysis of Knowledge-Based Firms Characteristics, ORMR. 5(2), 21-47. (in Persian)
Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities, Research Policy, 35(10), 1599-1615.
Leach, A. J. (2011). The summery of statement in congress of America,
Base of National Endowment for the Humanities.
Löfsten, H. (2016). New technology-based firms and their survival: The importance of business networks, and entrepreneurial business behaviour and competition. Local Economy, 31(3), 393-409.
Miozzo, M., & DiVito, L. (2016). Growing fast or slow? Understanding the variety of paths and the speed of early growth of entrepreneurial science-based firms, Research Policy, 45(5), 964-986.
Mohammadi, N. (2014). Identifying and Evaluating the Effectiveness of Export-Import Knowledge Companies. Paper presented at the Fourth International Conference and 8th National Conference on Technology Managemen, Tehran, Iran. (in Persian)
Mahmoodpor, B., Rahimiyan, H., Abaspor, A., & Delavar, A. (2012). Recognition of Challenges Facing the Commercialization Research in Educational Administration through Presenting a Grounded Theory, Journal of New Approaches in Educational Administration, 3(11), 1-26. (in Persian)
Moshiri B. (2007). Technology Parks, Third Generation, The quarterly of Pardis Technology Park, 5(14), 10-14. (in Persian)
Naghizadeh, R., Heidari, J., & Meysami, A. M. (2019). Pattern of Factors Affecting Sustainable Growth of Startups in Iran. Science and Technology Policy, 10(4), 78-90. (in Persian)
Nasehifar, V. (2017). Pathology and Prioritization of Government Support from Small and Medium Enterprises, Quarterly Commercial Reviews, 8(5), 98-112. (in Persian)
Ng, P. Y., & Hamilton, R. T. (2016). Experiences of high-growth technology firms in Malaysia and New Zealand, Technology Analysis & Strategic Management, 28(8), 901-915.
Paya, A. (2008). Two treatises on culture, technology and ethics, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. (in Persian)
Pourezzat, A. A., & Heidari, E. (2011). Studying and Sorting the Challenges and Barriers of Knowledge Commercialization Using Q0Methodology, Journal of Science & Technology Policy, 4(1), 49-62. (in Persian)
Rajaei, Z., & Barati, F. (2019). Consideratiom of performance indicators in knowledge based companies based on performance prism model (Study: Knowledge Based Enterprises of Southern, North and Razavi Khorasan Provinces), Public Policy in Administration, 9(32), 15-34. (in Persian)
Rezaei, M. (2019). The drivers and barriers of transferring knowledge from the humanities to industry: A review of global experiences, First National Conference on Communication between Humanities, Production and Industry, Tehran, Humanities and Cultural Studies Institute. (in Persian).
Sadri, M. (2020). Develop a model for evaluating the performance of knowledge-based companies using the BSC-DEA approach, Master thesis. Industrial Enineering Department, Faculty of Industrial and System Engineering, Tarbiat Modares University. (in Persian)
Sampaio, P., Saraiva, P., & Monteiro, A. (2012). A comparison and usage overview of businessexcellence models, The TQM Journal, 24(2), 181-200.
Shahnazi, R., Mouazen, H., & Akbari, N. (2013). Effects of the Knowledge-Based Economy on the Science and Technology Corridors, 9(36), 2-10. (in Persian)
Sheikhan, N., & Bakhtiari Nejad, F. (2014). The Role of Identifying Technology Evaluation Indicators in Development of Engineering Education, Iranian Journal of Engineering Education, 16(63), 25-38. (in Persian)
Tari, M., Moradi, M., & Ebrahim Pour Azbary, M. (2015). The Study of the Affecting Factors of Knowledge Based Firms’ Growth and Success, Roshd-e Fanavari, 12(45), 36-44. (in Persian)
Tocan, M. C. (2012). Knowledge based economy assessment, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2(5).