همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: میزان همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، پیمایشی به شیوه‌ تحلیل محتوای مبتنی بر مشاهده است. گردآوری داده‌ها با استفاده از سیاهه‌وارسی محقق ساخته انجام شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها درصد همپوشانی درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از50 کلیدواژه دارای فراوانی بالای 1000 که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، نشان داد: بین برچسب‌های اجتماعی سایت بیبسونومی با توصیفگرهای سرعنوان‌های موضوعی کنگره که به همان برچسب‌ها اختصاص یافته، 82 درصد همپوشانی وجود دارد و بین کلیدواژه‌های مقالات علم سنجی در مجله ساینتومتریکس با توصیفگرهای سرعنوان‌های موضوعی کنگره که به همان کلیدواژه‌ها اختصاص یافته، 28 درصد همپوشانی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نویسندگان در انتخاب کلیدواژه‌ها در مقالات خود با برچسب‌گذاران در بیبسونومی و نمایه‌سازان سرعنوان موضوعی کنگره، هم‌فکر نبوده و اگر اندک اشتراک نیز مشاهده می‌شود، بر اساس یک نظم مشخص نیست. بنابراین نویسندگان در انتخاب کلیدواژه‌ها بهتر است، از یک استاندارد مشخصی، مانند: سرعنوان موضوعی کنگره استفاده کنند. در واقع با انجام پژوهش حاضر مشخص شد که هیچ رجوعی از طرف نویسندگان به سرعنوان‌های موضوعی کنگره صورت نگرفته است ولی اندیشه برچسب‌گذاری کاربران در سایت بیبسونومی با نمایه‌سازان سرعنوان موضوعی کنگره، نزدیک‌تر است. پس نویسندگان در انتخاب کلیدواژه‌ها‌ برای مقاله نگارشی خود، با استفاده از برچسب‌های سایت‌های رده‌بندی مردمی مانند: بیبسونومی و توصیفگرهای سرعنوان‌های موضوعی کنگره موجب ارتقای دسترسی به اثر خود خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Overlap of the Keywords of Scientometrics Journal Articles with Bibsonomy Tags and Accepted Descriptions in the Library of Congress Subject Headings

نویسندگان [English]

  • Ziba Noei 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
1 MSc. of Information Management, Department of Information Science, Faculty of Education Science and Psychology, Alzahra University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Information Science, Faculty of Education Science and Psychology, Alzahra University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper was to investigate the rate of keywords overlapping in the articles with Bibsonomy labels and accepted descriptors in the Library of Congress Subject Headings (LCSH) in the Scientometrics journals.
Methodology: This paper was an applied study based on investigating of overlapping keywords in the articles. The research method is an observational content analysis. The data gathering tool was a researcher-made checklist. In this study, 500 keywords were collected from the published papers from 2017 to December of 2018 as population data (new article keywords) regardless of thematic categorization. It was only aimed to collect the keywords from a specialized source in scientometrics field then entered them into Excel software. So, 50 keywords with more than 1000 frequency on the all three Scientometrics sites were selected as a sample. The samples were surveyed from the point of, frequency of subscriptions with the bibsonomy social site and various dimensions of LCSH. Finally, the results were obtained for analyzing data by the use of descriptive statistics (with the criterion of availability in the sites of the research questions), the percentage of subscription frequency and inferential statistics (non-parametric test and Spearman's correlation). The SPSS software was also utilized.
Findings: The 500 extracted keywords from Scientometrics articles were ordered from top to bottom in Excel, and then 50 keywords with high frequency were obtained from the point of availability and frequency in bibsonomy and LCSH, and finally the percentage of their commonalities was obtained. The results showed that there is an 82 percent overlap between the social labels of the Bibsonomy site and the descriptive headings of the LCSH which are related to the same labels. Also، there was a 28 percent overlap between the keywords of scientometrics articles in the Scientometrics Journal and the descriptive headings of the LCSH, with the same related keywords.
Conclusion: The authors did not agree on the choice of keywords in their articles with tags on Bibsonomy and on the LCSH, and the least similarities are also not based on the specific rules. Therefore، it would be better for the authors to use a specific standard in choosing keywords، such as: the topic title of the Congress. In fact, the present study found that the authors made no reference to the LCSH. But, the idea of ​​labeling users on the Bibsonomy site was closer to that of the Congressional Topical Indicators. So, the authors will improve the access to their article by the choice of keywords by the tags of both ranking sites such as Bibsonomy and descriptors of the LCSH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Scientometrics
  • Folksonomy
  • Foxonomy
  • Tag
  • Bibsonomy
  • Library of Congress
  • Subject Headings
آزادی احمدآبادی، قاسم؛ ریاحی‌نیا، نصرت (1396). مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28(2)، 175-199.
التماسی، مهشید (1393). اقتصاد اطلاعات مبتنی بر نظام‌های سازماندهی دانش با تأکید برفولکسونومی: بررسی پایان‌نامه‌های کتابخانه‌ای دانشگاهی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(4)، 923-937.
بهادری، لیلا؛ بنی‌اقبال، ناهید (1393). میزان انطباق توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های پایان- ای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی و .MESH فصلنامه دانش‌شناسی، 7(24)، 68-53.
پیرهادی، صدیقه؛ بنی اقبال، ناهید؛ خسروی، فریبرز (1390). مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده‌ پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین‌شده درنمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 2(2)، 146-134.
تقی‌زاده، رقیه (1395). ارزیابی مقایسه‌ای قابلیت‌های رده‌بندی مردمی ویکی پدیا و رده بندی دیویی در سازماندهی منابع تحت وب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
حسنی، محمدرضا. (1398). نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(1)، 136-155.
 خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی (1397). برچسب‌های اجتماعی لایبری ثینگ در مقابل سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره: مرور نوشتارها. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 8(1).
 خادمیان، مهدی؛ کوکبی، مرتضی (1396). رده‌بندی‌های مردمی در مقابل واژگان مهارشده: رویکردهای نظری. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 33(2)، 945-962.
خادمیان، مهدی (1395). امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب‌های اجتماعی لایبرری ثینگ در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی. رساله دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 خاصه، علی‌اکبر. (1385). سرعنوان‌های موضوعی-چهریزه‌ایFAST، گامی بلند در راستای تحقق اهداف طرح‌های ابرداده‌ای. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(1)، 125-142.
  درباره فولکسونومی: رده‌بندی مردمی. فضای سایبر. 11 اردیبهشت، 1390.
 سعادت، رسول (1397). قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29(4).
سلطانی، پوری: راستین، فروردین (1388). دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر.
محمدپور، معصومه. (1390). بررسی میزان همپوشانی میان برچسب‌های مقالات کتابداری در سایت فولکسونومی  Citeulikeو توصیفگرهای اختصاص یافته به همان مقالات در پایگاه LISTA. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
مردانی، امیرحسین. (1388). فولکسونومی: از آن کاربران، برای کاربران. فصلنامه کتاب، 20(79)، 260-239.
مسعودی، فاطمه؛ قاضی، جواد (1395). سنجش میزان هم‌خوانی کلیدواژه‌های مقالات مجله علوم پیراپزشکی با مش. مدیریت اطلاعات سلامت، 13(5).
 میثاقیان، نگین. (1392). سیستم پیشنهاددهنده منبع مبتنی بر برچسب و زمان برای سیستم‌های برچسب‌های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام رضا.
References
Azadi Ahmadabadi, G., & Riahinia, N. (2017). Information Management in Two Social Bookmarking Websites: CiteULike and Bibsonomy. National Studies on Librarianship and Information Organization, 28(2), 175-199. (in Persian)
About Folksonomy: Folksonomy. Syber. 11 Ordibehesht, (2011). (in Persian)
‏Bahadori, L., & Banieghbal, N. (2014). Adaptation of Descriptors and Keywords of Medical Thesis of Tehran University of Medical Science to Persian Medical rus and Thesau Medical Subjact Headings. Information Science, 7(24), 53-68. (in Persian)
Banieghbal, N., Khosravi, F., & Pirhadi, S. (2011). A Comparative Evaluation of the Words Used in Dissertation Titles and Abstracts with Descriptors Assigned in the Index of the National Library and Archives of Iran. National Studies on Librarianship and Information Organization, 22(2), 134-146. (in Persian)
Belém, F. M., Martins, E. F., Almeida, J. M., & Gonçalves, M. A. (2014). Personalized and object-centered tag recommendation methods for web 2.0 applications. Information Processing & Management, 50(4), 524-553.
Eltemasi, M. (2015). Information Economy Based on Knowledge Organization Systems with Emphasis on Folksonomy: Dissertations of Academic Libraries. Information Processing & Management, 30(4), 923-937. (in Persian)
Hassani, M., Mousavi Chelak, A., Sharif Moghaddam, H., & Salami, M. (2019). Iranian Catalogers' Attitudes toward Social Cataloging. National Studies on Librarianship and Information Organization, 30(1), 134-155. (in Persian)
Khademian, M., & Kokabi, M., &  Osareh, F. (2016). Replacing LCSH by LibraryThing's social tags or completing LCSH by those tags in humanities, social sciences, and physical sciences. Ph.D. Thesis, Shahid University of Ahvaz Chamran. (in Persian)
Khademian, M., & Kokabi, M. (2018). Library Thing Social Tags versus Library of Congress Subject Headings: A Literature Review. Library and Information Science Research (LISRJ), 8(1), 313-335. (in Persian)
Khademian, M., & Kokabi, M. (2019). Folksonomies versus Controlled Vocabularies: Theoretical Approaches. Information Processing & Management, 33(2), 945 -962. (in Persian)      
Khaseh, A. A. (2006). Fast Faceted Subject Headings: A Main Step Towards Achiving the Goals of Metedata Schemec. Library and Information Science, 9(33), 125-142. (in Persian)
Mardani, A. (2009). Folksonomy: by users، for users. National Studies on Librarianship and Information Organization, 20(3), 239-260. (in Persian)
Masoudi, F., & Ghazi, M. S. J. (2016). Measuring the Compliance Rate of Keywords of the Articles of Journal of Paramedical Sciencees with Medical Subject Headings (Mesh). Health Information Management, 13(5), 360-366. (in Persian)
Misaghian, N. (2014). A Resource Recommender System Based on Tag and Time for Social Tagging Systems. Master Thesis, International Imam Reza University. (in Persian)
Mohamadpour, M. (2011). Review of the overlap between the tags of the Articles in the Library in folksonomy site of Citeulike and descriptors assigned to the same articles in the LISTA database. Master Thesis, Allameh Tabataba’I University. (in Persian)
Saadat, R., Shabani, A., Asemi, A., & Cheshmehsohrabi, M. (2019). Potential of Folksonomies for Enhancing Professional Knowledge Organization Systems: a Review of Conceptions and Literature. National Studies on Librarianship and Information Organization, 29(4), 7-26. (in Persian)
Soltani, P., & Rastin, F. (2009). Encyclopedia of Librarianship and Information.Tehran: Contemporary Culture. (in Persian)
Taghizadeh, R. (2017). A Comparative Evaluation of the Capabilities of Folksonomy on Wikipedia and Dewey Classification for Organizing Web Resources. Master Thesis, Shahed University. (in Persian)