دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 97، فروردین 1401، صفحه 5-268 
مطالعه لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم

صفحه 115-144

10.30481/lis.2020.212534.1664

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوایجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری